ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

  

   I. W OGRÓDKU WARZYWNYM 

 • Wielozmysłowe poznanie warzyw - utrwalenie ich nazw oraz wyglądu.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania.
 • Kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej.
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą.
 • Utrwalenie nazw barw pochodnych.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.

 

   II. NASZE RODZINY 

 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Przypomnienie miejsc pracy rodziców, podawanie informacji jakie zawody wykonują.
 • Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
 • Wyrabianie umiejętności spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach, bez lęku, że wypowiedź będzie krytykowana lub ustawicznie poprawiana,
 • Nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

   III. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY 

 • Dziecko  rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze zwierzęta domowe ( pies, kot,  chomik, papuga, rybki).
 • wie, jak należy opiekować się swoim ulubieńcem.
 • dostrzega potrzeby zwierząt i stara się je zaspokajać.
 • rozumie mowę ciała kota i psa, wie, kiedy należy trzymać się od nich z daleka.
 • Wprowadzenie litery e – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 • Rozpoznaje dźwięki wydawane przez koty i psy w różnych sytuacjach. Stara się na ich podstawie  określić emocje zwierząt: cieszy się, boi ( piszczy), złości ( warczy).
 • Potrafi wskazać popularne rasy psów i kotów, dostrzega  różnice w ich wyglądzie.
 • Uważnie słucha czytanych utworów literackich, potrafi odpowiedzieć na postawione pytania.

 

     IV. MOJE MIASTO, MÓJ DOM. 

 • Przybliżenie dzieciom historii oraz teraźniejszości Skawiny - zapoznanie z charakterystycznymi dla miasta budowlami.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych. 
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych. 
 • Zachęcanie do spontanicznego wypowiadania się w oparciu o własne przeżycia, doświadczenia, obserwacje. 
 • Ćwiczenie pamięci oraz słychu muzycznego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania.
 • Doskonalenie koordynacji ruchów oka i ręki - mieszczenie się w określonej liniaturze.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zdrowej rywalizacji.