ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK

 

    I. ZAPUKAŁA DO NAS PANI JESIEŃ – COŚ W PODARKU DLA NAS NIESIE  (LAS I PARK)

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu środowiska przyrodniczego jesienią (park, las); 
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia oraz rozwijania orientacji przestrzennej.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w parku i w lesie oraz unikania zagrożeń. 
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, w oparciu o wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej 
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewania się i zgodnego funkcjonowania w zabawie, wdrażanie do bezpiecznych zachowań podczas zabaw. 
 • Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza nam świat przyrody jesienią.

 

    II. RODZINA ZAWSZE RAZEM SIĘ TRZYMA

 • Wzbogacanie wiadomości nt własnej rodziny: wymienianie najbliższych członków rodziny : mama, tata, siostra, brat; rozwijanie zainteresowania pracą rodziców
 • Zapoznanie z Drzewem genealogicznym – tworzenie własnego drzewa genealogicznego poprzez dobór odpowiednich członków najbliższej rodziny ( mama, tata, siostra, brat) 
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych w zakresie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
 • Rozwijanie elementarnej nauki czytania - rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych - małych i wielkich - zabawy z literką M, m
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych z wykorzystaniem wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima 
 • Zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze

 

    III. KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA, KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA, A JA W DOMU MAM CHOMIKA,   KOTA MYSZKI ORAZ PSA

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w edukacji przyrodniczej –rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych w domu. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy z psem, kotem, chomikiem itp. 
 • Rozwijanie mowy oraz umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Rozwijanie elementarnej nauki czytania - rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych - małych i wielkich - zabawy z literką E, e
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych w zakresie kształtowania pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;  rozpoznawanie poznanych  cyfr  -  zabawy z cyferką 4
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego min. zdolności odczuwania miłości i dobroci przez zwierzęta domowe

 

       IV. ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ

 • Propagowanie postawy proekologicznej– szacunku i ochrony przyrody
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
 • Kształtowanie nawyku wyrzucania śmieci do kosza, sprzątania placu zabaw,
 • Wyjaśnienie określenia : kwiaty chronione, zwierzęta chronione.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji współzawodnictwa, rozwijanie sprawności fizycznej