NASZE PRZEDSZKOLE ROZWIJA ZAINTERESOWANIA ZACHOWANIAMI PROEKOLOGICZNYMI I PROZDROWOTNYMI. 

KSZTAŁTUJE POSTAWY SZACUNKU WOBEC PRZYRODY, FAUNY, FLORY ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

 

Przedszkole Samorządowe nr 5 swoją działalnością:

 • rozwija elementarne umiejętności dzieci  niezbędne z punktu widzenia zdrowia: dbanie o odpowiedni ubiór adekwatny do pory roku, zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu,   
 • wdraża do prezentowania postaw proekologicznych: jestem częścią ekosystemu- dbam o środowisko bliższe i dalsze,  
 • uwrażliwia dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w czasie zabawy w przedszkolu i w domu, spacerów, wycieczek, drogi z przedszkola do domu,
 • promuje  zdrowy stylu życia  poprzez rozbudzanie zamiłowania do zabaw, ćwiczeń i gier sportowych oraz poszerzanie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • podejmuje działania mające na celu zachowanie higieny osobistej, higieny słuchu i wzroku oraz bezpieczeństwa swojego i innych,
 • pobudza umiejętność  dzieci do przewidywania skutków swoich działań,
 • kształtuje w dzieciach przeświadczenia, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście - budowanie poczucia bezpieczeństwa i opieki,
 • uświadamia dzieciom konieczności przestrzegania zakazu zabawy zapałkami oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • pogłębia wiedze dzieci  na temat instytucji dbających o zdrowie, bezpieczeństwo ludzi oraz środowisko naturalne, np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i straży miejskiej oraz wydziału ochrony środowiska.

Pracujemy  według  programu:

 • „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja
 • „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja

Wdrożenie  i kontynuacja programów autorskich:

 • Program autorski ,,Dziecko i jego świat wartości”.
 • Program autorski „Umiem dostrzec piękno świata”
 • Program zajęć rytmiczno- ruchowych „Z muzyką za pan brat”
 • Program „Multimedia przedszkolaka”
 • Program profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

Wdrożenie  i kontynuacja innowacji pedagogicznych:

 • Innowacja pedagogiczna „ Z ekologią i zdrowiem na Ty”
 • Innowacja pedagogiczna  „ Kreatywne przedszkolaki ”
 • Innowacja pedagogiczna  „ Zabawa bez zabawek”
 • Innowacja wychowawcza „Teraz jestem  małym przedszkolakiem –  kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:   Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”

Wykorzystując ogólnopolskie projekty:

 • „ Czyste powietrze wokół nas”
 • „ Oto Hałabała, zna go Polska Cała”
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • „Dzieciaki mleczaki”
 • „Gramy w zielone”
 • „Z darami natury świat nie jest ponury”
 • „ Kolorowe dni w przedszkolu”

Projekty  międzynarodowe:

 • „Przyjaciele Zippiego”

 Projekty wewnętrzny :

 • ABC bezpiecznego przedszkolaka
 • Kolorowe dni w przedszkolu

 

Sposoby realizacji:

Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”:

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

 

Kontynuacja  programu „ Umiem dostrzec piękno świata ”:

 • Uwrażliwianie dziecka na nośniki piękna (słowo, obraz, dźwięk, ruch, ważne wydarzenia i spotkania z Bogiem) i dostarczanie możliwości ich przeżywania przez otaczanie go pięknem.
 • Umożliwianie rozpoznawania specyfiki i złożoności nośników piękna i wielorakiej relacji między nimi przez ukierunkowanie wielozmysłowego spostrzegania dziecka.
 • Wspieranie umiejętności budowania, tworzenia nośników piękna przez stymulowanie kreatywnej aktywności dziecka.
 • Pobudzanie  i   rozwijanie  umiejętności   krytycznej   oceny  nośników   piękna,   zgodnie z sumieniem przez formowanie i posługiwanie się nim.

Kontynuacja  innowacji wychowawczej „Teraz jestem  małym przedszkolakiem - kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”:

 • Kształtowanie postaw społecznych  i wychowanie do wartości
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez poszukiwanie wzorów do naśladowania w ich osiągnięciach oraz twórczości.

