January- Styczeń

3- 4 latki

5- 6 latki

Clothes- ubrania

Utrwalenie nazw ubrań.

Utrwalenie nazw kolorów.

Posługiwanie się zwrotem: I'm wearing...

Clothes- ubrania

Utrwalenie nazw ubrań.

Utrwalenie nazw kolorów.

Posługiwanie się zwrotem: I'm wearing...

Let's jump.

Poznanie i utrwalenie zwrotów związanych        z ruchem.

Przeliczanie w zakresie 1- 10.

środki leksykalne: run, jump, move, sit down, stand up, turn around, smile,

środki językowe:

Let's run/ jump.

I can run./ Can you run?

Let's jump.

Poznanie i utrwalenie zwrotów związanych        z ruchem.

Przeliczanie w zakresie 1- 10.

środki leksykalne: run, jump, move, sit down, stand up, turn around, smile, shake hands;

środki językowe:

Let's run/ jump.

I can run./ Can you run?

Move/ Don't move.

My family.

Poznanie i utrwalenie słów związanych               z najbliższa rodziną.

Środki leksykalne: family, mummy, daddy, mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa.

Środki językowe: Who's this?- This is/ isn't my mum.

 

My family.

Poznanie i utrwalenie słów związanych               z najbliższa rodziną.

Środki leksykalne: family, mummy, daddy, mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa.

Środki językowe: Who's this?- This is/ isn't my mum.

Is this your brother/ sister?

Do you have a brother or a sister?

I have/ I don't have  a brother/ a sister.

Family members. My grandma is nice.

Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakteru i wyglądu.

Środki leksykalne: grandma, grandpa, nice, smart, young, old,

Środki językowe: I am smart. Are you nice?

My mum is smart/ nice...

Family members. My grandma is nice.

Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakteru i wyglądu.

Środki leksykalne: aunt, uncle, cousin, grandma, grandpa, nice, smart, young, old, handsome, pretty.

Środki językowe: I am smart. Are you nice?

My mum is smart/ nice...

Friends. Happy or sad?

Poznanie i utrwalenie słów związanych z emocjami. Określanie wieku.

środki leksykalne: happy, sad, birthday

środki językowe: I'm/ I'm not happy/ sad.

Happy birthday!

How old are you?- I am 4 years old.

Friends. Happy or sad?

Poznanie i utrwalenie słów związanych z emocjami. Określanie wieku.

środki leksykalne: happy, sad, birthday

środki językowe: I'm/ I'm not happy/ sad.

She's/ She isn't happy/ sad.

Happy birthday!

How old are you?- I am six years old.

My house.

Poznanie konstrukcji There is/ There are.

There is a book on the floor./ There are crayons on the table.

How many toys can you see?

My house.

Poznanie konstrukcji There is/ There are.

There is a book on the floor./ There are crayons on the table.

There is one book./ There are 5 crayons.

How many toys can you see?

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

 • Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach:
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, poznanie wybranych ptaków zimujących u nas.
 • Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami,
 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i sprawności ruchowej,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i odtwarzania  dźwięków z otoczenia , inscenizowania ruchem słów i melodii piosenek.

W KRAINIE WIECZNYCH LODÓW.

 • Zachęcanie dzieci do poznawania warunków życia ludzi i zwierząt żyjących na innych kontynentach.
 • Poznanie właściwości fizycznych śniegu.
 • Kształtowanie reakcji na sygnał. Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się, w tym podskoków z nogi na nogę.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie, tworzenie zbiorów wg określonej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne.
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla danej pory roku.

JAK  KARNAWAŁ  TO  ZABAWA  !

 • Rozwijanie  zainteresowania literaturą dziecięcą.
 • Rozwijanie  umiejętności opowiadania na podstawie obrazków
 • Poszerzenie  doświadczeń plastyczno-technicznych
 • Doskonalenie  umiejętności śpiewania piosenek w trakcie zabaw ruchowych
 • Kształtowanie  postaw przyjacielskich
 • Rozwijanie  umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i ekspresji ruchowej
 • Doskonalenie  umiejętności wypowiadania się na podstawie wiersza
 • Ćwiczenie  spostrzegawczości i logicznego myślenia.

