STATUT

PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO

NR 5

W SKAWINIE

UL. DASZYŃSKIEGO 11

 

Opracowanie:

Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie

2020

 

 

    SPIS TREŚCI - Rozdziały

 

1. Nazwa i typ Przedszkola

str. 3

 

 

2. Cele i zadania przedszkola

str. 3

 

 

3. Organy przedszkola

str. 7

 

 

4. Organizacja  Przedszkola

str. 13

 

 

5. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

str. 18

 

 

6. Prawa i obowiązki dzieci oraz rodziców

str. 23

 

 

7. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola

str. 26

 

 

8. Postanowienia końcowe

str. 27

 

 

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§1.

 • Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 • Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina.
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Skawina z siedzibą ul. Rynek 1.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§2.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne Przedszkole Samorządowe
  Nr 5 w Skawinie;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Skawinie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Przedszkola;
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina powierzył stanowisko Dyrektora Przedszkola;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Skawina.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§3.

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa.
 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 • Do zadań Przedszkola należy:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
  i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§4.

Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców i predyspozycji rozwojowych dziecka;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci;
 • prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
 • stosowanie odpowiedniej organizacji nauki i metod pracy wobec dzieci niepełnosprawnych i prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi
  w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w tym Specjalistyczną i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 • organizację zajęć dodatkowych.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 • bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych
  i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;
 • zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela na zasadach określonych przez organ prowadzący;
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
  etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • dbanie o kulturę języka polskiego;
 • organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym;
 • tworzenie tradycji Przedszkola;
 • zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi;
 • przybliżanie tradycji, kultury regionu;
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych;
 • organizowaniu nauki religii na wniosek rodziców.
 • Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 • wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 • organizowanie spacerów i wycieczek;
 • prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci i troskę
  o zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach na świeżym powietrzu;
 • uwzględnianie w realizowanych programach treści dotyczących dbałości
  o zdrowie i higienę, zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 • stosowanie odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym zalecanej diety;
 • objęcie stosowną opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współpracę z rodzicami w zakresie promocji i ochrony zdrowia w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci

§5.

 • Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego          i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor przedszkola organizuje realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej                  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „zdalne nauczanie” i przekazuje rodzicom za pomocą poczty e-mailowej lub telefonicznie ustalenia dotyczące udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§6.

 1. Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

§7.

 • Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko Dyrektora.
 • Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania na stanowisko dyrektora regulują odrębne przepisy.
 • Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  • kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;
  • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
   i pracowników obsługi oraz administracji;
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
  • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa
   i powiadamia o tym stosowne organy;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
  • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole;
  • stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
   i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
   i opiekuńczej Przedszkola.
 • Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych
  w przedszkolu nauczycieli w oparciu o opracowany i przedstawiony Radzie Pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego plan nadzoru pedagogicznego;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, zasady i tryb oceniania nauczycieli określają przepisy Karty Nauczyciela i powiązanych rozporządzeń;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli;
 • przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;
 • co najmniej raz w roku kontrolowanie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola;
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 • dopuszczanie do realizacji po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej programu/ów wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wyznaczanie osoby koordynującej pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
 • organizowanie współpracy z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 • realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 • powiadomienie Dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka
  o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • powiadomienie szkoły w obwodzie której mieszka dziecko spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, o niespełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca.
 • Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 • realizuje uchwały Rady Miejskiej Gminy Skawina w zakresie działalności Przedszkola;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;
 • organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
 • Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 • W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

 

 §8.

 • W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 • Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo – dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 • Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzenie planów pracy Przedszkola;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  • ustalenie regulaminu swojej działalności;
  • przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawienie

do uchwalenia.

 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy Przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć ;
  • projekt planu finansowego Przedszkola;
  • wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
  • proponowany przez nauczyciela/i program/y wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w Przedszkolu;
  • propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • powierzenie stanowiska wicedyrektora Przedszkola;
  • odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Przedszkola;
  • powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  • ustalenie oceny pracy Dyrektora Przedszkola.
 • Rada Pedagogiczna wnioskuje o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu i uzgadnia czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
 • Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola.
 • Rada Pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia dla Przedszkola.
 • Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 • Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola.
 • W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 • Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 • Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, z przyczyn niezależnych od dyrektora, rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje za pomocą technik zdalnego porozumiewania się: poczta e- mailowa, telefonicznie, video konferencje lub w inny bezpieczny dla wszystkich członków rady pedagogicznej sposób.

§9.

  • W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
  • Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola, który uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci:
 • w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci;
 • w wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
 • Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola;
 • uzgadnia czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola;
 • może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • wybiera przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola, określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę
  i tryb pracy Rady Rodziców oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców ;
 • do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:
 • opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego
  w Przedszkolu;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,
 • opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,
 • opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • wnioskowanie o nadanie imienia dla Przedszkola,
 • wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola;
 • w celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§10

 • Organy przedszkola współpracują ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dziecka.
 • Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 • Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor. Od decyzji Dyrektora Przedszkola przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
 • W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, Radą Rodziców, a Radą Pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Organy Przedszkola mogą organizować wspólne posiedzenia w celu wymiany informacji i opinii.

 

ROZDZIAŁ 4

Organizacja Przedszkola

§11.

 • Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 • Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu trwa 60 minut.
 • Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii
  i innych zajęć kierowanych powinien wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 • Przedszkole jest wielooddziałowe. Szczegółową liczbę oddziałów określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole, na wniosek Dyrektora Przedszkola.
 • Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor przedszkola organizuje realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”:
 • dyrektor przekazuje informacje nauczycielom i rodzicom za pomocą strony internetowej, e-maila przedszkola, telefonicznie,
 • nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego kształcenia, uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 • nauczyciele komunikują się z rodzicami, opiekunami, dziećmi, nauczycielami specjalistami za pomocą poczty e-mailowej, telefonicznie lub innej, bezpiecznej dla wszystkich stron formie.
 • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Arkusz organizacyjny Przedszkola opracowuje Dyrektor i przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym i Radzie Pedagogicznej.
 • Arkusz organizacji Przedszkola na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§12

  • Nauczyciel zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
   w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem od momentu oddania dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców, bądź osobę upoważnioną.
  • Wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
  • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego, których wybór określają odrębne przepisy.
  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego w godzinach określonych przez organ prowadzący.
  • Przedszkole organizuje naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
  • Dzieci nieuczestniczące w nauce religii, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
  • Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb
   i możliwości rozwojowych dzieci, w porozumieniu z rodzicami.
  • W czasie zajęć poza Przedszkolem zapewniona jest opieka nauczyciela i innych osób na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • Do Przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, nauczyciel kontaktuje się z rodzicem i w razie konieczności z Dyrektorem.
  • Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola, który zauważył lub dowiedział się
   o wypadku jakiemu uległo dziecko, zobowiązany jest udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora Przedszkola i rodziców dziecka. Dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie zawiadamia pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący, radę rodziców oraz zabezpiecza miejsce wypadku. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym lub zatruciu zawiadamia się niezwłocznie prokuratora, kuratora oświaty i państwowego inspektora sanitarnego.
  • W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie
   z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyciel, który wyrazi zgodę, może podać lek dziecku przewlekle choremu zgodnie z odrębnymi procedurami.

 

 • §13.

1.   Rodzice  przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola wg. potrzeb w godzinach jego funkcjonowania i potwierdzają pobyt dziecka rejestrując czas jego pobytu                w przedszkolu w elektronicznym systemie ewidencji.

 • Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby, w tym rodzeństwo, które ukończyło co najmniej 13 lat, upoważnione na piśmie przez rodziców.
 • Upoważnienie o którym mowa ust. 2, może w każdej chwili zostać zmienione lub odwołane.
 • Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez każdą upoważnioną przez nich osobę.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O odmowie wydania dziecka o której mówi ust. 7 winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor Przedszkola, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia się również rodziców dziecka.
 • Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu
  z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
 • W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.
 • W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola, po upływie czasu pracy Przedszkola nauczyciel zawiadamia o tym fakcie rodziców wykorzystując wszystkie numery kontaktowe znajdujące się w dokumentacji dziecka.
 • Nauczyciel oczekuje w Przedszkolu na przybycie rodziców lub innych osób upoważnionych do odbioru do 1 godziny po zamknięciu Przedszkola. Po upływie tego czasu powiadamia Dyrektora Przedszkola oraz najbliższy Komisariat Policji, informując o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

§14.

 • W celu zapewnienia spójności oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych
  i opiekuńczych Przedszkole współpracuje z rodzicami.
 • Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy Przedszkola.
 • Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania
  i kształcenia dzieci, ustalają wspólne kierunki działań;
 • Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • Nauczyciel organizuje kontakty z rodzicami w następujących formach:
 • zebrania i spotkania;
 • kontakty indywidualne, konsultacje;
 • zajęcia otwarte, pokazowe;
 • prelekcje, warsztaty;
 • wycieczki;
 • uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny;
 • wydarzenia okolicznościowe;
 • tablice informacyjne do eksponowania zagadnień edukacyjnych
  i wychowawczych;
 • wystawy prac plastycznych dzieci;
 • strona internetowa przedszkola.
 • Zebrania z wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym w szczególności:
 • w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor lub inny nauczyciel zapoznaje rodziców ze statutem Przedszkola, zadaniami Przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele
  z zestawami programów wychowania przedszkolnego;
 • w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji
  i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;
 • w ciągu roku rodzice są zapraszani na: rozmowy poświęcone postępom ich dzieci, zajęcia otwarte, zebrania oddziałowe, imprezy i uroczystości przedszkolne- wg harmonogramu planu pracy na dany rok;
 • w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.
 • Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w sprawach dotyczących pracy oddziału i Przedszkola.

§15.

  • Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny,
   z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.
  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

§16.

 • Zasady dokonywania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
 • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5, w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nie może być wyższa niż 1,00 zł. za godzinę.
 • Zasady przyznawania ulg, dokonywania zwrotów za czas nieobecności dziecka
  w Przedszkolu oraz zwolnienia dzieci z opłaty określonej w ust.3 - ustala organ prowadzący w odrębnych przepisach.
 • Dzieci przebywające w Przedszkolu mogą korzystać z jednego do trzech posiłków.
 • Wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Koszt żywienia pokrywają w całości rodzice dzieci, w zależności od ilości spożywanych posiłków, w rozliczeniu miesięcznym w terminie ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu  z  organem prowadzący.
 • Koszt żywienia dziecka mogą pokrywać inne osoby lub instytucje.
 • W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci realizujących podstawę programową i przebywających w przedszkolu 5 godzin dziennie, ustala Dyrektor  w porozumieniu z rodzicami.
 • Ewidencja faktycznego czasu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz elektronicznym systemie ewidencji.
 • Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników ustala organ prowadzący.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§17.

 • W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela
  i Kodeksu Pracy.
 • Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 • W Przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy.

 

§18.

 • Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w Przedszkolu.
 • Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, bezpieczeństwo
  i postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 • Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 • zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;
 • zapoznawanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po budynku,
  a także bezpiecznego pobytu w różnych miejscach Przedszkola;
 • zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
 • kontrolowanie obecności dzieci na zajęciach i w czasie ich przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami Przedszkola bądź w czasie jego opuszczania;
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku zaobserwowania zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci w celu niwelowania tych zagrożeń – o czym niezwłocznie informuje Dyrektora;
 • w przypadku zaobserwowania pogorszenia zdrowia dziecka niezwłoczne udzielanie mu pomocy ratowniczej i powiadomienie o tym rodziców oraz Dyrektora Przedszkola;
 • podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w celu zapoznania dzieci
  z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontaktów
  z nieznajomymi, bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w domu
  i Przedszkolu;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek zgodnie
  z odrębnymi przepisami;
 • w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji z budynku Przedszkola uczestniczenia w niej zgodnie z przyjętą procedurą zabezpieczając
  w pierwszym rzędzie życie i zdrowie dzieci.
 • Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego pracownika Przedszkola.

 §19.

 • Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych
  i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;
 • zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
 • informowanie rodziców o postępach, sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
  • wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
  • pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, itp.;
 • informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju.

§20.

 • W zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciel:
 • przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w oparciu
  o który planuje pracę w grupie w danym roku szkolnym;
 • dokumentuje przeprowadzoną pracę w grupie w dzienniku zajęć zgodnie
  z odrębnymi przepisami;
 • opracowuje plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału;
 • prowadzi dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz ich postępów;
 • przygotowuje sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;
 • opracowuje scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych
  i koleżeńskich.
 • Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
  • wywiad z rodzicem i dzieckiem;
  • karty pracy indywidualnej;
  • kartę obserwacji rozwoju dziecka i diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
 • Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.
 • Nauczycielpowinien podnosić swoją wiedzę ogólną oraz zawodową zgodnie z potrzebami przedszkola.

§21.

 • Zakres zadań nauczyciela w obszarze współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy.
 • Zakres realizacji zadań nauczyciela związanych z opieką zdrowotną określa
  4 ust.4.

§22.

 • Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zwanych dalej „ wychowawcami” zależnie od czasu pracy oddziału
  i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 • Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam wychowawca opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 • Do zadań wychowawcy należy:
 • planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
 • ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału w tym komunikowanie się z rodzicami, opiekunami, dziećmi, nauczycielami specjalistami za pomocą poczty e-mailowej, telefonicznie lub innej, bezpiecznej dla wszystkich stron formie;
 • prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik zdalnego kształcenia, uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§ 23.

 • Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci
  i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§24.

 • W Przedszkolu zatrudnia się pracowników administracyjno-obsługowych., których zadaniem jest:
 • troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieciom
  w Przedszkolu i na jego terenie;
 • współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki nad bezpieczeństwem dzieci
  w czasie realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych;
 • zapewnianie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce;
 • właściwe i zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie żywienia dla dzieci;
 • usuwanie w miarę własnych możliwości awarii, zabezpieczanie usterek przed dostępem dzieci – natychmiastowe reagowanie i powiadamianie Dyrektora oraz odpowiednich służb;
 • powiadamianie o sytuacjach zagrożenia Dyrektora i innych pracowników Przedszkola;
 • zabezpieczanie obiektu przedszkola przed wstępem osób niepowołanych;
 • zabezpieczanie właściwego schodzenia się dzieci i rozchodzenia się - odbiór przez osoby do tego uprawnione i upoważnione;
 • zabezpieczenie mienia i obiektu przed opuszczeniem budynku;
 • współdziałanie z innymi pracownikami nad stworzeniem właściwych warunków rozwoju dla dzieci;
 • w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji z obiektu przedszkola uczestniczenie w niej zgodnie z przyjętą procedurą zabezpieczając
  w pierwszym rzędzie życie i zdrowie dzieci;
 • włączanie się w proces poprawiania jakości pracy Przedszkola;
 • dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy.
 • Szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Przedszkola.

§25.

 • W Przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.
 • Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 • Zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala Dyrektor Przedszkola, szczegółowe obowiązki określone są w przydzielonym zakresie czynności.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci oraz rodziców

§26.

 • Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 • nagradzania wysiłku;
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • sprzątania po zabawie;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 • W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według obowiązującego w przedszkolu trybu składania skarg i zażaleń.
 • W Przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar ośmieszających dziecko i godzących w jego poczucie godności osobistej.
 • Sukcesy i pozytywne zachowania dzieci są dostrzegane i wzmacniane poprzez nagrody takie, jak:
 • pochwała indywidualna nauczyciela;
 • pochwała nauczyciela na forum grupy;
 • pochwała nauczyciela w obecności Dyrektora lub rodziców;
 • pochwała przez Dyrektora na szerszym forum.
 • Dzieci ponoszą konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad poprzez:
 • upomnienie ustne przez nauczyciela;
 • upomnienie na forum grupy;
 • odsunięcie od zabawy;
 • wykonanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego (np.: rysunek);
 • rozmowa Dyrektora przedszkola z dzieckiem;
 • rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców.
 • Dyrektor w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy przyjętych do Przedszkola, za wyjątkiem dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku:
 • systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień;
 • jeżeli rodzice nie współpracują z Przedszkolem, poradniami specjalistycznymi,
  a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci;
 • gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do przebywania w przedszkolu.

§27.

 • Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania
  i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 • Rodzice mają prawo do:
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • ochrony danych osobowych;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;
 • współdecydowania w istotnych sprawach grupy, Przedszkola;
 • decydowania o realizowaniu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego z rocznym wyprzedzeniem, o czym powiadamia Dyrektora Przedszkola do 31 sierpnia przed rozpoczęciem takiego obowiązku;
 • otrzymania do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Rodzice obowiązani są do:
 • przestrzegania niniejszego statutu;
 • regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
 • korzystania z zainstalowanego i wdrożonego w Przedszkolu systemu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem dyrektora przedszkola;
 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 • zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • przyprowadzania do Przedszkola dzieci zdrowych – nie chorych na choroby zakaźne, infekcje bakteryjne, wirusowe, choroby pasożytnicze itp.;
 • zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 13 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 • udzielenia informacji o statusie prawnym rodziców w przypadku jakichkolwiek zmian;
 • informowanie o zmianie danych osobowych i kontaktowych w przypadku ich zmiany.
 • W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi lub nauczycielowi uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do Przedszkola

§28.

  • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  • Dzieci do przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu.
  • Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola złożony przez rodziców do Dyrektora Przedszkola w terminie obowiązywania rekrutacji.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
  • Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o zatwierdzony regulamin rekrutacji określający zasady postępowania, zasady i kryteria przyjęć, zasady pracy komisji rekrutacyjnej, dokumenty wymagane w rekrutacji, a także dokumenty, które prowadzi komisja.
  • O przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Przedszkola.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§29.

 • Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 • Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
 • dzieci;
 • nauczycieli;
 • rodziców;
 • pracowników administracji i obsługi.
 • Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez Uchwały Rady Pedagogicznej.
 • Dyrektor Przedszkola po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje go do publicznej informacji.