Poniżej link do informacji na stronie Gminy Skawiny o rekrutacji do przedszkoli:

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się:

- dla dzieci kontynuujących od 13 MARCA 2023 r. i potrwa do 17 MARCA 2023 r.

- dla zapisujących się po raz pierwszy od 20 MARCA (godz. 8.00) i potrwa do 31 MARCA 2O23 r. (godz. 15.00) 


Na stronie elektronicznej rekrutacji dostępne są wszystkie potrzebne druki i regulamin rekrutacji.

Rodzice składają oryginał wniosku i potwierdzone przez siebie kopie dokumentów spełniających kryteria

TYLKO W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU.

 

 

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe

Kryteria główne

punkty

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.

28

 1. Niepełnosprawność kandydata.

28

 1. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

28

 1. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

28

 1. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

28

 1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

28

 1. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

28

 

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Oświatowe

Kryteria dodatkowe

punkty

 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie w przedszkolu pierwszego wyboru.

10

 1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni złożyli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:
 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie,
 2. w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie.

 

 

 

8

 

4

 1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi:
 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym,
 2. w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.

 

 

4

 

2

 1. Dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

 

2

 1. Dziecko, które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola.

 

2

 1. Dziecko, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku uczęszczało do żłobka lub klubu malucha.

 

1