ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MAJ

 DZIEŃ STRAŻAKA

 • Zapoznanie z zawodem strażaka,
 • Wzbogacanie słownictwa o nazwy narzędzi pracy strażaka,
 • Rozwijanie umiejętności manualnych,
 • Doskonalenie umiejętności określania logicznej kolejności zdarzeń,
 • Dostrzeganie regularności,
 • Kształtowanie zdolności aktorskich przez wykonywanie improwizacji ruchowych,
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 KSIĄŻECZKI Z NASZEJ PÓŁECZKI

 • Wzbudzanie zainteresowania książkami jako źródłem wiedzy i przyjemności,
 • Zaznajomienie z miejscem, w którym wypożycza się książki
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza,
 • Kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • Wyrabianie umiejętności słuchania dłuższych opowiadań,
 • Ćwiczenie pamięci odtwórczej,
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • Utrwalanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka,

 KOLOROWA ŁĄKA

 • Wzbogacanie słownictwa o nazwy zwierząt i kwiatów występujących na łące
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych: warg i języka,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów i ich nazywania,
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • Rozwijanie pamięci i ekspresji teatralnej,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów i współdziałania,
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

 SERDUSZKO DLA MAMY

 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi na podstawie,
 • Czerpanie radości z zabawy w teatr,
 • Nauka piosenki ,rozwijanie słuchu muzycznego,
 • Doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • Czerpanie radości ze wspólnych przygotowań przed spotkaniem z mamami,
 • Kształtowanie postawy szacunku dla innych osób.

 WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ!

 • Poznanie znaczenia nazwy święta ,,Dzień Dziecka”,
 • Kształtowanie umiejętności słuchania utworu literackiego,
 • Wdrażanie do wypowiadania się na temat treści wysłuchanego opowiadania,
 • Utrwalenie Kodeksu Praw Dziecka,
 • Rozwijanie sprawności manualnych,
 • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,,

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC MAJ

 PUK, PUK TO JA SZTUKA

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania elementów w zbiorach, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Wyrabianie umiejętności samodzielnego opowiadania treści utworu, układania obrazków wg chronologii wydarzeń.
 • Rozwijanie myślenia, spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnych poprzez ćwiczenia graficzne, pracę z obrazkiem.
 • Poszerzanie wiedzy o teatrze, filharmonii, muzeum i kinie
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas zadań stawianych dziecku.

 W ŚWIECIE ZWIERZĄT

 • Poszerzanie logicznego myślenia i myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Poszerzenie wiadomości o zwierzętach sawanny
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach kształtujących postawę
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności nazywania mieszkańców dżungli
 • Poznanie zwierząt mórz i oceanów

 RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym przywilejów jak i obowiązków.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby
 • Wyrabianie umiejętności lingwistycznych: słuchania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na dany temat w sposób poprawny pod względem gramatycznym i logicznym.
 • Utrwalanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, porównywania liczebności zbiorów
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej

  CO W TRAWIE PISZCZY

 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
 • Wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
 • Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • Poznanie zwierząt łąki i lasu, poszerzenie wiadomości o ich życiu

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 W ŚWIECIE ZWIERZĄT

 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności analizy słuchowej,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wzbogacenie wiedzy o mieszkańcach różnych środowisk naturalnych,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

CO W TRAWIE PISZCZY?

 • Zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
 • Rozwijanie małej motoryki, rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • Rozwijanie funkcji poznawczych,

 MOJA MAMA I MÓJ TATA

 • Rozwijanie umiejętności układania zdań,
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności,
 • Rozwijanie logicznego myślenia

PUK,PUK TO JA SZTUKA

 • Rozwijanie umiejętności czytania,
 • Poznanie postaci Fryderyka Chopina, rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 • Zapoznanie z banknotami i monetami,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupach i kreatywności
 • Rozwijanie umiejętności rytmiczno-muzycznych,

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ

 GDZIE JEST NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA ŚWIECIE ?

 • Rozbudzanie zainteresowania kulturą wybranych państw Europy i świata.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, a zarazem wspólnoty z mieszkańcami świata .
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego podróżnika .
 • Zabawy z literkami. Rozwijanie kompetencji matematycznych .
 • Utrwalenie informacji na temat pracy straży pożarnej ( spotkanie w przedszkolu).

CZYIM DOMEM JEST ŁĄKA?

 • Uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach (przypomnienie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt, określenie znaczenia barwy ochronnej; nabywanie szacunku do zwierząt).
 • Określanie cech różnych rodzajów ziemi (gleby), poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka, poznanie wybranych mieszkańców gleby i ich pożyteczności dla ludzi i przyrody: kret, dżdżownica, mrówka itp.
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich  , ilustrowanych tekstów (6l.)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych : dodawanie, odejmowanie, rozwiązywania zadań tekstowych podczas zabaw matematycznych .
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia w czasie pracy z książką, rozwiązywania zagadek, słuchania literatury dziecięcej .
 • Kształtowanie sprawności manualnej i inwencji twórczej na zajęciach plastycznych .

 JAK DALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI ?

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym przywilejów jak i obowiązków.
 •  Doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na głoski, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów, zabawa z literami.
 • Organizowanie , przygotowanie programu artystycznego dla swoich bliskich.
 • Utrwalanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków matematycznych /<, >, =/ +,-
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznych.

 CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ DO SZCZĘŚCIA?

 1. Rozwijanie mowy i myślenia w oparciu utwory literackie dla dzieci .
 2. Poznawanie świata : nazywanie ludzi różnych ras , ich zwyczajów , utrwalenie znaczenia  słowa „ tolerancja” , utrwalenie nazw kontynentów.
 3. Doskonalenie umiejętności czytelniczych (6l.)
 4. Zabawy z poznanymi literami i cyframi.
 5. Kształcenie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni , zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu: zabawy w ogrodzie przedszkolnym, akcja ROWEROWY MAJ