ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MAJ

 

 1. Moja ojczyzna
 • Utrwalanie  nazwy naszego kraju, symboli narodowych :flagi, godła, hymnu.
 • Nazywanie największych rzek Polski  Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski, wskazanie wymienionych  rzek i gór, miast i morza na mapie Polski. 
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej. 
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc.
 • Poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
 • Poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary. 
 • Poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego.
 • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc .
 • Utrwalanie poznanych liter i ćwiczenia w czytaniu.
 • Doskonalenie umiejętności dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

 

 1. Poznajemy pracę strażaka
 • Wzbogacanie słownictwo o wyrazy związane z pracą strażaka.
 • Poznanie praca strażaka i niebezpieczeństw jakie za sobą niesie.
 • Poznanie najczęstszych przyczyny powstawania pożarów i sposobów zapobiegania im.
 • Poznanie i utrwalenie  numer telefonu do straży pożarnej. 
 • Zapoznanie z  podstawowym  wyposażenie strażaków i ich stroju.
 • Kształtowanie  szacunku dla pracy strażaka.
 • Utrwalanie poznanych liter i ćwiczenia w czytaniu.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz kodowania.

 

     3. Co piszczy w trawie 

 • Poszerzanie wiedzy  o zwierzętach  i roślinach środowiska łąkowego.
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas zadań stawianych dziecku. 
 • Poznanie i nazywanie etapów rozwoju motyla.
 • Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt chronionych. 
 • Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt − określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. 
 • Czytania − czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów. 
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia -  utrwalanie poznanych  nominałów wybranych monet i banknotów.

 

 1. Moja mamusia ma święto 
 • Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny. 
 • Poznanie różnych sposobów okazywania uczucia miłości i szacunku.
 • Kształtowanie postawy empatycznej wobec mamy. 
 • Wzbudzanie szacunku do wyczerpującej pracy fizycznej wykonywanej przez mamę. 
 • Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 • Doskonalenie umiejętności opisu  wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Przygotowanie programu artystycznego oraz wykonanie upominków.
 • Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.