ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA I


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień dla grupy I

I. ZACZAROWANY ŚWIAT FIGUR I KOLORÓW.

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: poznawanie kształtów figur geometrycznych (koło, trójkąt); przeliczanie elementów w zakresie 6,    

 • Rozwijanie kompetencji językowych oraz percepcji słuchowej i wyobraźni w zabawach słownych,

 •  Prowokowanie do samodzielności poprzez liczne sytuacje edukacyjne: konstrukcyjne, plastyczne, ruchowe, muzyczne, teatralne, społeczne  (środowisko przedszkolne i rodzinne) oraz praktyczne działania: czynności samoobsługowe, zabawy grupowe i indywidualne, 

 •  Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i działań edukacyjnych, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, 

 

II.   MY JUŻ WIEMY- SKĄD MAMY WEŁNĘ, MLEKO I SERY! 

 • Poszerzenie wiedzy na temat zwyczajów wybranych zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim,  

 • Budzenie szacunku dla ciężkiej, pożytecznej i czasami niebezpiecznej pracy rolnika; uwiadomienie dzieciom skąd biorą się produkty nabiałowe oraz wełna,  

 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, pamięci i uwagi w ćwiczeniach grafomotorycznych oraz zajęciach praktycznych, 

 • Rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej, plastycznej i teatralnej, 

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o własne bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza nim,  

 • Wyrabianie samodzielności w myśleniu matematycznym, mowie oraz w czynnościach samoobsługowych ,

 

III. DBAMY O ZDROWIE..

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy w aptece /wycieczka/ oraz pracą lekarza pediatry,

 • Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie i kondycję ciała - spacery, ruch na świeżym powietrzu,

 • Nauka stosowania zabiegów profilaktycznych: jedzenie zdrowych posiłków, ubieranie się adekwatnie do pogody, czystość osobista,

 • Budzenie ciekawości muzyczno- poznawczej poprzez zabawy z różnymi instrumentami muzycznymi,

 • Rozwijanie aparatu mowy w zabawach logopedycznych, ćwiczeniach słuchowych i oddechowych,

 

IV.  MALI EKOLODZY.

 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania i oceniania własnych działań,

 • Wdrażanie do dbałości o siebie oraz środowisko przyrodnicze- wyrabianie odpowiednich postaw proekologicznych, prozdrowotnych i prospołecznych,

 • Budzenie ciekawości poznawczej, twórczej  w czasie zabaw badawczych, konstrukcyjnych, teatralnych, działaniach plastycznych, w czasie obcowania z muzyką,

 • Wyrabianie umiejętności matematycznych: liczenia, segregowania przedmiotów wg danej cechy,  

 • Rozwijanie mowy i myślenia, aparatu mowy poprzez zagadki, opowiadania, wiersze, zabawy logopedyczne,

 • Doskonalenie motoryki małej i dużej w czasie zabaw grafomotorycznych, ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych,     

 

 

 

 


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

 

 

1.   Witamy w przedszkolu!

*      Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem- poznanie imion wychowawców grupy, kolegów, znaczków w szafce.

*      Poznanie pomieszczeń przedszkolnych – sala zabaw, łazienka, szatnia– omówienie zasad poruszania się po nich.

*      Przestawienie zasad i norm panujących w grupie.

*      Wdrażanie do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Budzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

2.   Chociaż jeszcze jestem malec, radzę sobie doskonale.

*      Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów.

*      Rozwijanie czynności samoobsługowych na jadalni, w toalecie.

*      Rozwijanie postawy sprzyjającej wspólnej zabawie w grupie.

*      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała w czasie zabaw.

*      Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z muzyką.

 

3.   W krainie czyścioszków.

*      Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

*      Kształtowanie postawy prozdrowotnej - wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.

*      Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Rozwijanie małej manualności rąk podczas zabaw plastycznych.

*      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

 

4.   Zdrowo rośniemy, bo owoce jemy.

*      Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- jesień.

*      Poznanie nazw owoców z polskiego sadu- kolor, kształt- różnice i podobieństwa.

*      Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania- spożywanie owoców jest ważne dla zdrowia.

*      Poznanie podstawowych kolorów w czasie zajęć plastycznych.

*      Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu.