ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  GRUDZIEŃ

 

1.  WITAMY ŚW. MIKOŁAJA

 • Zapoznanie dzieci z postacią św. Mikołaja – biskupa.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności właściwego zachowania  bez przechwalania się.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – szeregowanie, używanie pojęć duży, mniejszy, najmniejszy oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 według innowacji „Matematyczne sówki”
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych poprzez projektowanie,  majsterkowanie, konstruowanie.
 • Wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia poprzez codzienny ruch i ćwiczenia gimnastyczne.

2.  ZIMA WOKÓŁ NAS

 • Zapoznanie dzieci z nową porą roku – Zimą
 • Uwrażliwianie dzieci na pomoc zwierzętom podczas Zimy.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawy z piosenką i ruchem.
 • Wdrażanie do umiejętności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór oraz zachowanie w razie choroby.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprawnej gramatycznie i składniowo w pracy z ilustracją.
 • Zabawy z literkami według innowacji „Literkami się bawimy, sprawnie czytać się uczymy”.

3.  NADCHODZĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie z nazwami tradycyjnych potraw wigilijnych.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, zachęcanie do dobrych uczynków.
 • Kształtowanie kompetencji czytelniczych (m. in. wyodrębnianie głosek w wyrazach).
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości za pomocą różnych prostych przyrządów mierniczych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci oraz stymulowanie zmysłów.

4.  STARY ROK – NOWY ROK

 • Utrwalenie wiedzy na temat charakterystycznych elementów danej pory roku i danego miesiąca.
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i nazw miesięcy oraz wprowadzenie pojęć „Stary Rok”, „Nowy Rok”.
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzające się fragmenty w zabawach ruchowych, wyliczankach, rytmy, regularności w liczeniu, kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy.
 • Zapoznanie dzieci z przyrządami do mierzenia czasu- poznanie rodzajów zegarów i kalendarzy oraz zasad ich działania.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 1. Prezent dla Mikołaja
 • Zapoznanie z legendami dotyczącymi pochodzenia Mikołaja.
 • Wprowadzenie elementu zaciekawienia i niespodzianki jako środków sprzyjających koncentracji uwagi.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Doskonalenie sprawności manualnych poprzez rysowanie wymarzonego prezentu w liście do Mikołaja.
 • Zabawy z literą l - małą, drukowaną i pisaną..
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
 1. To już zima!
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Zabawy z literą y - małą, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – trójkątem.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0.
 • Zachęcanie do zabaw badawczych.
 1. Czar Bożego Narodzenia
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • Zapoznanie z literą r - małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania na określony temat.
 • Składanie wzajemne życzeń odpowiednich do zbliżających się świąt.
 • Zapoznanie z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami.
 1. Świat zabawek
 • Rozwijanie słownika czynnego, mowy.
 • Rozwijanie postawy szacunku do własnych i cudzych rzeczy.
 • Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawnych ruchowych.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

I. ODWIEDZINY MIKOŁAJA

 • porównywanie liczebności zbiorów, zapoznanie ze znakami matematycznymi: <, >, =,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • zapoznanie z wyrażeniem pomocna dłoń, zapoznanie z pracą wolontariusza.
 • zapoznanie z tradycjami mikołajkowymi na świecie,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sfery emocjonalnej,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.

 II.ZIMA CORAZ BLIŻEJ

 • rozwijanie mowy, poznawanie oznak zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. mowy, utrwalenie poznanych liter,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką,
 • ilustrowanie ruchem tekstu piosenki,
 • rozbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego ,rozwijanie umiejętności tworzenia kodów, ćwiczenie pamięci
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie poczucia satysfakcji ze sposobu wykonania pracy,

III. MAGIA ŚWIĄT

 • Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy,Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, odkrywanie litery „R,r” wielkiej ,małej drukowanej,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, ,zapobieganie pogłębianiu wad postawy,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, dbanie o porządek w miejscu pracy,
 • Wzmacnianie więzi rówieśniczej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, 
 • Rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • Wyrabianie nawyku szanowania zabawek, rozumienie konieczności dbania o porządek
 • Zapoznanie z zabawkami sprzed lat, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wyobraźni, rozwijanie ciekawości dzieci,
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych , kształtowanie umiejętności współpracy,

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ

 

I. W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- PRZYGOTOWANIA DO MAGICZNEJ NOCY.

 • Pogłębianie wiadomości na temat postaci Św. Mikołaja ( biskupa)  oraz pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych.
 • Doskonalenie umiejętność analizy i syntezy słuchowej wyrazów podczas zabaw językowych ( stopniowanie trudności) .
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem znaków ( +, -, = ) wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej , zabawy z cyframi i liczmanami ( 6 l.) , układanie rytmów, zabawy matematyczne wg aktywizującej metody – kodowanie ( stopniowanie trudności).
 • Zabawa z literką- E, e – zapoznanie z zapisem graficznym litery, wyszukiwanie jej pośród innych liter ( 6l.).
 • Poszerzenie wiedzy na temat pracy górnika w kopalni węgla kamiennego, wytworów z węgla, zwrócenie uwagi ma niebezpieczeństwo wykonywanego zawodu.

II. IDZIE ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA.

 • Wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimy: opady śniegu, mróz, sople itp.
 • Zabawy z cyframi, doskonalenie umiejętności klasyfikowania , określanie liczebności zbiorów.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w czasie zabaw muzycznych, plastycznych, językowych.
 • Doskonalenie umiejętności układania krótkich zdań, zabawa z literą „S, s - sanki” ( stopniowanie trudności ).
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

III. i  IV  W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA- POZNAJEMY ŚWIĄTECZNE TRADYCJE.

 • Wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych - wartość rodziny w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i technicznych, związanych z tradycjami i obrzędami ludowymi regionu krakowskiego - ozdoby choinkowe.
 • Wyrabianie u dzieci nawyku pomagania w przygotowaniu stołu do posiłków, estetycznego jedzenia,                                                                                                                                                   odpowiedniego posługiwania się sztućcami i zachowania przy stole oraz sprzątania po posiłkach ( Wigilia)
 • Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej, myślenia przyczynowo- skutkowego oraz umiejętności liczenia w pamięci i na konkretach.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej .
 • Doskonalenie umiejętności manualnych potrzebnych do nauki pisania, zabawa z literą B, b ( stopniowanie trudności)