May

Maj

3- 4 latki

5- 6 latki

Picnic.

Let's have a picnic.

Powtórzenie nazw produktów spożywczych.

Poznanie nazw elementów krajobrazu.

Poznanie konstrukcji: Can I have......?

Słowa: grass, river, mountain, picnic.

Wyrażenia:

I want a banana.

Can I have a carrot, please?

Here you are.

Picnic.

Let's have a picnic.

Powtórzenie nazw produktów spożywczych.

Poznanie nazw elementów krajobrazu.

Poznanie konstrukcji: Can I have......?

Słowa: grass, river, lake, mountain, picnic, basket.

Wyrażenia:

I want a banana.

Can I have a carrot, please?

Here you are.

In the city.

In the park.

Poznanie słów związanych z miastem, ulicą         i parkiem.

Utrwalenie zasad panujących na drodze.

Utrwalenie konstrukcji: Let's + czasownik

Poznanie kostrukcji wyrażającej zakaz: Don't + czasownik.

Słowa: street, park, shop, play.

In the city.

In the park.

Poznanie słów związanych z miastem, ulicą         i parkiem.

Utrwalenie zasad panujących na drodze.

Utrwalenie konstrukcji: Let's + czasownik

Poznanie kostrukcji wyrażającej zakaz: Don't + czasownik.

Słowa: street, park, shop, supermarket, library, cinema, restaurant, play.

My city. My town.

Where is the shop?

Poznanie i utrwalanie słów związanych              z miastem.

Pytanie o lokalizację obiektów: Where is+ rzeczownik

 

Słowa: Shop, school, preschool.

Wyrażenia:Where is a shop?- It' s here.

 

My city. My town.

Where is the shop?

Poznanie i utrwalanie słów związanych              z miastem.

Pytanie o lokalizację obiektów: Where is+ rzeczownik

Utrwalenie konstrukcji: Where do you want      to go?- I want to go+ rzeczownik.

Słowa: Shop, school, preschool.

Wyrażenia: Where is a shop?- It' s here.

Go straight.

Turn left/ right.

Let's go shopping.

Can I have an apple, please?

Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem, zabawkami, ubraniami, artykułami papierniczymi.

Utrwalenie konstrukcji: Can I have a + rzeczownik.- Yes, here you are.

Poznanie konstrukcji: How much is it?

Słowa: trolley, cake.

 

Let's go shopping.

Can I have an apple, please?

Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem, zabawkami, ubraniami, artykułami papierniczymi.

Utrwalenie konstrukcji: Can I have a + rzeczownik.

Here you are.

Poznanie konstrukcji: How much is it?

Słowa: trolley, cake, sweets, ice cream,

 

 

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 

I. POZNAJEMY ZAWÓD STRAŻAKA

 • Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, ukazanie niebezpieczeństwa z jakim się styka oraz przyczyn i skutków powstawania pożarów
 • Wyzwalanie aktywności słownej i umysłowej poprzez oddziaływanie na dziecięce emocje i wyobraźnię
 • Rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania co może się zdarzyć- poznanie właściwości ognia.

 

II. KOLOROWA TĘCZA

 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac
 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz wykonywanie różnych technik plastycznych
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich

 

III. WIOSENNA ŁĄKA

 • Zapoznanie ze światem przyrody: poznanie nazw roślin rosnących na łące; zwrócenie uwagi na bogatą kolorystykę i budowę roślin; zapoznanie z wyglądem i sposobem życia owadów oraz zależnościami miedzy światem roślin i zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania elementów w zbiorach, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Wyrabianie umiejętności samodzielnego opowiadania treści utworu na podstawie rysunków ułożonych wg chronologii wydarzeń

 

IV. JA I MOJA RODZINA

 • Wyrabianie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi wielozdaniowych oraz odzwierciedlania tych treści w zabawach teatralnych i muzycznych
 • Kształcenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów
 • Promowanie zdrowego stylu życia: dobieranie odzieży wierzchniej odpowiednio do pogody, ruch na świeżym powietrzu, zjadanie zdrowych posiłków
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

.„POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

 • Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej.
 • Poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju.
 • Budzenie szacunku do symboli narodowych.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych z uwzględnieniem zasad.
 • Rozwijanie mowy w zabawach językowych – tworzenie rymowanek, zagadek, objaśnianie kolejności zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

 „POZNAJEMY PRACĘ STRAŻAKA”

 • Zapoznanie z pracą strażaka.
 • Zachęcanie do zabaw na powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy.
 • Rozróżnianie i nazywanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni i na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko, z prawej, z lewej.
 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów poprzez zabawy w różnicowanie, porównywanie i porządkowanie.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na dany temat.
 • Nauka posługiwania się nożyczkami.
 • Doskonalenie umiejętności myślenia operacyjnego i wnioskowania.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Kształtowanie wyobraźni ruchowej i muzycznej , uwrażliwienie na różnice w natężeniu i wysokości dźwięku.

