3- 4 lata

5- 6 lat

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, in, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball

Zwroty:

I can dance.

Can you play football ? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball, swim, climb trees, ride a bike.

Zwroty:

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing,  read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing, play, listen to music, read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed,

Zwroty:

What do you do everyday?

 

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed, breakfast, dinner, supper, take a bath.

Zwroty:

What do you do everyday?

What do you do in the morning/ afternoon/ evening/ at night.

In the morning/ afternoon/ evening....

At night...

Day and night.

Pory dnia.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night

Zwroty:

In the morning I have breakfast.

Day and night.

Pory dnia i godziny.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night, 1- 12 o'clock.

Zwroty:

What do yu do at one o'clock?

At one o'clock I play with my friends.

In the morning I have breakfast.

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 SZYBKO BIEGNIE KAŻDY DZIEŃ, ROSNĘ SZYBKO, DUŻO WIEM.

 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy integracyjne.
 • Rozumienie następstwa czasu i zmian które się z nim wiążą.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, percepcji wzrokowo-słuchowej oraz sprawności manualnej.
 • Budzenie zainteresowania życiem społecznym i środowiskiem przyrodniczym.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 NA NASZYM PODWÓRKU.

 • Wypowiadanie się na temat swojego podwórka, placu zabaw, znajdujących się tam urządzeń oraz zabaw podwórkowych.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wypowiadanie się na temat koleżanek i kolegów, wyrabianie umiejętności tolerancji wobec innych.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa podczas zabaw.

 MOJE ZDROWIE.

 • Utrwalenie nawyków zdrowego stylu życia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Zachęcanie do zdrowego odżywiania i próbowania różnych produktów.
 • Wykorzystywanie różnych technik plastycznych przy tworzeniu prac związanych z tematem kompleksowym  m.in modelowanie w plastelinie, malowanie farbami.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego stylu życia.

 NIECH ŻYJĄ WAKACJE.

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie.
 • Poznanie różnych środków lokomocji.
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
 • Rozwijanie kreatywności muzycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych w oparciu o wiersze i opowiadania o podanej tematyce.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

I.  POZNAJEMY ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

 • Poznanie wybranych zwierząt, które zamieszkują Afrykę /wygląd, sposób odżywiania i zwyczaje w środowisku naturalnym/,
 • Doskonalenie spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnych podczas ćwiczeń graficznych i plac plastycznych,
 • Rozwijanie prawności aparatu mowy w ćwiczeniach artykulacyjnych, słuchowych i oddechowych,
 • Doskonalenie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, zdolności kojarzenia, myślenia,
 • Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu, do zgodnej zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych.

 

II.  NADCHODZI LATO

 • Uwrażliwienie na piękno danej pory roku; zachęcanie do obserwowania świata przyrodniczego,
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia poprzez zagadki słowno- obrazkowe, zadania graficzne, układanki logiczne,
 • Kształcenie słuchu fonematycznego - dzielenie wyrazów na sylaby, tworzenie rymów,
 • Promowanie zdrowego stylu życia: dobieranie odzieży wierzchniej odpowiednio do pogody, ruch na świeżym powietrzu, zjadanie zdrowych posiłków,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej /uwrażliwienie na zmianę tempa i natężenie dźwięków, nauka piosenek, zabawy z instrumentami perkusyjnymi/.

                                                                           

III. LATO W LESIE I NA ŁĄCE  

 • Zapoznanie z bogactwem świata przyrody /rośliny, zwierzęta/ lasów i łąk; zwrócenie uwagi na bogatą kolorystykę i budowę roślin; zapoznanie z wyglądem i sposobem życia owadów,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania elementów w zbiorach, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Wyrabianie umiejętności samodzielnego opowiadania treści utworu, układania obrazków wg chronologii wydarzeń,
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni twórczej poprzez wykonywanie zadań grafomotorycznych oraz ciekawych prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.

 

IV.  BEZPIECZNE, WESOŁE WAKACJE

 • Zachęcanie do spędzania czasu z rodziną na świeżym powietrzu w czasie spacerów i wycieczek,
 • Przestrzeganie przed zabawami zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu- ukazanie skutków takich zachowań oraz sposobu odpowiedniego reagowania,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • Rozwijanie sfery emocjonalnej poprzez rozmowy o uczuciach, słuchanie bajek terapeutycznych,
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania z innymi w grach zespołowych oraz w życiu codziennym,
 • Rozwijanie poczucia taktu i rytmu w zabawach tanecznych i ruchowych.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 

 

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE.

 • Zapoznanie z wyglądem, warunkami życia oraz zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Zachęcanie do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Określanie długości poprzez mierzenie stopą, dłonią itp.
 • Klasyfikowanie wg podanego kryterium.

 

 OD ZIARENKA DO BOCHENKA.

 • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba ( sianie zboża, kiełkowanie, koszenie, młócenie, mielenie, wyrabianie ciasta, pieczenie).
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Wyrabianie szacunku dla pracy ludzi związanych z procesem „powstania” chleba.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

W ŚWIECIE BAJEK.

 • Zachęcanie do słuchania bajek.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.,
 • Wzbogacenie wiedzy na temat powstawania książek.
 • Doskonalenie sprawności małej motoryki.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z emocjami.

 

NIECH ŻYJĄ WAKACJE.

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku.
 • Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej.