3- 4 latki

5- 6 latki

My house.

Środki leksykalne:

classroom, house, room(s), kitchen, bedroom, bathroom, living room

Środki językowe:

There is a kitchen/ bedroom/ bathroom/ living room.

There are bedrooms/ bathrooms/ living rooms.

Where is Billy? He's in the kitchen.

Where is Ela?. She is in the living room.

My house.

Środki leksykalne:

classroom, house, room(s), kitchen, bedroom, bathroom, living room

Środki językowe:

There is a kitchen/ bedroom/ bathroom/ living room.

There are bedrooms/ bathrooms/ living rooms.

Where is Billy? He's in the kitchen.

Where is Ela?. She is in the living room.

In my room.

Objects- przedmioty w pomieszczeniach.

Środki leksykalne:

bed, desk, chair, window, door, cupboard, lamp, floor, attic

on, next to, in front of, behind

Środki językowe:

A ball is on/ next to/ in front of/ behind the chair.

In my room.

Objects- przedmioty w pomieszczeniach.

Środki leksykalne:

bed, desk, chair, window, door, cupboard, lamp, floor, attic

on, next to, in front of, behind

Środki językowe:

A ball is on/ next to/ in front of/ behind the chair.

 

 

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 W KRAINIE LODOWCOWEJ.

  • Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi i zwierząt mieszkających na „końcach ziemi.
  • Doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez udział w zabawach pantomimicznych.
  • Kształcenie umiejętności konstrukcyjnych dzieci podczas zabaw na sali jak i na śniegu.
  • Doskonalenie umiejętność uważnego słuchania i budowania krótkich wypowiedzi.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa w przedszkolu oraz kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

 KARNAWAŁOWE STROJE.

  • Poznanie tradycji organizowania zabaw karnawałowych.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów karnawałowych, kultywowanie tradycji.
  • Rozwijanie ekspresji ruchowej – kształtowanie wyczucia przestrzeni.
  • Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania prac plastycznych.
  • Wdrażanie do inscenizowania i odgrywania ról, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
  • Wzmacnianie więzi koleżeńskich i dobrych relacji z rówieśnikami.

 UCZUCIA I EMOCJE.

  • Wyrażanie mimiką swoich emocji.
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych.
  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się.
  • Kształtowanie umiejętności społecznych.
  • Organizowanie sytuacji umożliwiających opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej i niesłownej.

 WYPRAWA W KOSMOS.

  • Rozwijanie wiedzy o kosmosie (gwiazdy, planety).
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.
  • Stwarzanie okazji do nabywania nowych doświadczeń oraz umiejętności społecznych podczas zabaw inscenizacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją.

 ŚLADAMI DINOZAURÓW.

  • Zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych dinozaurów i roślin (olbrzymich paproci) występujących w tamtych czasach.
  • Rozwijanie sprawności manualnej oraz ekspresji ruchowej, plastycznej i muzycznej.
  • Kształtowanie sprawności fizycznej.
  • Zabawy matematyczne (mierzenie stopą oraz rączką śladów dinozaurów). Porównywanie wielkości (duży-mały)
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 „W KRAINIE PINGWINÓW , NIEDŹWIEDZI POLARNYCH ŻYŁ SOBIE CZŁOWIEK...ESKIMOS".

  • Tworzenie okazji do wzbogacania wiadomości na temat krainy wiecznego śniegu i jej mieszkańców( Eskimos, igloo, foka, pingwin, renifer, itp.)
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów oraz porównywania ilościowego zbiorów z wykorzystaniem Pingwinków i Eskimosów.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych z wykorzystaniem literatury i bajek filmowych.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej na sali i na świeżym powietrzu ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 "BAL MASKOWY JEST NAPRAWDĘ POMYSŁOWY, MOŻNA PRZEBRAĆ SIĘ ZA JEŻA , KRASNOLUDKA LUB RYCERZA..."

  • Poznanie pojęcia KARNAWAŁ oraz niektórych zwyczajów związanych z karnawałem. Doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z wcielania sie w różne postacie
  • Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach podczas Zabawy Karnawałowej.
  • Rozwijanie wrażliwości przez kontakt ze sztuką teatralną– rozwijanie zdolności aktorskich, muzycznych oraz plastyczno-technicznych.
  • Kształtowanie Elementarnej nauki czytania i pisania: zabawa z literą W,w
  • Podejmowanie samodzielnej aktywności  poznawczej w zakresie kształtowania  pojęć matematycznych
  • Wdrażanie do czynności samoobsługowych

 „KOSMONAUTA IDZIE DRÓŻKĄ, PRZYTUPUJE JEDNĄ NÓŻKĄ ..."

  • Tworzenie okazji do wzbogacania wiadomości na temat naszej planety Ziemi, planet Układu Słonecznego oraz Księżyca.
  • Poszerzanie wiedzy nt. rozwoju techniki i podróży powietrznych oraz sławnych Polaków związanych z poznawaniem kosmosu: Mikołaj Kopernik.
  • Kształtowanie Elementarnej nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki  P, p  na wyrazach  – Paweł, planeta.
  • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej – wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie cyfry 8.
  • Nabywanie umiejętności spokojnego dyskuto­wania i dochodzenia do kompromisu.

NA SANKI, NA SANKI, ULEPIMY BAŁWANKI... FERIE ZIMOWE ”

  • Wzbogacanie wiadomości na temat charakterystycznych cech zimy, zabaw i sportów zimowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
  • Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych i ruchowych – Zimowy krajobraz.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa podczas zabaw na sali.
  • Budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w zimie - wykonywanie doświadczeń z wodą, śniegiem i lodem.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  LUTY

 

„W ŚWIECIE WYNALAZKÓW ”

  • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wynalazków, poznanie znaczenia techniki w dzisiejszym świecie.
  • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wdrażanie do działań twórczych.
  • Zachęcanie do podejmowani samodzielnych działań - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
  • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

 

 W KARNAWALE NAJLEPSZE SĄ BALE

  • Poznanie tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie.
  • Odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce.
  • Nabywanie umiejętności stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie .
  • Naśladowanie ruchem sytuacji i czynności z opowiadania, rozwijanie wyobraźni twórczej.
  • Doświadczanie przyjemności wcielania się w różne postaci.
  • Integracja zespołu rówieśniczego –uczestnictwo w balu karnawałowym .
  • Radość ze wspólnych zabaw i konkursów , nawiązanie do tradycji organizowania zabaw karnawałowych .

 ZWIERZĘTA DOMOWE

  • Poszerzania wiadomości dotyczących zwierząt udomowionych, kształtowanie pozytywnego odnoszenia się do zwierząt.
  • Wdrażanie do prawidłowego zachowania (ograniczonego zaufania) w stosunku do obcych zwierząt.
  • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i obowiązki ludzi posiadających zwierzęta , kształtowanie postawy opiekuńczej wobec nich.
  • Dzielenie się doświadczeniami w opiece nad domowym zwierzątkiem, rozwijanie mowy i myślenia podczas budowania dłuższych wypowiedzi.
  • Rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

     „ POZNAJEMY ZAWÓD KRAWCOWEJ ”

  • Zapoznanie dzieci z pracą krawcowej oraz wyposażeniem zakładu krawieckiego.
  • Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej, ukazanie przydatności wykonywania tego zawodu.
  • Kształtowanie umiejętności skupienia się na wykonywanym zadaniu.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
    Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
  • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.