March- Marzec

3- 4 lata

5- 6 lat

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, in, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball

Zwroty:

I can dance.

Can you play football ? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball, swim, climb trees, ride a bike.

Zwroty:

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing,  read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing, play, listen to music, read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed,

Zwroty:

What do you do everyday?

 

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed, breakfast, dinner, supper, take a bath.

Zwroty:

What do you do everyday?

What do you do in the morning/ afternoon/ evening/ at night.

In the morning/ afternoon/ evening....

At night...

Day and night.

Pory dnia.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night

Zwroty:

In the morning I have breakfast.

Day and night.

Pory dnia i godziny.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night, 1- 12 o'clock.

Zwroty:

What do yu do at one o'clock?

At one o'clock I play with my friends.

In the morning I have breakfast.

 

 

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

I. W SKLEPIE

  • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas zakupów
  • Kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych
  • Wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane ze sklepem
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
  • Doskonalenie sprawności motorycznej dłoni
  • Klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia
  • Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem utworu muzycznego
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej
  • Uświadomienie konieczności pilnowania się rodziców w czasie zakupów

 

II . POZNAJEMY ZAWÓD KRAWCOWEJ

  • Zapoznanie z zawodem krawcowej, wyposażeniem zakładu krawieckiego,
  • Wzbogacanie słownictwa o nazwy narzędzi pracy krawcowej,
  • Rozwijanie umiejętności manualnych,
  • Doskonalenie umiejętności określania logicznej kolejności zdarzeń,
  • Dostrzeganie regularności,
  • Kształtowanie zdolności aktorskich przez wykonywanie improwizacji ruchowych,
  • Rozwijanie wrażliwości słuchowej,

 

III . POŻEGNANIE Z BAŁWANKIEM

  • Zdobywanie wiedzy na temat zmian w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
  • Utrwalanie wiedzy o porach roku,
  • Rozwijanie logicznego myślenia – określanie przyczyny i przewidywanie skutków,
  • Wyrażanie w formie plastycznej wiedzy o świecie – zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
  • Utrwalanie znajomości figur geometrycznych i kolorów,
  • Doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania.

 

IV.  PRZYSZŁA PANI WIOSNA

  • Kultywowanie tradycji ludowych
  • Poszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku
  • Wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych
  • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie tekstu literackiego
  • Rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej
  • Kształtowanie umiejętności doboru ubrań w zależności od pogody
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych – rysowanie z natury
  • Rozwijanie sprawności ruchowej
  • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 „W KRAINIE DINOZAURÓW”.

  • Rozwijanie zdolności prawidłowego przeliczania, dodawania, oraz klasyfikowania elementów – rozumienie pojęcia część wspólna zbioru.
  • Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier i zabaw.
  • Wykazywanie się pomysłowością i wyobraźnią w tworzeniu nowych rzeczy – zabawy plastyczne i konstrukcyjne.
  • Usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej w trakcie zabaw konstrukcyjnych i wykonywanych czynności precyzyjnych np. wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików.
  • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych z uwzględnieniem zasad
  • Rozwijanie mowy w zabawach językowych – tworzenie rymowanek, zagadek, objaśnianie kolejności zdarzeń w historyjkach obrazkowych

 POZNAJEMY ZAWÓD KRAWCOWEJ .

  • Zapoznanie z pracą krawcowej, wyposażeniem zakładu krawieckiego.
  • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów poprzez zabawy w różnicowanie, porównywanie i porządkowanie.
  • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na dany temat.
  • Nauka posługiwania się nożyczkami.
  • Doskonalenie umiejętności myślenia operacyjnego i wnioskowania.
  • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
  • Kształtowanie wyobraźni ruchowej i muzycznej , uwrażliwienie na różnice w natężeniu i wysokości dźwięku.

 „JUŻ WIOSNA”.

  • Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnej wiosny, uświadamianie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
  • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu i prowadzenia kalendarza pogody.
  • Dostrzeganie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego.
  • Wyrażanie nagromadzonych spostrzeżeń w różnych formach ekspresji.
  • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, ćwiczeń ruchowych, tanecznych i zabaw z uwzględnieniem zasad bezpiecznych zachowań.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczaniach elementów w granicach możliwości dzieci.

 „TAJEMNICZY ŚWIAT FIGUR GEOMETRYCZNYCH”.

  • Zapoznanie dzieci z nazwami figur geometrycznych
  • Doskonalenie prawidłowego spostrzegania, ćwiczenia orientacji na kartce papieru
  • Rozwijanie wyobraźni, utrwalenie znajomości kolorów, usprawnienie małej motoryki w ćwiczeniach grafomotorycznych
  • Kształtowanie świadomości własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach orientacyjno –porządkowych.
  • Doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie słuchu fonematycznego, narządów artykulacyjnych.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MARZEC

 ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE.

  • Poszerzenie wiadomości o zwierzętach: budowa ciała, odżywianie, warunki niezbędne do rozwoju zwierzą.
  • Dostrzeganie różnic w budowie ciała zwierząt z różnych gatunków.
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, logicznego myślenia podczas zabawa matematycznych.
  • Kształtowanie umiejętności czytania ( 6l.) w czasie zabawy z książką, uzupełniania kart pracy.

W ŚWIECIE DINOZAURÓW .

  • Poznanie wybranych zwierząt ( dinozaurów) i roślin w okresie kiedy żyły prehistoryczne gady.
  • Utrwalenie historii węgla kamiennego oraz jego właściwości.
  • Zabawy z litera U - małej wielkiej , drukowanej i pisanej ( stopniowanie trudności) .
  • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas czytania globalnego (6l.)
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych : zabawy z cyfrą 9, umiejętność dodawania i odejmowania , orientacja przestrzenna ( stopniowanie trudności).
  • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

 MARZEC CZARODZIEJ !

  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. coraz dłuższe dni, wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki, pierwsze kwiatki itp.
  • Utrwalenie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby itp.
  • Przypomnienie zjawisk atmosferycznych marcu, założenie kalendarza pogody – omówienie wyglądu, sposobu prowadzenia, odczytywanie symboli pogodowych, odczytywania temperatury.
  • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nauki pisania.
  • Zabawa z literka c- jak cebula ( stopniowanie trudności)

 "WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY.."

  • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej wiosny.
  • Rozwijanie umiejętności muzycznych podczas zabaw z piosenką i gry na instrumentach muzycznych.
  • Zabawa z literką” ł jak łopata”, poznanymi literami ( stopniowanie trudności).
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, budowania krótkich zdań w czasie zajęć dydaktycznych.
  • Doskonalenie umiejętności matematycznych ( zapoznanie z zapisem cyfry 10).
  • Rozwijanie sprawności ruchowej w czasie ćwiczeń gimnastycznych na sali oraz wiosennych spacerów.