3- 4 lata

5- 6 lat

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

Przyimki miejsca.

On, in, under, next to.

Słówka:

On, in, under, next to.

Zwroty:

Where is the crayon?

It's on the chair.

There is/ isn't a block under the desk.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball

Zwroty:

I can dance.

Can you play football ? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

I can swim.

Mówienie o umiejętnościach.

Słówka:

Dance, play football/ basketball, swim, climb trees, ride a bike.

Zwroty:

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing,  read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Hobbies and interests.

Mówienie o zainteresowaniach.

Słówka:

paint, sing, play, listen to music, read

Zwroty:

I like reading.

I don't like painting.

Do you like swimming? Yes, I do./ No, I don't.

I can dance.

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't.

I can't play basketball.

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed,

Zwroty:

What do you do everyday?

 

Daily routine.

Opowiadanie o codziennych czynnościach.

Słowa i wyrażenia:

wake up, brush teeth, go to sleep, play with friends, take a shower, get dressed, breakfast, dinner, supper, take a bath.

Zwroty:

What do you do everyday?

What do you do in the morning/ afternoon/ evening/ at night.

In the morning/ afternoon/ evening....

At night...

Day and night.

Pory dnia.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night

Zwroty:

In the morning I have breakfast.

Day and night.

Pory dnia i godziny.

Słowa:

breakfast, dinner, supper, morning, afternoon, night, 1- 12 o'clock.

Zwroty:

What do yu do at one o'clock?

At one o'clock I play with my friends.

In the morning I have breakfast.

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 WIOSENNE UPRAWY

 • Podkreślenie wartości zdrowej żywności z ekologicznego gospodarstwa.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
 • Kształtowanie myślenia matematycznego – tworzenie nowych zbiorów poprzez dokładanie, rozumienie pojęcia dodawania.
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej całego ciała poprzez gry i zabawy ruchowe oraz spacery.
 • Wzbogacanie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności.

 ZIELONA WIOSNA

 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu i prowadzenia kalendarza pogody.
 • Dostrzeganie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego.
 • Wyrażanie nagromadzonych spostrzeżeń w różnych formach ekspresji.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, ćwiczeń ruchowych, tanecznych i zabaw z uwzględnieniem zasad bezpiecznych zachowań.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczaniach elementów w granicach możliwości dzieci.

 NIE BOIMY SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA

 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej;.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, ustalenie równoliczności zbiorów.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach orientacyjno - porządkowych.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej poprzez dzielenie prostych słów na sylaby.

 DBAMY O NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ

 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
 • Wyrażanie nagromadzonych spostrzeżeń w różnych formach ekspresji – werbalnej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się .
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, spacerów, zabaw, ćwiczeń ruchowych i tanecznych .

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 NASZA RECEPTA NA ZDROWIE TO: NATURALNE WITAMINKI, MLEKO, MIĘSO, JAJKA, SERY. W SŁOŃCU MARSZE I SPACERY.

 • Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie, czystość i higienę, oraz stylu życia wg zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” .
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, ruchowych i teatralnych w oparciu o wiersze o tematyce zdrowotnej.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz do utrzymywaniu ładu i porządku na sali.
 • Kształtowanie nawyków u dzieci stosowania profilaktyki zdrowotnej, dostrzeganie różnic między chorobami zakaźnymi a pozostałymi chorobami.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, gimnastycznych.

 NA WIEJSKIM PODWÓRKU WIELKA AWANTURA, KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY – KROWA, KOŃ CZY KURA?

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi - rodziny zwierząt i ciekawostki z życia, uprawa roślin – pożywienia dla ludzi i zwierząt oraz wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Rozwijanie zainteresowań kulinarnych – do czego potrzebne jest mleko; zajęcia gospodarcze – wyrób masła z użyciem maselnicy.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć matematycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji.
 • Wdrażanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem spacerów i wycieczek; zjawisk atmosferycznych oraz odpowiedniego ubioru.

 ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ

 • Propagowanie postawy proekologicznej– szacunku i ochrony przyrody.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby.
 • Kształtowanie nawyku wyrzucania śmieci do kosza, sprzątania placu zabaw.
 • Wyjaśnienie określenia: kwiaty chronione, zwierzęta chronione.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji współzawodnictwa, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie podczas codziennych wycieczek i spacerów.

 JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

 • Wyrabianie postawy przywiązania i szacunku do naszej ojczyzny oraz regionu - rozumienie znaczenia barw narodowych, godła państwowego i hymnu narodowego dla każdego Polaka.
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie poprzez wykorzystanie zabaw rozwijających zainteresowania teatralno- pantomimiczne, plastyczne, konstrukcyjne oraz muzyczno-taneczne.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej, poprawności wypowiedzi.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  KWIECIEŃ

 

 WIEJSKIE PODWÓRKO

 • Poznawanie zwyczajów zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim.
 • Poszerzanie wiedzy na temat użyteczności zwierząt hodowlanych.
 • Integrowanie grupy poprzez wspólne działanie.
 • Rozwijanie mowy i myślenia analogicznego , segregowanie według określonego kryterium , przeliczanie elementów.
 • Manipulowanie przyborami plastycznymi, dbanie o estetykę pracy.
 • Wielozmysłowe poznanie produktów odzwierzęcych
 • Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródła informacji.

 WIOSENNE INSPIRACJE

 • Utrwalenie charakterystycznych cech nowej pory roku :wiosny.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacyjnych i dociekliwości .
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci , utrwalenie nazw kolorów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie naturalne, swobodnej ekspresji dziecka: ruchowej, słownej i muzycznej
 • Wzmacnianie narządów artykulacyjnych .

 „ MALI STRAŻNICY PRZYRODY”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikającego z niszczycielskiej działalności człowieka.
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowego, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetworzenia.
 • Poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko - rozumienie pojęcia recykling.
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk oraz wyciągania i formułowania wniosków.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej.
 • Uroczyste obchody Dnia Ziemi.

  MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 • Poszerzenie zasobu wiedzy słownictwa i związanego z muzyką.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i odczuć.
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz sprawności manualnej.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej
 • Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności w czasie wykonywania powierzonych zadań – odporność emocjonalna.
 • Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 • Rozbudzanie wyobraźni.