Kontynuacja programu „Multimedia  przedszkolaka”:

 • Wprowadzenie dziecka w świat technologii, wykorzystując przy tym różne urządzenia techniczne.
 • Rozbudzenie ciekawości technologią komunikacyjno-informacyjną, a także wyposażenie dorastającego w skomputeryzowanym świecie pokolenia w fundamentalne umiejętności posługiwania się narzędziem nauki, pracy, komunikacji i zabawy.
 • Poznanie przez dziecko komputera i innych urządzeń, poznanie ich znaczenia w życiu człowieka, praca z nimi, praktyczne ich zastosowanie oraz zapoznanie z szeroką gamą „bezpiecznych” gier i zabaw edukacyjnych

Kontynuacja  programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

 • Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
 • Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek.
 • Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.
 • Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków/.
 • Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

Kontynuacja programu zajęć rytmiki " Z rytmika za pan brat" .

 • Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej  „ Kreatywne przedszkolaki ”.

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej.
 • Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
 • Kształcenie pojęć matematycznych poprzez działanie w czasie i przestrzeni - manipulowania przedmiotami, porównywania przeliczania.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Zabawa bez zabawek"

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
 • Znalezienie alternatywnych form zabawy.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom wieku przedszkolnego (elektroniczne zabawki, telewizja, gry komputerowe).
 • Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Eksplorowanie i doświadczanie otaczającej rzeczywistości.
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczenia, obserwowania i eksperymentowania.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci.

 Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Z ekologią i zdrowiem na Ty”.

 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach.
 • Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku.
 • Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców.
 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości.
 • Dbanie o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu.
 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku.
 • Stworzenie warunków do rozwijania aktywnej i twórczej działalności ruchowej.

Warsztaty matematyczne dla  6 -latków „ Mali Miłośnicy Matematyki”.

 • Kształtowanie kompetencji matematycznych zgodnie z Postawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem matematyki .
 • Rozwijanie kreatywności , zadaniowego podejścia do stawianych problemów.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Projekt wewnętrzny  „ ABC bezpiecznego przedszkolaka”

 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w czasie zabaw w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.
 • Poznanie zagrożeń płynących ze świata ludzi , przyrody ( zwierząt, zjawisk atmosferycznych).
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- zgubienie się w tłumie, pożar mieszkania itp..
 • Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.
 • Utrwalenie numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania - tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 

Wdrożenie projektu ekologiczno-zdrowotnego  „Kolorowe dni w przedszkolu”

 • Przybliżenie dzieciom postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
 • Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw i owoców poprzez ciekawą i miłą zabawę,
 • Wdrażanie rodziców do świadomego planowania żywienia dzieci, opartego na spożywaniu witamin i innych cennych składników odżywczych zawartych  w warzywach, owocach i nabiale.
 • Angażowanie rodziców w życie przedszkola, zachęcanie do brania udziału  w realizowanych projektach edukacyjnych.
 

NASZE PRZEDSZKOLE ROZWIJA ZAINTERESOWANIE NASZĄ OJCZYZNĄ  I  PAŃSTWAMI  EUROPEJSKIMI.

KSZTAŁTUJE POSTAWY TOLERANCJI I SZACUNKU DLA LUDZI POPRZEZ POZNAWANIE ODMIENNYCH KULTUR.

 

Celem działalności naszego przedszkola jest taki wpływ na dziecko,

by rozwijało zainteresowanie Europą, by  znało pojęcie „Tolerancja”

i  potrafiło być tolerancyjnym, a także umiało okazywać szacunek dla ludzi  i odmiennych kultur .

Dążymy do tego, aby dziecko czuło się Polakiem, Europejczykiem i obywatelem świata.

