Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom rozumienie i wybór alternatywnych zachowań w sytuacjach trudnych.

Rozwijanie zainteresowań i możliwości aktywnego działania na rzecz najbliższego i dalszego środowiska.

 

Kierunki planowanych działań w roku szkolnym 2022/2023:

 • Organizowanie scenek rodzajowych, w których dzieci mają okazję prezentowania sposobów szukania i znajdowania pomocy w sytuacjach zagrożenia
 • Promowanie zdrowych, bezpiecznych i pożytecznych sposobów spędzania  wolnego czasu.
 • Aktywizowanie dzieci w procesie zdobywania wiedzy na temat najbliższego środowiska.
 • Obserwowanie zmian, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym w poszczególnych porach roku podczas spacerów i wycieczek oraz uświadomienie jak zmiany te wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie.
 • Uczestnictwo w różnorodnych akcjach promujących prozdrowotne i ekologiczne zachowanie człowieka
 • Zabawy badawcze i eksperymentalne z wykorzystaniem wszystkich zmysłów
 • Wykorzystywanie pytań i sytuacji  problemowych wyzwalających w dzieciach aktywność poznawczą, twórczą i społeczną.

 

W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne :

Pracujemy  według  programu:

 • „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja
 • „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja

Wdrożenie  i kontynuacja programów autorskich:

 • Program autorski ,,Dziecko i jego świat wartości”.
 • Program autorski „Umiem dostrzec piękno świata”
 • Program zajęć rytmiczno- ruchowych „Z muzyką za pan brat”
 • Program profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

Wdrożenie  i kontynuacja innowacji pedagogicznych:

 • Innowacja pedagogiczna „ Sensozabawy" -zabawy stymulujące zmysły
 • Innowacja pedagogiczna  „ Kreatywne przedszkolaki ”
 • Innowacja pedagogiczna  „ Cztery żywioły"
 • Innowacja wychowawcza „Jestem zdrowym przedszkolakiem"

Wykorzystując ogólnopolskie projekty:

 • „ Czyste powietrze wokół nas”
 • „ Bajkowa wyprawa"
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • „Z pętelką po zdrowie"
 • „ Cyfrowa podróż z Avatarem w Przedszkolu"/
 • " Koncertowy dobry gest"
 • " Kubusiowi przyjaciele natury"

 Warsztaty badawcze  :

 • Mali odkrywcy- zabawy badawcze w przedszkolu

 

Sposoby realizacji:

Sposoby realizacji:

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywania, sportu, higieny oraz zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, bezpiecznego zachowania w przedszkolu i poza nim.

Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”.

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

Kontynuowanie   programu „ Umiem dostrzec piękno świata ”

 • Uwrażliwianie dziecka na nośniki piękna (słowo, obraz, dźwięk, ruch, ważne wydarzenia i spotkania z Bogiem) i dostarczanie możliwości ich przeżywania przez otaczanie go pięknem.
 • Umożliwianie rozpoznawania specyfiki i złożoności nośników piękna i wielorakiej relacji między nimi przez ukierunkowanie wielozmysłowego spostrzegania dziecka.
 • Wspieranie umiejętności budowania, tworzenia nośników piękna przez stymulowanie kreatywnej aktywności dziecka.
 • Pobudzanie  i   rozwijanie  umiejętności   krytycznej   oceny  nośników   piękna,   zgodnie z sumieniem przez formowanie i posługiwanie się nim.

Kontynuacja   innowacji wychowawczej „Teraz jestem  małym przedszkolakiem –  kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:   Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”

 • Kształtowanie postaw społecznych  i wychowanie do wartości
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez poszukiwanie wzorów do naśladowania w ich osiągnięciach oraz twórczości .

Kontynuacja programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

 • Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
 •  Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek.
 •  Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.
 •  Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków/.
 •  Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

Kontynuacja  programu zajęć rytmiki „ Z muzyką za pan brat”

 • Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

Kontynuowanie  innowacji pedagogicznej  „ Kreatywne przedszkolaki ”.

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej.
 •  Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
 • Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania przeliczania.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej  „Sensozabawy – zabawy stymulujące zmysły”

 • Usprawnianie funkcji integracji sensorycznej.
 • Wzmocnienie procesów nerwowych, odpowiedzialnych za określone umiejętności,
 • Lepszy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny.
 • Rozwijanie dziecięcego zainteresowania światem, jak również kreatywność, chęci eksperymentowania, doświadczania i tworzenia.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej  "Jestem zdrowym przedszkolakiem"

 • Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Zachęcanie do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania - propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 •  Nabywanie świadomości, że zdrowe jedzenie oraz ruch pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie.

 Wdrożenie warsztatów badawczych „Mali odkrywcy- zabawy badawcze w przedszkolu"

 • Rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach badawczych.
 • Podniesienie, jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
 • Odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji.
 • Doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej, doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania i ewaluowania efektów pracy.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Cztery żywioły”

 • Zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
 •  Kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecne i przyszłe z życie na Ziemi.
 • Rozbudzenie naturalnych zainteresowań otaczającym światem poprzez eksperymentowanie, obserwacje zjawisk przyrodniczych, atmosferycznych, zachęcanie do myślenia, porównywania , opowiadania, eksperymentowania.
 • Określanie zjawisk i zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
 • Rozpoznawanie zależności występujących w przyrodzie.
 • Integrowanie działań ekologicznych przedszkola i rodziny.