ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Ilustrowanie piosenki ruchem.

 

 1. W świecie marzeń i fantazji
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia.
 • Stwarzanie okazji do doskonalenie umiejętności komunikacyjnych  i współpracy w zespole.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

 

 1. Letnie zabawy
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas zadań stawianych dziecku.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Doskonalenie sprawności umysłowych: spostrzegania, uogólniania, analizy i syntezy, porównywania.

          4.  Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci..
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi, Rozwijanie sprawności fizycznej w grach i zabawach na powietrzu.
 1. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 • Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.