 

Przedszkole Samorządowe nr 5 swoją działalnością:

 • zapewnia indywidualną drogę rozwoju każdego dziecka
 • odkrywa i rozwija zainteresowania  Europą
 • rozwija poczucie własnej wartości (wiary we własne siły)
 • umożliwia podejmowanie różnych form aktywności
 • troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka
 • zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym
 • zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy
 • promuje uniwersalne wartości
 • kultywuje tradycje rodzinne regionalne i narodowe
 • uczy zasad współżycia społecznego
 • szanuje (przestrzega) prawa dziecka
 • stwarza miłą, życzliwą i akceptującą atmosferę
 • stwarza warunki dobrej zabawy
 • umożliwia pozytywne kontakty z rówieśnikami
 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem
 • wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły
 • doradza i pomaga rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych
 • zapewnia atrakcyjne formy wzajemnej współpracy
 • gwarantuje dobrze zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny oparty na nowoczesnych koncepcjach pedagogicznych
 • oferuje atrakcyjne zajęcia, zabawy i imprezy
 • jest zadbane i estetycznie urządzone                                    ­
 • posiada wysoko kwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy
 • umożliwia stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Pracujemy  według  programu:

·        „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja

·        „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja

Wykorzystując programy nauczycielskie zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną:

 • Program edukacyjno - wychowawczy „Dziecko i jego świat wartości”  B. Rapacz- Margielewska
 • Program edukacyjno - wychowawczy „ Umiem dostrzec piękno świata ” B. Pławecka
 • Program edukacyjno - wychowawczy  „Multimedia  przedszkolaka” E. Latoś
 • Program profilaktyki logopedycznej  „Chcę mówić poprawnie” A. Majka
 • Program edukacyjno - wychowawczy  zajęć rytmiki Z muzyką za pan bratR. Baltaza
 • Pogram edukacyjno - wychowawczy „Mały Europejczyk”  M. Machowska, A. Majka


Wdrożenie innowacji pedagogicznych:

 

 • Innowacja wychowawcza „Teraz jestem  małym przedszkolakiem –  kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:   Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka” M. Machowska
 • Innowacja „Sensoplastyka” V. Zapała

 

Wykorzystując ogólnopolskie projekty:

Bezpieczni na drodze”

„Cała Polska czyta dzieciom”

„Mały miś w świecie wielkiej literatury

Projekty  międzynarodowe:

Przyjaciele Zippiego”

 

Sposoby realizacji:

1.   Rozwijanie zainteresowania pięknem  naszego kraju , krajami Europy poprzez organizowaniezajęć i zabaw dla dzieci, aby mogły poznać różnorodność  kultur.

2.   Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”:

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

3.   Wdrażanie programu „ Umiem dostrzec piękno świata ”:

 • Uwrażliwianie dziecka na nośniki piękna (słowo, obraz, dźwięk, ruch, ważne wydarzenia i spotkania z Bogiem) i dostarczanie możliwości ich przeżywania przez otaczanie go pięknem.
 • Umożliwianie rozpoznawania specyfiki i złożoności nośników piękna i wielorakiej relacji między nimi przez ukierunkowanie wielozmysłowego spostrzegania dziecka.
 • Wspieranie umiejętności budowania, tworzenia nośników piękna przez stymulowanie kreatywnej aktywności dziecka.
 • Pobudzanie  i   rozwijanie  umiejętności   krytycznej   oceny  nośników   piękna,   zgodnie z sumieniem przez formowanie i posługiwanie się nim.

 4.   Wdrażanie innowacji wychowawczej „Teraz jestem  małym przedszkolakiem - kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”:

 • Kształtowanie postaw społecznych  i wychowanie do wartości
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez poszukiwanie wzorów do naśladowania w ich osiągnięciach oraz twórczości.

 5.   Wdrażanie  programu „Multimedia  przedszkolaka”:

 • Wprowadzenie dziecka w świat technologii, wykorzystując przy tym różne urządzenia techniczne.
 • Rozbudzenie ciekawości technologią komunikacyjno-informacyjną, a także wyposażenie dorastającego w skomputeryzowanym świecie pokolenia w fundamentalne umiejętności posługiwania się narzędziem nauki, pracy, komunikacji i zabawy.
 • Poznanie przez dziecko komputera i innych urządzeń, poznanie ich znaczenia w życiu człowieka, praca z nimi, praktyczne ich zastosowanie oraz zapoznanie z szeroką gamą „bezpiecznych” gier i zabaw edukacyjnych

 6.   Wdrażanie programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

 • Wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
 • Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek.
 • Rozwijanie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.
 • Usprawnianie narządu słuchu: rozwijanie wrażliwości na dźwięki / natężenie, tempo, rytm/; stymulowanie percepcji słuchowej /rozpoznawanie, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków/.
 • Uświadomienie rodzicom rangi ćwiczeń profilaktycznych oraz znaczenia terapii logopedycznej w rozwoju ich dziecka.

 7.  Wdrażanie programu zajęć rytmiki

 • Kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.

 8.  Wdrożenie innowacji  „Sensoplastyka” :

 • Budowanie twórczych i samodzelnych osobowości.
 • Wspieranie  rozwoju poznawczego.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
 • Budowanie świadomości ciała i przestrzeni (w tym przygotowanie do nauki pisania).
 • Stworzenie okazji do kontrolowania napięcia oraz opanowania procesów pobudzania i hamowania.
 • Poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.
 • Współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów.
 • Pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu.
 • Doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego

 9. Warsztaty matematyczne dla  6 -latków „ Mali Miłośnicy Matematyki” :

 • Kształtowanie kompetencji matematycznych zgodnie z Postawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem matematyki .
 • Rozwijanie kreatywności , zadaniowego podejścia do stawianych problemów.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 10. Kontynuacja projektu wewnątrz przedszkolnego „Podróże po Europie” :

 • Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi symbolami wybranych państw Unii Europejskiej.
 • Wzbudzanie zainteresowania budownictwem, kulturą i sztuką poszczególnych krajów.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody (fauna i flora) omawianych państw.
 • Wyrabianie umiejętności samodzielnego planowania, wykonywania i ocenia działań.
 • Pogłębianie wiedzy poprzez samodzielne stawianie pytań, dociekanie, eksperymentowanie.
 • Wyrabianie postawy tolerancji wobec odmienności różnych kultur. 

Myślą przewodnią tej innowacji jest nauczenie dzieci poprzez zabawę jak jeść i co jeść, wykorzystując przy tym całą paletę kolorów.

Dotyczy ona wszystkich grup przedszkolnych w placówce czyli 3-6-latków i ma charakter organizacyjny.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia                   i wychowania:

·         Zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania  poprzez przygotowanie prostych posiłków z warzyw i owoców i innych produktów bogatych w witaminy.

·         Utrwalanie znajomości kolorów oraz niektórych witamin.

·         Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

·         Wspólne ustalanie przez dzieci jadłospisu przedszkolnego z intendentką.

·         Wprowadzenie zasad savoire-vivre'u nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu.

·         Zachęcanie rodziców do zdrowego odżywiania, wspólnego gotowania, poprzez

obserwację zajęć, umieszczanie w Kąciku Rodzica informacji o zdrowym odżywianiu.

Innowacja „Tęczowe witaminki w oczach chłopca i dziewczynki” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1.      Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w ramach realizacji tematów kompleksowych kształtujących nawyki zdrowotne- celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie w dzieciach entuzjazmu do zdrowych postaw dotyczących żywienia, pokazanie dzieciom jak można jeść zdrowo i kolorowo, przekazanie dzieciom wiedzy, dlaczego warto jeść zdrowo.

2.      Cyklicznych zajęciach twórczych z przedstawicielami zawodów promujących zdrowe odżywianie (intendent, kuchnia, dietetyk, centrum natur house itp.) dla przedszkolaków, które zachęcą m.in. rodziców do włączenia się w propagowaną działalność edukacyjno-zdrowotną przedszkola.

3.      Zajęciach edukacyjnych „Tęczowe dni”- znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy  poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „Tęczowe dni ”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę, oraz będzie poznawało różne owoce, warzywa oraz produkty nabiałowe konkretnego koloru. 

4.      Realizacji zajęć kółka kulinarnego „Kuchcikowo” , których celem głównym jest wdrażanie do zdrowego odżywiania poprzez przygotowywanie posiłków z zdrowych produktów. Zajęcia kółka kulinarnego przeznaczone są dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Skierowane są przede wszystkim dla dzieci chętnie pomagających rodzicom w kuchni i lubiących przyrządzanie posiłków.