3- 4latki

5- 6 latki

1. Moja ulubiona zabawka.

My favourite toy.

 

Toy, doll, teddy, car, ball, game, skipping rope

 

My favourite toy is a doll, (teddy, car, ball, game, skipping rope).

 

1. Moja ulubiona zabawka.

My favourite toy.

 

Toy, doll, teddy, car, ball, game, skipping rope

 

My favourite toy is a doll, (teddy, car, ball, game, skipping rope).

Have you got a doll, (teddy, car, ball, game, skipping rope)?

I haven't got a doll, (teddy, car, ball, game, skipping rope).

2. Is this ball small.

3. I love my new toys.

Kształtowanie umiejętności opisywania przedmiotów.

 

Ball, game, big, small

 

Is this doll/ ball........ small/ big?

Yes, it is small/ big.

No, it isn,t small/ big.

Have you got a big/ small doll/ ball......?

Tidy up!

2. Is this ball small.

3. I love my new toys.

Kształtowanie umiejętności opisywania przedmiotów.

 

Balloon, robot, rocket, big, small, old, new, soft, hard.

 

Is this doll/ ball........ small/ big?

Yes, it is small/ big.

No, it isn,t small/ big.

Have you got a big/ small doll/ ball......?

Tidy up!

4. Eyes, ears, mouth, nose.

5. Touch your nose.

Poznanie nazw części ciała.

 

Face, eyes, nose, mouth

 

Touch your eyes, (nose, mouth, ears, teeth, hair)

Brush your teeth.

 

4. Eyes, ears, mouth, nose.

5. Touch your nose.

Poznanie nazw części ciała.

 

Face, eyes, nose, mouth, ears, teeth, hair

 

Touch your eyes, (nose, mouth, ears, teeth, hair)

Brush your teeth.

 

6. Parts of the body.

7. Move your leg.

Poznanie i utrwalenie nazw części ciała.

Poznanie zwrotów związanych z ruchem.

Forma dzierżawcza rzeczownika saksońskiego.

 

Head, hand, leg, belly, bottom,

Show me Ania's head,( hand, leg, belly, bottom, finger, toe).

Touch your (head, hand, leg, belly, bottom, finger, toe) with your hand....

Move/ shake/ wiggle your (head, hand, leg, belly, bottom, finger, toe).

6. Parts of the body.

7. Move your leg.

Poznanie i utrwalenie nazw części ciała.

Poznanie zwrotów związanych z ruchem.

Forma dzierżawcza rzeczownika saksońskiego.

 

Head, hand, leg, belly, bottom, finger, toe

Show me Ania's head,( hand, leg, belly, bottom, finger, toe).

Touch your (head, hand, leg, belly, bottom, finger, toe) with your hand....

Move/ shake/ wiggle your (head, hand, leg, belly, bottom, finger, toe).

8. Head and shoulders.

9. Counting.

Utrwalenie nazw części ciała.

Rozwijanie umiejętności przeliczania 1- 10.

 

Shoulder/ shoulders, knee/ knees, toe/ toes

 

Stomp your foot.

Jump high.

Clap your hands.

Wave your hands.

How many fingers are there?

There is one finger.

There are two toes.

8. Head and shoulders.

9. Counting.

Utrwalenie nazw części ciała.

Rozwijanie umiejętności przeliczania 1- 10.

 

Shoulder/ shoulders, knee/ knees, toe/ toes

 

Stomp your foot.

Jump high.

Clap your hands.

Wave your hands.

How many fingers are there?

There is one finger.

There are two toes.

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

CZEKAMY NA MIKOŁAJA.

 • Poznanie postaci biskupa Mikołaja, zwróceniu uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz radość z otrzymywania i dawania prezentów.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych, aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.
 • Kształtowanie koordynacji ruchowo - słuchowej –reagowanie na sygnał dźwiękowy.
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze literackim.
 • Wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją, czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnego działania.

 MUZYKA JEST WSZĘDZIE.

 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów poprzez zabawy w różnicowanie, porównywanie i porządkowanie.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

 ZABAWY ZIMOWE.

 • Budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w zimie.
 • Doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie słuchu fonematycznego, narządów artykulacyjnych.
 • Zapoznanie ze sportami zimowymi.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, gimnastycznych.
 • Wdrażanie do zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem spacerów i wycieczek oraz odpowiedniego ubioru.

 IDĄ ŚWIĘTA.

 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej.
 • Wdrażanie do uważanego słuchania tekstu.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach orientacyjno –porządkowych.

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 

I. POZNAJEMY PRACĘ GÓRNIKA / WITAMY MIKOŁAJA

 • Zapoznanie z pracą górnika /zawód, wytwory pracy, szacunek wobec niebezpiecznej pracy górników/,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania ilości zborów,
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych; wyrabianie prawidłowego toru oddechowego; rozwijanie percepcji słuchowej,
 • Rozwijanie inwencji twórczej w pracach plastycznych z wykorzystaniem węgla drzewnego, ołówka,
 • Wzbudzanie zainteresowania światem poprzez eksperymenty badawcze z węglem i solą,
 • Powitanie Mikołaja- stwarzanie sytuacji wzbudzających radość i oczekiwanie na zbliżające się Święta,
 • Zapoznanie z krainą i zwyczajami Mikołaja oraz jego pomocników,
 • Rozwijanie empatii, umiejętności pomagania innym, przestrzegania zasad kulturalnego zachowania.

 

II, III.  STAŁA POD ŚNIEGIEM CHOINECZKA MAŁA, WIATR JĄ LULAŁ DO SNU, WIĘC SIĘ KOŁYSAŁA…

 • Wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia- zwrócenie uwagi na wartość rodziny w życiu człowieka,
 • Wspólne zabawy z Rodzicami podczas warsztatów; śpiewanie kolęd,
 • Kształtowanie pojęć liczbowych, intuicji geometrycznej,
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez uczestniczenie w Jasełkach,
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, technicznych związanych z obrzędami ludowymi regionu krakowskiego, np. „Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej”,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

 

IV. PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA  

 • Obserwacja warunków atmosferycznych i zmian w pogodzie,
 • Nauka piosenek o tematyce zimowej (ćwiczenie pamięci i uwagi); wyklaskiwanie rytmu do piosenek, wygrywanie rytmu na instrumentach perkusyjnych,
 • Wyrabianie sprawności manualnej /prawidłowego chwytu oraz nacisku narzędzia pisarskiego na kartkę/, koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego /rymy, dzielenie wyrazów na sylaby, 5latki nagłos i wygłos wyrazów/,
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • Wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych w szatni oraz estetycznego jedzenia.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  GRUDZIEŃ

 

 KTO TO JEST GÓRNIK?

 • Zapoznanie z pracą górników.
 • Poznanie właściwości węgla oraz jego zastosowania.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów, klasyfikowania ich wg podanej cechy, porównywanie liczebności z użyciem określeń więcej, mniej, tyle samo.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej.
 • Zachęcanie do wspólnych zabaw ze śpiewem.

 WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU.

 • Kształtowanie postawy grzecznego i uczynnego przedszkolaka oraz empatii wobec ludzi i zwierząt.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas oglądania teatrzyku oraz wizyty św. Mikołaja.
 • Rozwijanie pojęć matematycznych – utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych oraz pojęć mały, duży, większy, mniejszy.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego przebierania się, dbania o higienę osobistą, rozpoznawania i wyrażania stanów i emocji.
 • Rozwijanie mowy poprzez interpretowanie tekstów piosenek oraz podczas swobodnych wypowiedzi.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach ruchowych, integracyjnych, muzyczno-tanecznych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, wdrażanie do zabaw z rówieśnikami w oparciu o ustalone zasady

 NADCHODZI ZIMA.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat –poznanie właściwości fizycznych śniegu, zabawy badawcze.
 • Zachęcanie do podejmowania wysiłku umysłowego.
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami , rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej .
 • Rozwijanie umiejętności porównywania, klasyfikowania i przeliczania przedmiotów według podanego kryterium.
 • Mobilizowanie do skupienia uwagi na wykonaniu zadania-radzenie sobie z emocjami.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych-śpiew oraz gra na instrumentach.

 ŚWIĘTA TUŻ- TUŻ

 • Aktywne uczestnictwo w poznaniu tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia.
 • Umuzykalnienie dzieci, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchów ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo –słuchowej.
 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Wspólne przygotowanie wigilii grupowej.

 WITAJ NOWY ROKU

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem witania Nowego Roku w różnych stronach Świata.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania następstw czasowych.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów.
 • Utrwalenie zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, panowanie nad negatywnymi emocjami.