 „RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW  MOC, Z TRAW  NA ŁĄCE  MIĘKI  KOC”

 • Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych przez poznawanie ekosystemu łąki oraz ich mieszkańców
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej wypowiedzi
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia nowych zbiorów poprzez dodawanie lub ujmowanie elementów
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie w różnych sytuacjach
 • Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie pobytu w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez organizowanie zajęć, zabaw i gier w ogrodzie przedszkolnym
 • Wzbogacanie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 • Wspieranie samodzielnej aktywności twórczej dziecka – budzenie poczucia własnej wartości

 „RODZINA TO SIŁA”

 • Rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny)
 • Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny
 • Kształtowanie myślenia matematycznego – tworzenie nowych zbiorów poprzez dokładanie, rozumienie pojęcia dodawania
 • Usprawnianie analizatora wzrokowego oraz orientacji przestrzennej
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – dzielenie słów na sylaby,
 • układanie zdań z podanym słowem, globalne czytanie wyrazów związanych z tematem
 • Rozwijanie sprawności fizycznej całego ciała poprzez gry i zabawy ruchowe oraz spacery

 „BAJKI I BAJECZKI NIE  TYLKO  Z  PRZEDSZKOLNEJ  PÓŁECZKI”

 • Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, rozpoznawanie ich i nazywanie, próby uzasadniania swoich sądów moralnych
 • Zachęcanie do zabaw na powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy
 • Rozróżnianie i nazywanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni i na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko, z prawej, z lewej
 • Zabawy muzyczne rozwijające poczucie rytmu i umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych
 • Usprawnianie dłoni podczas wykonywanych prac plastycznych różnymi technikami i ćwiczeń graficznych

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MAJ

 

 „ Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” –TEATR, MUZEUM, FILHARMONIA

 • Zapoznanie z teatrem, filharmonia, muzeum jako miejscem sztuki i kultury, poznanie wystroju oraz ludzi tam pracujących
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością kulturalną
 • Rozwijanie umiejętności czytania ( 6l.), zabawa z literka „ H, h”
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych : zabawy z cyframi, orientacja przestrzenna
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, dokładności precyzji ruchów ręki podczas pisania.

 KOLOROWA ŁĄKA MAJOWA

 • Utrwalenie wiadomości przyrodniczych : poznanie roślin rosnących na łące; zwrócenie uwagi na bogatą kolorystykę i budowę roślin; zapoznanie z wyglądem i sposobem życia owadów oraz innych zwierząt zamieszkujących ten teren
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia : poznanie nominałów wybranych monet i banknotów
 • Wyrabianie umiejętności samodzielnego opowiadania treści utworu, układania obrazków wg chronologii wydarzeń
 • Zabawy z literami, próby czytania ( 6l.)
 • Rozwijanie myślenia, spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnych poprzez ćwiczenia graficzne, pracę z obrazkiem.

 „ RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA…”

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym przywilejów jak i obowiązków
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na głoski, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów
 • Wyrabianie umiejętności lingwistycznych: słuchania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na dany temat w sposób poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • Organizowanie , przygotowanie programu artystycznego dla swoich bliskich
 • Utrwalanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków matematycznych /<, >, =/.

 „ WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…”

 • Poznawanie świata : nazywanie ludzi różnych ras , ich zwyczajów , utrwalenie znaczenia słowa „ tolerancja” , utrwalenie nazw kontynentów.
 • Poznanie zabaw, obowiązków dzieci na świecie.
 • Rozwijanie umiejętnego wypowiadania się na określony temat .
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych : dodawanie, odejmowanie.
 • Doskonalenie umiejętności czytelniczych (6l.)
 • Zabawy z poznanymi literami i cyframi.
 • Kształcenie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni