INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5 W SKAWINIE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

1. Informacje dotyczące administratora danych: 

Administratorem danych osobowych jest : Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina, reprezentowane przez
dyrektora mgr Bożenę Rapacz - Margielewską. 
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby administratora: 32-050 Skawina; ul. I. Daszyńskiego 11
  • e-mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefonicznie : 12 276 19 97

2. Inspektor ochrony danych – IOD:

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych (IOD) którym jest: Pan Paweł Chochół w następujący sposób:
listownie na w/w na adres siedziby administratora, elektronicznie e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 606 487 587

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

  • Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym rekrutacji do przedszkola, zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa m.in : Ustawą o Systemie Oświaty, Ustawą Prawo Oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  • Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jej zadaniami statutowymi, m.in.: prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów, udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – RODO
  • Mogą również wystąpić przypadki, w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
  • Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO
  • Dane będą przetwarzane w związku z przesyłaną do ADO korespondencją, która zostanie odnotowana w książce korespondencyjnej w celu zapewnienia prawidłowego jej zadekretowania i realizacji zadań co stanowi uzasadniony interes ADO - na podstawie art. 6 ust 1 lit f.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu ( np. dostawcy usługi dziennika elektronicznego), realizacji usług technicznych (np. dostawy usług internetowych) i organizacyjnych (np. firmom wydawniczym, introligatorskim). Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji celów przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych
g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

7. Obowiązek podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy .

8. Informacje o przekazywaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.