3- 4 latki

5- 6 latki

Zajęcia adaptacyjne i powitalne.

 

Słownictwo:

Hi! Hello!

I'm Ania/ I'm Adaś.

Bye.

Nice to meet you.

Bye.

Zajęcia adaptacyjne i powitalne

 

Słownictwo:

Hi!/ Hello!/ Bye!

Good morning./ Good afternoon. /Goodbye.

Nice to meet you.

What's your name?

I'm Adaś/ Ania.

Yes/ No.

How are you?- I'm fine!/ Great/ So, so.

This is Ania.

 

Moje przedszkole.

 

Słownictwo:

book, pencil, crayon, bag

What's this?

It's a book/ pencil.

Who's this? - This is Ania.

Is this a pencil/ crayon? Yes, it is/ No it isn't.

Show me a bag/ book.

Touch a crayon/ pencil.

Moje przedszkole.

 

Słownictwo:

book, pen, crayon, bag, pencil, teacher, students, classroom.

Can you find a pencil/ crayon?

What's this? - It's a pencil/ crayon.

Who's this? - It's Ania/ Bartek.

Is this a pencil/ crayon?- Yes, it is./ No, it isn't.

Show me a bag/ book...

Touch a bag/ pencil/ crayon....

Kolory.

 

Słownictwo:

Ball, red, blue, orange, green, yellow.

What colour is this?- It's red/ blue/ orange.

Is this ball/ crayon... blue/ red....?

Yes, it is./ No, it isn't.

Kolory.

 

Słownictwo:

Ball, red, blue, orange, green, yellow, black, white, pink.

What colour is this?- It's red/ blue/ orange.

Is this ball/ crayon... blue/ red....?

Yes, it is./ No, it isn't.

Moje ulubione kolory.

 

Słownictwo:

Green, yellow, gold, black, white.

I like red/ green.....

I don't like yellow/ blue....

I love green/ gold....

My favourite colour is is red/ green.

Moje ulubione kolory.

 

Słownictwo:

green, yellow, gold, brown, grey, dark, light.

I like red/ green.....

I don't like yellow/ blue....

I love green/ gold....

My favourite colour is is red/ green.

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

JESIENIĄ, JESIENIĄ SADY SIĘ RUMIENIĄ.

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą, poznawanie nazw i rodzajów owoców polskich.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania owoców poprzez zmysły.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych, poznanie figury – koło.
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas jedzenia oraz w trakcie zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez różne techniki plastyczne.

 JESIEŃ W OGRODZIE.

 • Budowanie wypowiedzi na określony temat.
 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw oraz uświadomienie konieczności zdrowego odżywiania.
 • Porównywanie wielkości - dziecko stosuje słowa: długi-krótki, mały-duży.
 • Rozwijanie umiejętności i kreatywności w wykorzystaniu dostępnych materiałów.
 • Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

RODZINA ZAWSZE RAZEM SIĘ TRZYMA.

 • Wymienianie najbliższych członków rodziny : mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek.
 • Poszerzanie zasobu słownictwa.
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała (oczy, uszy, nos, usta, brzuch, ręce, nogi).
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, gimnastycznych.

 NASI DOMOWI ULUBIEŃCY.

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych w domu.
 • Rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie kreatywności w działaniach plastycznych.
 • Poznanie sposobów dbania o zwierzęta oraz zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy z psem, kotem, chomikiem itp.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz do utrzymywaniu ładu i porządku na sali.

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

PRZYSZŁA JESIEŃ, DARY Z OGRÓDKA NAM NIESIE

 • Pogłębianie wiadomości o warzywach /rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłów smaku, wzroku i powonienia/,
 • Zapoznanie ze sposobami wykorzystania warzyw w przetworach na zimę,
 • Zachęcanie do zjadania warzyw- naturalnych witamin,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów, kształtów, kategoryzowania, przeliczania, porównywania,
 • Wyrabianie sprawności manualnej oraz wyobraźni w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

 PRZYSZŁA PANI JESIEŃ, DARY Z SADU NAM NIESIE

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania warzyw od owoców /kategoryzowania/,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć w zabawach parateatralnych, integracyjnych, zespołowych,
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań i wyrabianie odpowiednich postaw społecznych.

 JESIENNE SPOTKANIA Z JEŻEM I WIEWIÓRKĄ

 • Poznawanie niektórych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku /wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, przygotowanie do zimy/,
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych,
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat, czekania na swoją kolej,
 • Rozwijanie inwencji twórczej w pracach plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 RODZINE SWOJĄ MAMY I BARDZO JĄ KOCHAMY

 • Zacieśnianie więzi rodzinnych /miłość, akceptacja, pomaganie rodzicom w prostych zajęciach domowych/,
 • Wyrabianie odpowiednich postaw społecznych i pozytywnych emocji,
 • Rozwijanie umiejętności improwizacyjnych, twórczych podczas zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych i teatralnych,
 • Nauka dostrzegania powtarzających się elementów i rytmiczne układanie szeregów wg podanego wzoru,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej /uwrażliwienie na zmianę tempa i natężenie dźwięków, nauka piosenek, zabawy z instrumentami perkusyjnymi/.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK

„JESIEŃ W SADZIE”

 • Zapoznanie z wyglądem drzew owocowych.
 • Utrwalenie wyglądu wybranych owoców.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Uświadomienie konieczności zdrowego odżywiania się.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg podanych cech.
 • Doskonalenie koordynacji ruchów oka i ręki – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

 „ JESIEŃ W OGRODZIE”

 • Utrwalenie nazw oraz wyglądu warzyw.
 • Wielozmysłowe poznanie warzyw.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej.
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.

 „PAN LISTONOSZ”

 • Wycieczka na pocztę – zapoznanie ze specyfiką pracy listonosza.
 • Rozbudzanie wyobraźni poprzez projektowanie znaczków pocztowych.
 • Utrwalenie adresów.
 • Tworzenie „kolekcji znaczków„ wg podanych kryteriów.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych wspólnie norm i zasad.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Ćwiczenie pamięci odtwórczej.

„WIEM CO JEM DLATEGO JESTEM ZDROWY ”

 • Poznanie sposobów dbania o zdrowie poprzez higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz właściwe odżywianie się.
 • Wdrażanie do systematyczności w czynnościach higienicznych , kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Uświadamianie konsekwencji wynikających z niewłaściwych nawyków higienicznych i żywieniowych.
 • Kształcenie pamięci mechanicznej oraz wyczucia rytmu.