ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MARZEC

 

I. CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ?

 • Poznawanie wybranych zwierząt(dinozaury)i roślin(np.olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie
 • Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
 • Rozpoznawanie liter drukowanych wielkich i małych
 • Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
 • Zachęcanie do poszerzania zainteresowań matematycznych

II.  NADCHODZI WIOSNA

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki , pojawiające się pierwsze kwiaty  
 • Poznawanie , np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Rozpoznawanie cyfr , dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • Rozróżnianie zbiorów –równolicznych i nierównolicznych

III.   NADESZŁA WIOSNA

 • Obserwowanie zmian za-chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu,
 • Powracające pierwsze ptaki pojawiające się pierwsze kwiaty  
 • Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich , czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Rozpoznawanie cyfr ,dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • Rozróżnianie zbiorów –równolicznych i nierównolicznych

IV . W MARCU JAK W GARNCU

 • Obserwowanie marcowej pogody-zwracanie uwagi na jej zmienność
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny
 • Zachęcanie do zabaw na powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich , czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Rozpoznawanie cyfr ,dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

V.WSZYSTKO CO ŻYJE WODĘ PIJE

 • Poznawanie właściwości wody-bogacenie wiedzy i słownictwa
 • Poznawanie roli wody w życiu roślin, zwierząt i ludzi-degustacja wody mineralnej
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji, samodzielnych doświadczeń-Eksperymenty z wodą –zabawy badawcze
 • Rozpoznawanie liter drukowanych małych i dużych-ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia-rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych

                                                                                                                  
 
 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC MARZEC

 Dookoła kolory, figury i wzory.

 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • Rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych
 • Konstruowanie z klocków i materiałów papierowych
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • Wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała.

Dinozaury kiedyś żyły.

 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem.
 • Poznanie nowych technik plastycznych.
 • Poszerza wiedzę na temat dinozaurów i ich cech charakterystycznych
 • Konstruuje wielkoformatowego dinozaura
 • Rozwija wyobraźnię i zmysł dotyku poprzez zabawy badawcze
 • Wskazuje charakterystyczne cechy dinozaurów, układając zagadki

Wiosna tuż, tuż.

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Wdrażanie do przestrzegania bezpiecznych zachowań podczas zabaw w przedszkolu, spacerów i wycieczek.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia
 • Dostrzeganie zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny
 • Określanie temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru.
 • Klasyfikowanie elementów według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.
 • Dokonywanie pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy
 • Rozwijanie mowy i myślenia analitycznego.

Witaj Wiosno.

 • Rozpoznawanie oznak nadchodzącej nowej pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrodniczych.
 • Nazywanie wiosennych kwiatów i budzących się do życia zwierząt.
 • Zapoznanie ze znaczeniem wiosennych przysłów.
 • Rozumienie pojęcia „Rośliny chronione” i stosowanie się do jego wytycznych.
 • Uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki.
 • Przeliczanie elementów w zbiorach i porównywanie ich liczebność.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.

 O czystość i zdrowie dbamy.

 • Poszerzanie logicznego myślenia i myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach kształtujących postawę
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny
 • Zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie
 • Nabywanie świadomości, że należy poddawać się leczeniu
 • Poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC 

 

 ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY.

 • Poznawanie, w sposób pośredni (filmy, albumy) zwierząt z innych stref klimatycznych
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych – uwrażliwianie dzieci na los zwierząt
 • Kształtowanie Elementarnej nauki czytania i pisania:  zabawy z  literką  Z, z.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na dany temat.
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych w zakresie kształtowania pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; rozpoznawanie poznanych cyfrzabawy z cyferką 8
 • Rozwijanie zainteresowań teatralnych , muzyczno – tanecznych i plastyczno-technicznych

 

MÓWIĄ , ŻE W MARCU JAK W GARNCU - NIEUSTANNA ZMIANA:

SŁOŃCE GRZEJE W POŁUDNIE, MROZEK SZCZYPIE Z RANA,  A DO TEGO   JESZCZE PRZELATUJĄ DESZCZE.

 • Budzenie zainteresowań bogactwem i pięknem wiosennej przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody oraz rozwoju roślin.
 • Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną (muzyka , plastyka i teatr itp.)
 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych.
 • Kształtowanie elementarnej nauki czytania i pisania: zabawy z  literka C, c 
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych w zakresie kształtowania pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; rozpoznawanie poznanych cyfr  -  zabawy z cyferką 9

  

„WIOSNA WĘDRUJE PO DRÓŻKACH I CZARY WYCZYNIA JAK WRÓŻKA”.

 • Przybliżenie środowiska przyrodniczego i jego mieszkańców w okresie wiosny
 • Obserwowanie przylotu ptaków powracających do nas na wiosnę, budowanych gniazd.
 • Kształtowanie elementarnej nauki czytania i pisania: zabawy z  literka Ł, ł 
 • Kształtowanie pojęć matematycznych i utrwalanie w zabawie zapisu działania – cyfr oraz odejmowania i dodawania  w zakresie 10
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, w oparciu o literaturę przyrodniczą.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa w przedszkolu oraz kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie do aktywności ruchowej oraz wspólnych zabaw w grupie rówieśniczej  

 

CO CIEKAWEGO JEST W TEATRZE, W NASZEJ ZABAWIE TO ZOBACZĘ.

 • Rozwijanie zainteresowań teatrem i książką jako źródła inspiracji do rozwijania zdolności aktorskich.
 • Poznawanie różnych utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących, zawierających elementy fantazji i humoru.
 • Zapoznanie z zawodami, które związane są z teatrem
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych w oparciu o wiersze i opowiadania o podanej tematyce.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Dbanie o bezpieczeństwo

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC

 

„KOSMOS” 

 • Przypomnienie i utrwalenie wygląd Układu Słonecznego.
 • Wzbogacenie wiadomości na temat Ziemi – wykorzystanie globusa.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli, odczuć, opinii.
 • Kształtowanie umiejętności ustalania stałego następstwa dnia i noc.
 • Przeliczanie wg możliwości dzieci, porównywanie liczebności zbiorów – zapoznanie ze znakami +,-,=.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem litery „ U, u.”
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Zachęcanie do wspólnych zabaw i ćwiczeń muzycznych oraz ruchowych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

 „ W ŚWIECIE ZWIERZĄT”

 • Poznanie nazw zwierząt tropikalnych oraz ciekawostek na ich temat.
 • Poszerzanie wiedzy na temat życia zwierząt w ogrodzie zoologicznym.
 • Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 • Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, sposobów poruszania się i odżywiania.
 • Wprowadzenie litery - z małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowo –głoskowej.
 • Budowanie zdań, argumentowanie swoich propozycji.
 • Rozwijanie małej motoryki poprzez precyzyjne ruchy dłoni, kształtowanie zręczności i szybkości ruchów .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawanie i odejmowanie na liczmanach.

  „ ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT”

 • Zapoznanie z wyglądem ziemi w czasach prehistorycznych –rozpoznawanie wybranych zwierząt i roślin –występujących w tamtych czasach.
 • Poznanie historii węgla kamiennego oraz jego właściwości.
 • Wprowadzenie litery F - małej wielkiej , drukowanej i pisanej.
 • Określenie położenia przedmiotu na płaszczyźnie i względem innych przedmiotów na ilustracji z zastosowaniem określeń: z prawej, z lewej strony, między, u góry, na dole itp.
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas czytania globalnego.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

 „NADCHODZI WIOSNA”

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, nazywanie wiosennych kwiatów - rozumienie pojęcia „rośliny chronione” .
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na konkretny temat.
 • Utrwalenie ciągów liczbowych w kolejności wzrastającej - dodawanie i odejmowanie.
 • Rozwijanie słuchu fonemowego – zapoznanie z wyglądem litery „Ł, ł.”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 ” WARSZAWA – STOLICA POLSKI”

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z zabytkami Warszawy - wzbogacenie wiadomości na temat stolicy Polski.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli.
 • Zapoznanie z wyglądem litery „H, h.”
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania – utrwalenie wyglądu poznanych cyfr.
 • Poszerzenie doświadczeń plastycznych.
 • Kształtowanie sprawności manualnej– łączenie ruchu z muzyką.
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.