ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE VI

 

1.   W  KRAINIE  DZIECIĘCYCH  ZABAW.

 • Kształtowanie pozytywnego stosunku uczuciowego do dzieci innych narodów i ras - budzenie zainteresowania warunkami ich życia, zabawami i piosenkami.
 • Kształtowanie poczucia  tożsamości narodowej - mieszkam w Polsce, jestem Polakiem i Europejczykiem ,oraz tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. 
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na bazie ilustracji, wierszy i opowiadań.
 • Tworzenie okazji do samodzielnych działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności – słownej, plastycznej, ruchowej i muzycznej.
 • Rozróżnianie prawej i lewej strony, rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru i w przestrzeni.
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie, posługiwanie się znakami umownymi w praktycznym działaniu, rozumienie ich informacyjnego znaczenia.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie pamięci, doskonalenie umiejętności czytania.

2.   ŻYCIE NA WSI.

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt hodowlanych; wzbogacanie słownictwa związanego z gospodarstwem rolnym, nazwami narzędzi i maszyn rolniczych.
 • Rozwijanie inteligencji wizualno- przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności łapania, rzutu, kozłowania piłki, szybkości i zręczności.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ludzi pracujących w gospodarstwie; doskonalenie analizy głoskowej wyrazów; doskonalenie umiejętności czytania.
 • Umuzykalnianie dzieci; doskonalenie umiejętności poczucia rytmu.

3.   PIKNIK RODZINNY.

 • Doskonalenie techniki czytania oraz układania zdań z podanymi wyrazami; wzbogacanie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i nastroje.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą wybranej techniki plastycznej; rozwijanie umiejętności samooceny.
 • Doskonalenie skoków, rzutów w grach i zabawach ruchowych.
 • Rozpoznawanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i wysokich; kształtowanie wrażliwości słuchowej.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat dnia i nocy; doskonalenie spostrzegawczości.

4.   PODRÓŻOWAĆ  KAŻDY  MOŻE – NA ROWERZE, CZY MOTORZE.

 • Poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego - porównywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do przewozu osób lub towarów, służących do transportu, wykorzystywanych w turystyce lub w sporcie.  
 • Doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10, poznanie sposobów pomiaru długości. 
 • Doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi i wzbogacanie zasobu słownika o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych – porównywania, analizowania i syntezy, abstrahowania i prób uogólniania pojęć.
 • Wyrabianie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do rysowania, pisania, wycinania, konstruowania poprzez zabawy grafomotoryczne, pantomimiczne, improwizacje ruchowe, tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów. 
 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnego lata, poznanie zasad zachowania się w czasie burzy – kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. 
 • Wykazywanie większej samodzielności w czynnościach porządkowych, samoobsługowych - zapinanie i odpinanie guzików, próby wiązania sznurowadeł, wyrabianie dbałości o własne rzeczy osobiste, wspólne zabawki i sprzęt.

 

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garncu

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne

Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu

Ustalanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

2. W KRÓLESTWIE KUCHARZY

Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy

Rozwijanie zmysłów poprzez smakowanie, dotykanie, wąchanie różnych przypraw itp. potrzebnych do gotowania

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole podczas posiłku

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zajęć w przedszkolu

3. WITAJ PANI WIOSNO !

Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w czasie występów publicznych

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

Wdrażanie do ustalania wyników dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych

4. MAŁA OGRODNICZKA

Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wdrażanie dzieci do systematycznego wykonywania prac związanych z prowadzeniem hodowli roślin w sali

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec roślin

Doskonalenie wymowy podczas zabaw logopedycznych

Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci w czasie zabaw konstrukcyjnych

5. WIELKANOC- ZWYCZAJE I TRADYCE

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat

Rozwijanie inwencji twórczej: słownej, muzycznej i ruchowej

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Kształtowania umiejętności ustalania równoliczności w zbiorach