ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK

 

DARY JESIENI

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie  tych zmian z aktualną porą roku,
 • nazywanie niektórych drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola, rozpoznawanych po charakterystycznych liściach i owocach,
 • poznawanie darów jesieni – rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw,
 • porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie określeń: jest mniej, jest więcej, jest równo,
 • wyrabianie umiejętności spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach, bez lęku, że wypowiedź będzie krytykowana lub ustawicznie poprawiana,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez porównywanie, porządkowanie, dopasowywanie, składanie obrazka z części.

 JESIENNE KWIATY I LIŚCIE

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku – jesienią,
 • nazywanie niektórych drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola rozpoznawanych po charakterystycznych liściach,
 • rozpoznawanie i nazywanie kwiatów kwitnących jesienią– chryzantemy,
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi: jeden, dwa, trzy, cztery ;określanie liczby elementów liczebnikiem,
 • poznawanie, tworzenie, porządkowanie zbiorów przedmiotów na podstawie cech jakościowych.

 JACY JESTEŚMY?

 • zapoznanie się z zapisem graficznym swojego imienia,
 • wypowiadanie się na temat urodzin: daty, sposobu ich obchodzenia,
 • nazywanie i wskazywanie wymienionych części ciała,
 • rozwijanie percepcji słuchowej i poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

  MOJA RODZINA

 • nazywanie członków swojej rodziny,
 • utrwalanie nazw kolorów,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • wdrażanie do słuchania dłuższych utworów literackich,
 • uwrażliwianie na charakter muzyki,
 • kształtowanie wrażliwości dotykowej,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie zapamiętanego kształtu.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty).
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • Zabawy z literą o – małą i wielką, druko­waną i pisaną.
 • Zapoznanie się z zapisem cyfrowym liczb: 1,
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo--skutko­wego.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 ZWIERZĘTA JESIENIĄ

 • Wzbogacanie wiadomości na temat przygotowań zwierza do zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w lesie.
 • Zabawy z literą a – małą i wielką, druko­waną i pisaną.
 • Rozpoznawanie i nazy­wanie poznanych liter.
 • Zapoznanie się z zapisem cyfrowym liczby
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie słuchu fone­matycznego.

 MOJA RODZINA

 • Podawanie informacji, ja­kie zawody wykonują ro­dzice, czym się zajmują.
 • Określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny.
 • Podawanie powiązań między członkami rodzi­ny.
 • Wyjaśnienie wielo­znaczności słowa
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Zapoznanie się z historią własnej rodziny.
 • Zabawy z literą m – małą i wielką, druko­waną i pisaną.
 • Rozwijanie mowy.
 • Wyzwalanie i inspi­rowanie aktywności ruchowej.

ZWIERZĘTA DOMOWE

 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapew­nienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Zabawy z literą e – małą i wielką, druko­waną i pisaną.
 • Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych.
 • Zapoznanie się z hodowlą psa.
 • Zapoznanie się z wyglą­dem cyfry
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I . JESIEŃ W SADZIE, W OGRODZIE

 • rozwijanie mowy, poszerzanie wiadomości o owocach,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • sprawności manualnej,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności improwizowania
 • rozwianie umiejętności myślenia logicznego,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł

II ZWIERZĘTA JESIENIĄ.

 • rozwijanie mowy, rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie świadomości własnego ciała.
 • rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce, rozwijanie poczucia rytmu,
 • poszerzenie wiadomości na temat jeża,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • wzbogacanie wiadomości o ptakach,

III MOJA RODZINA I MÓJ DOM

 • rozwijanie mowy, budzenie szacunku do członków rodziny,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
 • utrwalanie wiadomości na temat domów, przypomnienie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu
 • rozpoznawanie wybranych warzyw, integracja dzieci poprzez wspólne gotowanie
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,

IV DOMOWI ULUBIEŃCY

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce,
 • rozwijanie zdolności improwizacji ruchowych,
 • poszerzanie wiedzy o kotach,
 • rozwijanie mowy.
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierzą ,wzbudzanie zainteresowania zwierzętami,

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

 PRZYSZŁA PANI JESIEŃ, DARY Z SADU NAM NIESIE

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania owoców  /kategoryzowania/.
 • Zabawy z cyfrą 2 ( stopniowanie trudności)
 • Zabawa z literką „ O, o- owoc”  (stopniowanie trudności).
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań i wyrabianie odpowiednich postaw społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności  grafomotorycznych.

 PRZYSZŁA JESIEŃ, DARY Z OGRÓDKA NAM NIESIE

 • Pogłębianie wiadomości o warzywach , /rozpoznawanie  za pomocą zmysłów smaku, wzroku  i powonienia/.
 • Zapoznanie ze sposobami wykorzystania warzyw w przetworach na zimę.
 • Zachęcanie do zjadania warzyw- naturalnych witamin.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych kategoryzowania, przeliczania, porównywania, zabawy z cyframi 1-3  ( stopniowanie trudności)
 • Wyrabianie sprawności manualnej oraz wyobraźni w zabawach plastycznych  i konstrukcyjnych.
 • Dzień Edukacji Narodowej- omówienie wydarzeń w przedszkolu, pracowników  przedszkola

PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ ZDROWIA.

 • Bogacenie wiedzy na temat sposobów dbania o własne zdrowie (zdrowe odżywianie, higiena osobista, odpowiedni ubiór do pogody, unikanie zagrożeń).
 • Pogłębienie wiadomości na temat pracy lekarza ( pediatra, dentysta, okulista, laryngolog itp.), pielęgniarki- uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
 • Zabawa z literką „ L, l” – lekarz , rozpoznawanie liter drukowanych – małych , dużych , tworzenie z powstałych liter wyrazów ich odczytywanie (  stopniowanie trudności).
 • Zabawy z cyframi ( stopniowanie trudności) .
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych, porannej gimnastyki.

„ IDĄ POCHMURNE ,DESZCZOWE DNI…”

 • Przypomnienie nazw zjawisk atmosferycznych /mgła, deszcz, kapuśniaczek, ulewa, wiatr, wichura, itp./ oraz sposobów chronienia się przed nimi w celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności obioru i zapamiętywania informacji przekazywanych w telewizji- prognoza pogody.
 • Utrwalenie wiadomości na temat roli wody w życiu ludzi i zwierząt, rozwijanie kreatywności myślenia poprzez robieni eksperymentów z wodą.
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych /artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych, fonacyjnych/.
 • Utrwalanie poznanych cyfr.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych, pisanych – małych i wielkich, zabawy z literką „ D, d ” ,  tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie               ( stopniowanie trudności ).