Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom rozumienie i wybór alternatywnych zachowań w sytuacjach trudnych.

Rozwijanie zainteresowań i możliwości aktywnego działania na rzecz najbliższego i dalszego środowiska.

 

Realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024

 • wzbogacenie zakresu wiedzy, wiadomości i doświadczeń dzieci poprzez spotkania z przedstawicielami różnych profesji,
 • w przedszkolu wspomaga się wychowawczą rolę rodziny, rozwijając sprawności dziecka w czynieniu dobra,kreując postawy współpracy i pomocy – reagowania na potrzeby innych,
 • w przedszkolu organizuje się, i udziela, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, rodzicom i nauczycielom we współdziałaniu ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • w przedszkolu skutecznie rozwija się i doskonali sprawność ruchową dzieci,w przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych, rozwija się kompetencje cyfrowe dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne :

Pracujemy  według  programu:

 • „PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , Wioletta Majewska, Renata Paździo , wydawnictwo MAC Edukacja

Wdrożenie  i kontynuacja programów autorskich :

 • Program autorski ,,Dziecko i jego świat wartości”.
 • Program autorski „ Popołudniowe zabawy z plastyką”
 • Program profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie"

Wdrożenie  i kontynuacja innowacji pedagogicznych:

 • Innowacja pedagogiczna „Jestem Polakiem”

 • Innowacja pedagogiczna „Kreatywny przedszkolak”

 • Innowacja pedagogiczna" Jestem zdrowym przedszkolakiem"

 • Innowacja pedagogiczna  „Po nitce do kłębka”

 • Innowacja pedagogiczna „Więcej ruchu dla maluchów "

 

Wykorzystując ogólnopolskie projekty:

 • „ Czyste powietrze wokół nas”
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • „Książka (dla przedszkolaka)”
 • „Przyjaciel (nie)potrzebnej książki”
 • „Mamo, tato wolę wodę”

 

L.p

Sposoby realizacji

1.      

 

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywania, sportu, higieny oraz zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, bezpiecznego zachowania w przedszkolu i poza nim.

2.      

 • Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji;
 • Działanie w systemie wartości;
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem;
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi;
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym;
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

 

3.      

Kontynuacja programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

 • Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy;
 • Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek;
 • Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych;
 • Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków;
 • Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

 

4.      

Kontynuowanie  innowacji pedagogicznej  „ Kreatywny przedszkolak ”.

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej;
 • Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań;
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych;
 • Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania przeliczania.

 

5.      

Kontynuacja innowacji pedagogicznej  "Jestem zdrowym przedszkolakiem"

 • Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • Zachęcanie do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania - propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • Nabywanie świadomości, że zdrowe jedzenie oraz ruch pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie.

 

6.      

Kontynuacja programu rytmiki „ Z muzyką za pan brat”

 • Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki;
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką;
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia;
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień;
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

 

7.      

Wdrożenie programu autorskiego „ Popołudniowe zabawy z plastyką”

 • Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci;
 • Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki ;
 • Wdrażanie do cierpliwości i staranności w pracy własnej i grupowej;
 • Kształcenie   umiejętności   organizacji   pracy   i   posługiwania   się   środkami plastycznymi;
 • Umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych;
 • Przygotowanie do praktycznego stosowania wiedzy w życiu codziennym;
 • Wzbudzanie zainteresowania rozmaitymi wytworami artystycznymi m.in. malarstwem,  architekturą, rzeźbą, itp.,

 

8.      

Wdrożenie Innowacji pedagogicznej „ Więcej ruchu dla maluchów”

 • Wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej ;
 • Wykorzystanie w zabawach i ćwiczeniach różnorodnych przyborów gimnastycznych także niekonwencjonalnych;
 • Organizowanie zabaw z elementami rywalizacji;
 • Organizowanie zabaw ruchowych w hali sportowej we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego skawińskich szkół;
 • Poznanie zasad i uczestniczenie w sportowych grach zespołowych (np. piłka nożna, koszykówka, itp.),  - zabawy na Orliku;
 • Spotkania z ludźmi uprawiającymi różnorodne dyscypliny sportowe codzienne przebywanie na świeżym powietrzu;
 • Rozumienie znaczenia higieny osobistej dla zdrowia;
 • Poznawanie skutków niezdrowego stylu życia;
 • Dostrzeganie roli lekarza, higienistki, dentysty.

 

9.      

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „ Po nitce do kłębka”

 • Zaspokojenie ciekawości otaczającym światem;
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy ludzi w różnych zawodach oraz wytworami ich działalności poprzez min. spotkania, wycieczki, warsztaty;
 • Wyrabianie szacunku dla pracy;
 • Wzbogacenie doświadczeń, zakresu wiedzy oraz słownictwa;
 • Rozwijane zainteresowań;
 • Rozbudzenie aktywności twórczej.

 

10.   

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „ Jestem Polakiem”

 • Utrwalenie poznanej historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;
 • Poznanie historii Święta Niepodległości Polski;
 • Rozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;
 • Pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowy
 • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
 • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
 • Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;
 • Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych
 • Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,
 • Poznanie historii  Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach
 • Oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych i patriotycznych w Muzeum Regionalnym w Skawinie , Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

 

 

Wzajemna pomoc koleżeńska – wymiana pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, scenariuszy zajęć.

 

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym.

13.   

 

 

Opracowanie  i udostępnianie  materiałów  informacyjnych  dla rodziców (broszury, gazetki, propozycje literatury pedagogicznej)