3- 4 latki

5- 6 latki

My house.

Środki leksykalne:

classroom, house, room(s), kitchen, bedroom, bathroom, living room

Środki językowe:

There is a kitchen/ bedroom/ bathroom/ living room.

There are bedrooms/ bathrooms/ living rooms.

Where is Billy? He's in the kitchen.

Where is Ela?. She is in the living room.

My house.

Środki leksykalne:

classroom, house, room(s), kitchen, bedroom, bathroom, living room

Środki językowe:

There is a kitchen/ bedroom/ bathroom/ living room.

There are bedrooms/ bathrooms/ living rooms.

Where is Billy? He's in the kitchen.

Where is Ela?. She is in the living room.

In my room.

Objects- przedmioty w pomieszczeniach.

Środki leksykalne:

bed, desk, chair, window, door, cupboard, lamp, floor, attic

on, next to, in front of, behind

Środki językowe:

A ball is on/ next to/ in front of/ behind the chair.

In my room.

Objects- przedmioty w pomieszczeniach.

Środki leksykalne:

bed, desk, chair, window, door, cupboard, lamp, floor, attic

on, next to, in front of, behind

Środki językowe:

A ball is on/ next to/ in front of/ behind the chair.

 

 

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 W KRAINIE LODOWCOWEJ.

 • Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi i zwierząt mieszkających na „końcach ziemi.
 • Doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez udział w zabawach pantomimicznych.
 • Kształcenie umiejętności konstrukcyjnych dzieci podczas zabaw na sali jak i na śniegu.
 • Doskonalenie umiejętność uważnego słuchania i budowania krótkich wypowiedzi.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa w przedszkolu oraz kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

 KARNAWAŁOWE STROJE.

 • Poznanie tradycji organizowania zabaw karnawałowych.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów karnawałowych, kultywowanie tradycji.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej – kształtowanie wyczucia przestrzeni.
 • Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania prac plastycznych.
 • Wdrażanie do inscenizowania i odgrywania ról, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Wzmacnianie więzi koleżeńskich i dobrych relacji z rówieśnikami.

 UCZUCIA I EMOCJE.

 • Wyrażanie mimiką swoich emocji.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych.
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych.
 • Organizowanie sytuacji umożliwiających opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej i niesłownej.

 WYPRAWA W KOSMOS.

 • Rozwijanie wiedzy o kosmosie (gwiazdy, planety).
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Stwarzanie okazji do nabywania nowych doświadczeń oraz umiejętności społecznych podczas zabaw inscenizacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją.

 ŚLADAMI DINOZAURÓW.

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych dinozaurów i roślin (olbrzymich paproci) występujących w tamtych czasach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz ekspresji ruchowej, plastycznej i muzycznej.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Zabawy matematyczne (mierzenie stopą oraz rączką śladów dinozaurów). Porównywanie wielkości (duży-mały)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 „W KRAINIE PINGWINÓW , NIEDŹWIEDZI POLARNYCH ŻYŁ SOBIE CZŁOWIEK...ESKIMOS".

 • Tworzenie okazji do wzbogacania wiadomości na temat krainy wiecznego śniegu i jej mieszkańców( Eskimos, igloo, foka, pingwin, renifer, itp.)
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów oraz porównywania ilościowego zbiorów z wykorzystaniem Pingwinków i Eskimosów.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych z wykorzystaniem literatury i bajek filmowych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej na sali i na świeżym powietrzu ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 "BAL MASKOWY JEST NAPRAWDĘ POMYSŁOWY, MOŻNA PRZEBRAĆ SIĘ ZA JEŻA , KRASNOLUDKA LUB RYCERZA..."

 • Poznanie pojęcia KARNAWAŁ oraz niektórych zwyczajów związanych z karnawałem. Doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z wcielania sie w różne postacie
 • Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach podczas Zabawy Karnawałowej.
 • Rozwijanie wrażliwości przez kontakt ze sztuką teatralną– rozwijanie zdolności aktorskich, muzycznych oraz plastyczno-technicznych.
 • Kształtowanie Elementarnej nauki czytania i pisania: zabawa z literą W,w
 • Podejmowanie samodzielnej aktywności  poznawczej w zakresie kształtowania  pojęć matematycznych
 • Wdrażanie do czynności samoobsługowych

 „KOSMONAUTA IDZIE DRÓŻKĄ, PRZYTUPUJE JEDNĄ NÓŻKĄ ..."

 • Tworzenie okazji do wzbogacania wiadomości na temat naszej planety Ziemi, planet Układu Słonecznego oraz Księżyca.
 • Poszerzanie wiedzy nt. rozwoju techniki i podróży powietrznych oraz sławnych Polaków związanych z poznawaniem kosmosu: Mikołaj Kopernik.
 • Kształtowanie Elementarnej nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki  P, p  na wyrazach  – Paweł, planeta.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej – wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie cyfry 8.
 • Nabywanie umiejętności spokojnego dyskuto­wania i dochodzenia do kompromisu.

NA SANKI, NA SANKI, ULEPIMY BAŁWANKI... FERIE ZIMOWE ”

 • Wzbogacanie wiadomości na temat charakterystycznych cech zimy, zabaw i sportów zimowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych i ruchowych – Zimowy krajobraz.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa podczas zabaw na sali.
 • Budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w zimie - wykonywanie doświadczeń z wodą, śniegiem i lodem.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  LUTY

 

„W ŚWIECIE WYNALAZKÓW ”

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wynalazków, poznanie znaczenia techniki w dzisiejszym świecie.
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wdrażanie do działań twórczych.
 • Zachęcanie do podejmowani samodzielnych działań - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

 

 W KARNAWALE NAJLEPSZE SĄ BALE

 • Poznanie tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie.
 • Odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce.
 • Nabywanie umiejętności stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie .
 • Naśladowanie ruchem sytuacji i czynności z opowiadania, rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Doświadczanie przyjemności wcielania się w różne postaci.
 • Integracja zespołu rówieśniczego –uczestnictwo w balu karnawałowym .
 • Radość ze wspólnych zabaw i konkursów , nawiązanie do tradycji organizowania zabaw karnawałowych .

 ZWIERZĘTA DOMOWE

 • Poszerzania wiadomości dotyczących zwierząt udomowionych, kształtowanie pozytywnego odnoszenia się do zwierząt.
 • Wdrażanie do prawidłowego zachowania (ograniczonego zaufania) w stosunku do obcych zwierząt.
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i obowiązki ludzi posiadających zwierzęta , kształtowanie postawy opiekuńczej wobec nich.
 • Dzielenie się doświadczeniami w opiece nad domowym zwierzątkiem, rozwijanie mowy i myślenia podczas budowania dłuższych wypowiedzi.
 • Rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

     „ POZNAJEMY ZAWÓD KRAWCOWEJ ”

 • Zapoznanie dzieci z pracą krawcowej oraz wyposażeniem zakładu krawieckiego.
 • Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej, ukazanie przydatności wykonywania tego zawodu.
 • Kształtowanie umiejętności skupienia się na wykonywanym zadaniu.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.