ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA MIESIĄC CZERWIEC GRUPA I

I POZNAJEMY WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE.


 • Poznanie wybranych zwierząt które można spotkać w ZOO- wygląd, sposób odżywiania i zwyczaje w środowisku naturalnym,
 • Doskonalenie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, zdolności kojarzenia, myślenia i wyobraźni,
 • Usprawnienie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne,
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich.


II  PODAJMY  SOBIE RĘCE W ZABAWIE I PIOSENCE..


 • Budzenie ciekawości poznawczej poprzez zabawy z wiatrem i wodą, eksperymentowanie, porównywanie, dostrzeganie różnych cech i właściwości,
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, pamięci i uwagi w ćwiczeniach grafomotorycznych oraz zajęciach praktycznych,
 • Poznanie nowej techniki plastycznej: collage,
 • Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – uczenie się serdecznych zachowań wobec kolegów oraz bliskich,


III MAMO, TATO, NACHODZI PIĘKNE LATO..


 • Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia społeczno- przyrodniczego w czasie spacerów (ruch drogowy, lżej ubrani przechodnie, zmiany w przyrodzie),  
 • Wyrabianie umiejętności matematycznych: rozpoznawania niektórych figur geometrycznych, kolorów podstawowych, liczenia w zakresie 6,
 • Rozwijanie potencjału twórczego dzieci poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową,
 • Kształcenie słuchu oraz rozwijanie sprawności aparatu mowy poprzez zabawy logopedyczne: ćwiczenia słuchowe, oddechowe i fonacyjne,


IV BEZPIECZNE, WESOŁE WAKACJE


 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie prac plastycznych oraz ćwiczeń grafomotorycznych,
 • Uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nie w czasie wakacyjnych wyjazdów  – kształtowanie właściwych postaw i zachowań,
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności ruchowej dzieci, ocenianie zachowań służących i zagrażających ich zdrowiu
 • Kształtowanie myślenie matematycznego, umiejętności porządkowania i dostrzegania relacji zachodzących między przedmiotami (największy – najmniejszy).


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

 

 

1.   Witamy w przedszkolu!

*      Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem- poznanie imion wychowawców grupy, kolegów, znaczków w szafce.

*      Poznanie pomieszczeń przedszkolnych – sala zabaw, łazienka, szatnia– omówienie zasad poruszania się po nich.

*      Przestawienie zasad i norm panujących w grupie.

*      Wdrażanie do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Budzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

2.   Chociaż jeszcze jestem malec, radzę sobie doskonale.

*      Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów.

*      Rozwijanie czynności samoobsługowych na jadalni, w toalecie.

*      Rozwijanie postawy sprzyjającej wspólnej zabawie w grupie.

*      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała w czasie zabaw.

*      Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z muzyką.

 

3.   W krainie czyścioszków.

*      Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

*      Kształtowanie postawy prozdrowotnej - wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.

*      Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Rozwijanie małej manualności rąk podczas zabaw plastycznych.

*      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

 

4.   Zdrowo rośniemy, bo owoce jemy.

*      Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- jesień.

*      Poznanie nazw owoców z polskiego sadu- kolor, kształt- różnice i podobieństwa.

*      Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania- spożywanie owoców jest ważne dla zdrowia.

*      Poznanie podstawowych kolorów w czasie zajęć plastycznych.

*      Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu.