ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  KWIECIEŃ

 WIOSNA NA WSI

 • Zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi występującymi na wsi,
 • Doskonalenie sprawności manualnej ręki,
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych,
 • Ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

 WIELKANOCNE BAZIE

 • Zapoznanie z symbolami świąt wielkanocnych: pisanka, baranek, baba wielkanocna, święconka,
 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej w zabawie ruchowej,
 • Rozwijanie twórczości dziecięcej,
 • Nabywanie umiejętności łączenia materiałów plastycznych,
 • Rozumienie pojęć określających położenie na kartce: ,,na górze”, ,,na dole”, ,,na środku”,
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 8,
 • Przyzwyczajanie do konieczności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej

 ZIEMIA NASZĄ PLANETĄ

 • Kształtowanie zachowań proekologicznych ,uświadomienie potrzeby ochrony środowiska ,wyrabianie świadomości ekologicznej, poszerzanie wiedzy o sposobach segregowania śmieci
 • Nauka piosenki o tematyce ekologicznej ,rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe
 • Poznanie roli lasów w życiu człowieka ,uświadomienie konieczności ochrony lasów
 • Uświadomienie możliwości ponownego wykorzystania odpadów
 • Poszerzenie doświadczeń plastycznych – malowanie pastą do zębów
 • Poszerzanie wiedzy o znaczeniu wody, uwrażliwianie na konieczność oszczędzania wody
 • Propagowanie idei obchodów dnia ziemi-sadzenie sadzonek w ogrodzie przedszkolnym i w skrzynkach

 POLSKA  TO NASZA OJCZYZNA

 • Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych :flagi, godła, hymnu.
 • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy polski –Warszawy, jej herbu i ważniejszych  miejsc i zabytków Warszawy, zapoznanie z wybraną legendą związaną z tym miastem
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnianie
 • Nazywanie największych rzek Polski  Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski ,wskazanie wymienionych  rzek i gór, miast i morza na mapie Polski.
 • Doskonalenie umiejętności i przeliczania oraz dodawania  i odejmowania w zakresie określonego zbioru

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw.
 • Określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach.
 • Radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu utworów literackich.
 • Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 • Dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach.
 • Zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 • Dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno.
 • Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek.
 • Zabawy z literą Ł – małą i wielką, drukowaną i pisaną ,utrwalanie poznanych liter.
 • Układanie gier matematycznych. 

WIOSNA NA WSI

 • Poznanie zwyczajów zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim.
 • Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Rozwijanie mowy i myślenia analitycznego.
 • Poznanie nazw zwierząt (on, ona, ono).
 • Zabawy z literą F – małą i wielką, drukowaną i pisaną ,utrwalanie poznanych liter.
 • Rozpoznawanie cyfr, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji.

DBAMY O ZIEMIĘ

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze.
 • Umożliwienie dziecku odniesienia sukcesu i wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 • Poznanie nazw wybranych zwierząt zamieszkujących różne środowiska przyrodnicze.
 • Poznanie pojęcia recyklingu i kolorowych pojemników na odpady segregowane.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności ludzi.
 • Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzę­ta chronione.
 • Chronienie przyrody- wyrzucanie śmieci do kosza , sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami , szanowanie wody, niemar­nowanie jej.
 • Zabawy z literą Ż – małą i wielką, druko­waną i pisaną.
 • Klasyfikowanie przed­miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

MOJA OJCZYZNA

 • Utrwalanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych : flagi, godła, hymnu.
 • Nazywanie największych rzek Polski  Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski, wskazanie wymienionych  rzek i gór, miast i morza na mapie Polski.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc.
 • Poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
 • Poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.
 • Poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego.
 • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu.
 • Zabaw z literą H- małą i wielką, druko­waną i pisaną.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej,
 • Rozwijanie świadomości istnienia zależności, pomiędzy prawidłowym żywieniem, aktywnym trybem życia a zdrowiem,
 • Wdrażanie do współdziałania w zespole,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, zapoznanie z małą i wielką literą „Ł,ł”- utrwalanie jej w działaniu,

 WIOSNA NA WSI

 • Rozwijanie mowy i percepcji słuchowej,
 • Odkrywanie małej i wielkiej litery „F,f”, rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wag, rozwijanie umiejętności szacowania,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu
 • Rozwijanie swobody ruchu podczas zabawy z piosenka,
 • Rozwijanie wiedzy ogólnej i myślenia logicznego.

DBAMY O PRZYRODĘ

 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności kodowania,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania mowy,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności,
 • Stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,

 POLSKA MOJA OJCZYZNA

 • Rozwijanie mowy, wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci, zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań dzieci Europą.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów, rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ

 WIOSNA NA WSI

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt w wybranych środowiskach (domowych,  hodowlanych, polnych ) .
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nauki pisania.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenia myślenia matematycznego( stopniowanie trudności)
 • Zabawa z literką W ; utrwalenie poznanych liter , układanie wyrazów , zdań z rozsypanki literowej ( stopniowanie trudności).
 • Rozwijanie percepcji słuchowych , koncentracji uwagi podczas zabaw językowych, logopedycznych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw w ogrodzie.

 W KRAINIE ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

 • Dostrzeganie różnic w budowie ciała zwierząt z różnych gatunków w wyglądzie, sposobie poruszania się,  odżywiania.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, odpowiednie zachowywanie się podczas zajęć dydaktycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, logicznego myślenia podczas zabawa matematycznych .
 • Kształtowanie umiejętności czytania w czasie zabawy z książką ( 6l. ), zabawa z literką H, h.
 • Wyrabianie słuchu muzycznego, poczucia rytmu.  
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych podczas realizacji programu „ Popołudniowe zabawy z plastyką”.

 

JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY- DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

 • Zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
 • Budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska- wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, wdrażanie do obchodów Dnia Ziemi .
 • Utrwalenie pojęcia „recyklingu” i kolorów pojemników na odpady segregowane.
 • Rozwijanie inwencji twórczej podczas zabaw manualnych z wykorzystaniem surowców wtórnych .
 • Kształcenie  myślenia przyczynowo- skutkowego, koncentracja uwagi poprzez układanie historyjki obrazkowej.
 • Zabawy z literkami i cyframi ( stopniowanie trudności).

 POLSKA , EUROPA – MÓJ DOM

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej : utrwalenie naszych symboli narodowych: flagi, godła, hymnu, poznanie legend, opowiadań dotyczących historii państwa polskiego, krajobrazu.
 • Utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej ( flaga, hymn)
 • Uświadamianie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli  innych krajów.
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenie podczas zabaw językowych.
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych : kształtowanie pojęć liczbowych, rozwiązywanie działań matematycznych  (stopniowanie trudności )
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich , ilustrowanych tekstów (6l.), zabaw z literką Ż,ż