ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MAJ

 

     1. Na majowej łące 

 • Poszerzanie wiedzy o zwierzętach i roślinach, które można spotkać na łące. 
 • Kształtowanie szacunku dla roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt chronionych.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego. 
 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów

 

     2. W wiejskiej zagrodzie

 • Wzbogacanie wiedzy poprzez różne utwory literackie i filmy przyrodnicze opowiadające o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie i ssakach;
 • Słuchanie ciekawostek o życiu i wyglądzie oraz sposobach odżywiania się zwierząt;
 • Poznawanie się w jakich domach mieszkają zwierzęta na wsi np. (obora, stajnia, kurnik, chlew) podczas zabaw tematycznych;
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowo – obrazkowych pt. „Wiemy wszystko o zwierzętach” poszerzając wiedzę przyrodniczą;
 • Poznawanie ptaków mieszkających w wiejskiej zagrodzie:
 • Rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Poznawanie pracy rolnika w odniesieniu do odpowiedniej pory roku, używając pór dnia : świt, ranek, popołudnie, zmierzch i wieczór;

 

    3. Święto mamy i taty 

 • Kształtowanie tożsamości między innymi poprzez rozwijanie przynależności do rodziny- dzielenie się opowieściami o swoich bliskich
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwijanie postawy szacunku do rodziców
 • Rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy; zrozumienia, że praca jest ważna w życiu człowieka
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb bliskich osób oraz umiejętności odpowiadania na te potrzeby
 • Rozwijanie twórczego myślenia poprzez próby obmyślania etymologii nazw dni tygodnia (dlaczego dzień nosi taką nazwę, a nie inną), poprzez robienie listy pomysłów na wspólne spędzanie czasu z mamą, tatą oraz pomysłów na sprawienie przyjemności rodzicom
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, m. in. poprzez zwracanie uwagi na odcienie kolorów, wyszukiwania różnic na ilustracjach, odwzorowywanie obrazka

 

    4. Wyprawa do zoo 

 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,
 • Ćwiczenia spostrzegawczości,
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • Rozwijanie wyobraźni muzyczno – ruchowej,
 • Zachęcanie d uważnego słuchania i powtarzania tekstu literackiego,
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,