ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

I. Wszystkie dzieci nasze są.

 • Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych.
 • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras(ubiór ,mieszkanie).
 • Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych i językowych.
 • Utrwalanie praw wszystkich ludzi,
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

 

II. Na moim podwórku.

 

 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
 • Utrwalenie wszystkich podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 

II. Nadchodzą wakacje.

 

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Poznawanie ważniejszych regionów Polski , znajdujących się tam bogactw naturalnych.
 • Poznawanie wybranych środków transportu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznych .