ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 DBAM O ZDROWIE

 • Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie, czystość i higienę. Wyjaśnienie powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Poznanie niektórych zasad stosowania profilaktyki zdrowotnej
 • Rozwijanie elementarnej nauki czytania (zabawy z literką K, k)
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, ruchowych w oparciu o wiersze o tematyce zdrowotnej
 • Zapoznanie z zawodami, które związane są ze zdrowiem w każdym aspekcie naszego życia
 • Wdrażanie do czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych i kulturalnych

 MIKOŁAJU, MIKOŁAJU - WITAJ NAM, WITAJ NAM

 • Wdrażanie do uważnego słuchania i poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Wyrabianie umiejętności spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu, wycieczek i spacerów
 • Wzbogacenie wiedzy na temat krainy Świętego Mikołaja – Laponii

CHOINECZKA MAŁA  W PRZEDSZKOLU CIESZY DZIECI – PODZIWIAJMY JAK PIĘKNIE  ŚWIECI...

 • Wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia -  zwrócenie uwagi na  wartość rodziny w życiu człowieka
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej – wprowadzenie i utrwalanie w zabawie cyfry 6 . 
 • Rozwijanie elementarnej nauki czytania - rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych - małych i wielkich - zabawy z literką R i S (ryba, Radek ; stroik , Sara)     
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka poprzez wykorzystanie zabaw rozwijających zainteresowania teatralne, muzyczno-taneczne
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i technicznych związanymi z tradycjami i obrzędami ludowymi  regionu krakowskiego – szopka krakowska, ozdoby choinkowe  
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów , wycieczek i w czasie zabaw zimowych w ogrodzie przedszkolnym.

 PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA

 • Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi i prowadzenia rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych odnoszących się do tematyki pór roku 
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku i ich charakterystycznych cech.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych - rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie podczas codziennych wycieczek i spacerów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk atmosferycznych i zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, w oparciu o wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej.