ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

 

       I. RUCH TO ZDROWIE

 • Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej całego ciała poprzez gry i zabawy ruchowe oraz spacery
 • Wytwarzanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych
 • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności
 • Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej
 • Nabywanie świadomości poczucia własnego ciała

 

        II. NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE ZWIERZĄT WKOŁO

 • Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt żyjących w gospodarstwie rolnym – uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie korzyści płynących hodowli zwierząt dla człowieka
 • Podkreślenie wartości zdrowej żywności z ekologicznego gospodarstwa
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym
 • Kształtowanie myślenia matematycznego – tworzenie nowych zbiorów poprzez dokładanie, rozumienie pojęcia dodawania
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie
 • Rozwijanie sprawności fizycznej całego ciała poprzez gry i zabawy ruchowe oraz spacery
 • Wzbogacanie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – dzielenie słów na sylaby, układanie zdań z podanym słowem, globalne czytanie wyrazów związanych z tematem

 

      III. NASZA  PLANETA  ZIEMIA, CZYSTY  ZDROWY  ŚWIAT – MY    KOCHAMY  I  O NIĄ  DBAMY

 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza)
 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”)
 • Wyrażanie nagromadzonych spostrzeżeń w różnych formach ekspresji – werbalnej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie 
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych – zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywanych czynności samoobsługowych, spacerów, zabaw, ćwiczeń ruchowych i tanecznych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • Rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oraz często stosowanych oznaczeń i symboli na opakowaniach produktów

 

       IV. MOJA OJCZYZNA

 • Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej.
 • Poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju
 • Budzenie szacunku do symboli narodowych
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
 • Nabywanie poczucia przynależności narodowej
 • Wyrabianie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie