ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC MAJ

 

      1.NASI DZIELNI STRAŻACY

 • Poznanie specyfiki i znaczenia pracy strażaków. 
 • Kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i porównywania przedmiotów wg określonych cech.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
 • Zachęcanie do podejmowania wysiłku fizycznego.

 

      2. NA ŁĄCE

 • Poszerzanie wiedzy o zwierzętach i roślinach środowiska łąkowego. 
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas czytania globalnego.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na łonie natury.
 • Stosowanie się do ustalonych zasad podczas zabaw ruchowych na powietrzu. 
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów.

 

      3. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE 

 • Zapoznanie z warunkami życia, wyglądem oraz zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy na zadany temat. 
 • Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej. 
 • Określanie długości poprzez mierzenie stopą, dłonią itp. 
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.

 

      4. MOI RODZICE

 • Kształtowanie uczucia szacunku i miłości do rodziców i bliskich.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy o rodzinie w twórczości plastycznej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji. 
 • Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • Nabywanie umiejętności odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki w grach.

 

     5. DZIEŃ DZIECKA

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie koordynacji ruchów oka i ręki. 
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej.