ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

      

    I. ŚLIWKI, JAKBŁKA I MORELE…. ROBIMY PRZETWORÓW WIELE

 • Zapoznanie ze sposobami wykorzystania owoców i warzyw w przetworach na zimę,
 • Wyrabianie odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych,
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia z zastosowaniem prostych działań matematycznych /+, -, =/; wprowadzenie cyfry 5,
 • Przygotowanie do pisania- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych oraz poznanych liter, 
 • Przygotowanie do czytania- rozpoznawanie poznanych liter, dzielenie wyrazów na głoski, zdań na wyrazy, 

 

     II. ARTYŚCI MALI I DUZI… KAŻDE ICH DZIEŁO ZDZIWIENIE BUDZI

 • Wzbogacenie słownictwa i wiedzy z zakresu sztuki- zapoznanie z działalnością artysty malarza, rzeźbiarza, fotografa i wizażysty, 
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, muzycznych i teatralnych- w działaniach twórczych i zabawach słownych, 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków matematycznych /<, >, =/,   
 • Doskonalenie poprawności wymowy poprzez ćwiczenia logopedyczne zawarte w programie profilaktycznym „Chcę mówić poprawnie”, 
 • Zabawy z literką „M”, analiza i synteza głoskowa, literowa wyrazów,

 

     III.  MOJA RODZINA

 • Wyrabianie odpowiednich postaw moralnych oraz pozytywnych emocji – szacunek, miłość, zrozumienie, empatia,
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków, 
 • Rozwijanie myślenia, spostrzegania wzrokowego; zabawy z cyferką 6, 
 • Doskonalenie sprawności manualnych poprzez ćwiczenia graficzne, pracę z obrazkiem,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania stron ciała oraz kierunków w przestrzeni, 
 • Kształcenie słuchu fonematycznego – rymy, sylaby, głoski,   

 

     IV.  ZWIERZETA DOMOWE

 • Wyrabianie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi wielozdaniowych oraz odzwierciedlania tych treści w czasie różnych zabaw, 
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje zwierzęta- pielęgnacja, odżywianie, spacery, wizyty weterynaryjne,
 • Rozwijanie umiejętności układania i rozwiązywania prostych zadań tekstowych; wprowadzenie cyfry 8, 
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań i wyrabianie odpowiednich postaw: nie dotykamy obcych zwierząt, wiemy jak zachować się w czasie zagrożenia wynikającego z kontaktu z agresywnym zwierzęciem,
 • Przygotowanie do czytania, zabawy z literką „E”.