ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

I. DARY JESIENI

 • Nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • Kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • Dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • Uwrażliwienie na zmiany tempa i sygnał muzyczny.

 

II. CO NAM DAJE JESIEŃ?

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • rozpoznawanie i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwienie  na piękno przyrody otaczającej człowieka;
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozumienie pojęć mały, duży.
 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń  językowych
 • Muzykowanie z użyciem darów  jesieni
 • Kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie sprawności ruchowych.
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobów gry na instrumencie.

 

III. DBAMY O SIEBIE I INNYCH. 

 • Rozwijanie spostrzegawczości. 
 • Zachęcanie do uważnego słuchania wiersza.
 • Układanie  historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością zdarzeń w opowiadaniu.
 • Nabywanie odpowiedzialności  podczas działań grupowych 
 • Kształtowanie nawyków higienicznych
 • Integrowanie grupy oraz utrwalanie reguł w niej obowiązujących.
 • Uświadamianie  konieczności  dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności

 

IV. JACY JESTEŚMY 

 • Rozwijanie sprawności  motoryki małej
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego.
 • Wypowiadanie  się na temat ilustracji
 • Śpiewanie  piosenek.