INNOWACJE PEDAGOGICZNE ORAZ PROGRAMY AUTORSKIE

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022  

 

Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”:

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

 

Kontynuacja  programu „ Umiem dostrzec piękno świata ”:

 • Uwrażliwianie dziecka na nośniki piękna (słowo, obraz, dźwięk, ruch, ważne wydarzenia i spotkania z Bogiem) i dostarczanie możliwości ich przeżywania przez otaczanie go pięknem.
 • Umożliwianie rozpoznawania specyfiki i złożoności nośników piękna i wielorakiej relacji między nimi przez ukierunkowanie wielozmysłowego spostrzegania dziecka.
 • Wspieranie umiejętności budowania, tworzenia nośników piękna przez stymulowanie kreatywnej aktywności dziecka.
 • Pobudzanie  i   rozwijanie  umiejętności   krytycznej   oceny  nośników   piękna,   zgodnie z sumieniem przez formowanie i posługiwanie się nim.

Kontynuacja  innowacji wychowawczej „Teraz jestem  małym przedszkolakiem - kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”:

 • Kształtowanie postaw społecznych  i wychowanie do wartości
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez poszukiwanie wzorów do naśladowania w ich osiągnięciach oraz twórczości.

Kontynuacja programu „Multimedia  przedszkolaka”:

 • Wprowadzenie dziecka w świat technologii, wykorzystując przy tym różne urządzenia techniczne.
 • Rozbudzenie ciekawości technologią komunikacyjno-informacyjną, a także wyposażenie dorastającego w skomputeryzowanym świecie pokolenia w fundamentalne umiejętności posługiwania się narzędziem nauki, pracy, komunikacji i zabawy.
 • Poznanie przez dziecko komputera i innych urządzeń, poznanie ich znaczenia w życiu człowieka, praca z nimi, praktyczne ich zastosowanie oraz zapoznanie z szeroką gamą „bezpiecznych” gier i zabaw edukacyjnych

Kontynuacja  programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

 • Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
 • Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek.
 • Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.
 • Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków/.
 • Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

Kontynuacja programu zajęć rytmiki " Z rytmika za pan brat" .

 • Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej  „ Kreatywne przedszkolaki ”.

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej.
 • Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
 • Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania przeliczania.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Zabawa bez zabawek"

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
 • Znalezienie alternatywnych form zabawy.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom wieku przedszkolnego (elektroniczne zabawki, telewizja, gry komputerowe).
 • Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Eksplorowanie i doświadczanie otaczającej rzeczywistości.
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczenia, obserwowania i eksperymentowania.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci.

 Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Z ekologią i zdrowiem na Ty”.

 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach.
 • Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku.
 • Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców.
 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości.
 • Dbanie o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu.
 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku.
 • Stworzenie warunków do rozwijania aktywnej i twórczej działalności ruchowej.

Warsztaty matematyczne dla  6 -latków „ Mali Miłośnicy Matematyki”.

 • Kształtowanie kompetencji matematycznych zgodnie z Postawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem matematyki .
 • Rozwijanie kreatywności , zadaniowego podejścia do stawianych problemów.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Projekt wewnętrzny  „ ABC bezpiecznego przedszkolaka”

 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w czasie zabaw w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.
 • Poznanie zagrożeń płynących ze świata ludzi , przyrody ( zwierząt, zjawisk atmosferycznych).
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- zgubienie się w tłumie, pożar mieszkania itp..
 • Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.
 • Utrwalenie numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania - tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 

Wdrożenie projektu ekologiczno-zdrowotnego  „Kolorowe dni w przedszkolu”

 • Przybliżenie dzieciom postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
 • Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw i owoców poprzez ciekawą i miłą zabawę,
 • Wdrażanie rodziców do świadomego planowania żywienia dzieci, opartego na spożywaniu witamin i innych cennych składników odżywczych zawartych  w warzywach, owocach i nabiale.
 • Angażowanie rodziców w życie przedszkola, zachęcanie do brania udziału  w realizowanych projektach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr VII                                    Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy

Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo” .Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V