INNOWACJE PEDAGOGICZNE ORAZ PROGRAMY AUTORSKIE

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024  

 

Sposoby realizacji

 

Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”.

ü  Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji;

ü  Działanie w systemie wartości;

ü  Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem;

ü  Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi;

ü  Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym;

ü  Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;

ü  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

Kontynuacja programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

ü  Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy;

ü   Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek;

ü   Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych;

ü   Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków;

ü   Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

Kontynuowanie  innowacji pedagogicznej  „ Kreatywny przedszkolak ”.

ü  Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej;

ü   Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań;

ü  Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych;

ü  Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania przeliczania.

Kontynuacja innowacji pedagogicznej  "Jestem zdrowym przedszkolakiem"

ü Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego;

ü Zachęcanie do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania - propagowanie zdrowego stylu życia;

ü Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ü  Nabywanie świadomości, że zdrowe jedzenie oraz ruch pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie.

 

Kontynuacja programu rytmiki „ Z muzyką za pan brat”

ü  Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki;

ü  Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką;

ü  Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej;

ü  Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia;

ü  Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień;

ü  Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

Wdrożenie programu autorskiego „ Popołudniowe zabawy z plastyką”

ü  Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci;

ü  Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki ;

ü  Wdrażanie do cierpliwości i staranności w pracy własnej i grupowej;

ü  Kształcenie   umiejętności   organizacji   pracy   i   posługiwania   się   środkami plastycznymi;

ü  Umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych;

ü  Przygotowanie do praktycznego stosowania wiedzy w życiu codziennym;

ü  Wzbudzanie zainteresowania rozmaitymi wytworami artystycznymi m.in. malarstwem,  architekturą, rzeźbą, itp.,

 

Wdrożenie Innowacji pedagogicznej „ Więcej ruchu dla maluchów”

ü  Wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej ;

ü  Wykorzystanie w zabawach i ćwiczeniach różnorodnych przyborów gimnastycznych także niekonwencjonalnych;

ü  Organizowanie zabaw z elementami rywalizacji;

ü  Organizowanie zabaw ruchowych w hali sportowej we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego skawińskich szkół;

ü  Poznanie zasad i uczestniczenie w sportowych grach zespołowych (np. piłka nożna, koszykówka, itp.),  - zabawy na Orliku;

ü   Spotkania z ludźmi uprawiającymi różnorodne dyscypliny sportowe codzienne przebywanie na świeżym powietrzu;

ü  Rozumienie znaczenia higieny osobistej dla zdrowia;

ü   Poznawanie skutków niezdrowego stylu życia;

ü  Dostrzeganie roli lekarza, higienistki, dentysty.

 

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „ Po nitce do kłębka”

ü  Zaspokojenie ciekawości otaczającym światem;

ü  Zapoznanie ze specyfiką pracy ludzi w różnych zawodach oraz wytworami ich działalności poprzez min. spotkania, wycieczki, warsztaty;

ü  Wyrabianie szacunku dla pracy;

ü  Wzbogacenie doświadczeń, zakresu wiedzy oraz słownictwa;

ü  Rozwijane zainteresowań;

ü  Rozbudzenie aktywności twórczej.

 

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „ Jestem Polakiem”

ü  Utrwalenie poznanej historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;

ü  Poznanie historii Święta Niepodległości Polski;

ü  Rozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

ü  Pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;

ü  Kształtowanie szacunku dla własnego państwa;

ü  Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;

ü  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;

ü  Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;

ü  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;

ü  Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

ü  Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,

ü  Poznanie historii  Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach

ü  Oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych i patriotycznych w Muzeum Regionalnym w Skawinie , Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

 
 
 

Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr VII                                    Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy

Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo” .Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V