DBAMY O NASZE ZDROWIE.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – uczestniczenie w zajęciach ruchowych.
 • Podkreślenie roli ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór ubrania do pogody i aktualnej pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się przez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

Ferie na wesoło…

 • „Otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie zimą” – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych zadań, np. dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie szeregów wg podanego wzoru.
 • Przygotowanie do klasyfikowania przedmiotów wg danej cechy a także porównywania liczebności zbiorów: stosowanie określeń – dużo, mało.
 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego w czasie zabaw ortofonicznych oraz układania historyjek obrazkowych do opowiadań logopedycznych.
 • Propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu na świeżym powietrz.

 Eskimosek i kraina wiecznych lodów.

 • Zapoznanie ze sposobem życia ludzi i zwierząt na innym kontynencie.
 • Rozwijanie kreatywności w działaniach z zakresu muzyki, plastyki i zabaw teatralnych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia oraz posługiwania się określeniami matematycznymi m.in. dotyczącymi pory roku, dnia i nocy.
 • Rozwijanie skupienia uwagi, myślenia oraz umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.
 • Rozbudzanie więzi emocjonalnej w grupie- nabywanie doświadczeń społecznych w czasie zabaw grupowych oraz działań zespołowych.

Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale…

 • Prezentowanie talentów tanecznych w czasie imprezy „Balu Karnawałowego”.
 • Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie/.
 • Rozwijanie sfery emocjonalnej, poprawności mowy oraz nabywanie doświadczeń społecznych poprzez słuchanie utworów literackich w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne.
 • Doskonalenie pamięci i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności manualnej w czasie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, prac plastycznych oraz zabaw konstrukcyjnych.

 Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.

 • Rozwijanie kreatywności w działaniach z zakresu muzyki, plastyki i zabaw teatralnych.
 • Wyrabianie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cech, przeliczanie, porównywanie kolorów i kształtów.
 • Uwrażliwienie dzieci na bezpieczną zabawę na śniegu i lodzie.
 • Rozwijanie skupienia uwagi, myślenia oraz umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.
 • Rozbudzanie więzi emocjonalnej w grupie- nabywanie doświadczeń społecznych w czasie zabaw grupowych oraz działań zespołowych.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  LUTY

FERIE NA WESOŁO- ZABAWY Z KOLEGAMI.

 • Rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji uwagi podczas
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych : porównywania liczebności zbiorów , utrwalenie cyfr, umiejętności dodawania i odejmowania
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi słownych w czasie układania historyjek obrazkowych, wypowiedzi na temat utworu,
 • Utrwalanie poznanych liter w czasie zabaw .
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej , precyzji ruchów dłoni podczas ćwiczeń grafomotorycznych, wycinania itp.

 W KRAINIE LODU.

 • Pogłębianie wiadomości o Arktyce i Antarktydzie : wskazywanie na mapie i  globusie Arktyki i Antarktydy, poznanie zwierząt zamieszkujących biegun północny i południowy,  wskazywanie różnice między Arktyką a Antarktydą, wyjaśnienie zjawiska na niebie  jakim jest zorza polarna.
 • Rozumienie znaczenie wody słodkiej ( lodowce) na planecie- realizacja innowacji pedagogicznej „ Cztery żywioły”  
 • Doskonalenie koncentracji na opowiadaniu,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych
 • Kształtowanie umiejętności manualnych, graficznych, plastycznych podczas ćwiczeń grafomotorycznych, plastycznych.

 W KARNAWALE SAME BALE.

 • Utrwalenie zwyczajów karnawałowych , wdrażanie do wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery zabawy, radości.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej , kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy, rozwijanie zdolności plastycznych
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Ćwiczeń gimnastycznych, zabaw tanecznych, ruchowych, rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

 TAK MIJA CZAS .

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego , zwrócenie uwagi na kalendarze, ich role w określaniu dni tygodni, miesięcy.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego poprzez naukę piosenek i grę na instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie poprawności wymowy głosek poprzez zabawy logopedyczne.

ODKRYWCY KOSMOSU- KOSMICZNA WYPRAWA.

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu: oglądanie książek i albumów o tematyce związanej z kosmosem, utrwalenie nazw planet, budowy układu słonecznego, poznanie pracy astronoma, kosmonauty, zabawy z globusem.
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na sylaby,  głoski, zabawa z literką- „P- jak planeta ”
 • Nauka czytania wyrazów o prostej budowie fonetycznej (6l.)
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej w czasie ćwiczeń grafomotorycznych.