ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 ZIMA ZA PASEM- UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie.
 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych.
 • Przestrzeganie ustalonych reguł zabawy.
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem.
 • Poznanie nowych technik plastycznych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

 PREZENT DLA MIKOŁAJA

 • Zapoznanie z legendami dotyczącymi pochodzenia Mikołaja.
 • Wprowadzenie elementu zaciekawienia i niespodzianki jako środków sprzyjających koncentracji uwagi.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Doskonalenie sprawności manualnych poprzez rysowanie wymarzonego prezentu w liście do Mikołaja.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego.

 NADCHODZI ZIMA

 • Rozwijanie umiejętności muzycznych.
 • Rozpoznaje i nazywanie aktualnej pory roku: zimy.
 • Określanie cech i zjawisk atmosferycznych zimowej pogody.
 • Rozwijanie wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej, plastycznej
 • Przybliżanie zagadnień z przyrody nieożywionej przez zabawy badawcze ukierunkowane na właściwości wody.

 CZAR BOŻEGO NARODZENIA

 • Aktywnie uczestniczy w poznaniu tradycji i zwyczajów wiążących się ze świętami.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania na określony temat.
 • Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć, nazywania emocji.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
 • Składanie wzajemne życzeń odpowiednich do zbliżających się świąt.
 • Zapoznanie z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami.
 • Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Wyrabianie spostrzegawczości.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

 WITAMY NOWY ROK

 • Zapoznanie ze zwyczajami witania nowego roku na świecie.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych i tanecznych.
 • Poszerzanie słownika czynnego, poprzez budowanie zdań prawnych pod względem logicznym i gramatycznym.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia.