ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

   

1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ!

 • Poznanie życia dzieci mieszkających na innych kontynentach
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie, posługiwanie się znakami umownymi w praktycznym działaniu, rozumienie ich informacyjnego znaczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków
 • Zapoznanie dzieci z rodzajami pomiaru długości: miarka stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna – posługiwanie się poznanymi narzędziami
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.

 

2. AFRYKAŃSKIE CUDA…

 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą (roślinność, zwierzęta) oraz kulturą Afryki (język, obyczaje),
 • Doskonalenie umiejętności  uważnego słuchania ze zrozumieniem oraz budowania dłuższych wypowiedzi słownych, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,
 • Wyrabianie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Wdrażanie do dbania o odpowiednie zachowanie w  łazience, podczas zabawy  swobodnych, ruchowych jak i w czasie wykonywania prac plastycznych przy stoliku,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

 

 

3. RADOSNE, BEZPIECZNE WAKACJE.

 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowywania się w miejscach letniego wypoczynku,
 • Wyrabianie ogólnej sprawności całego ciała oraz nawyku dbania o własne zdrowie,
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej: zainteresowania przyrodą, geografią Polski, nieznanymi krajami poprzez literaturę, zabawy teatralne i badawcze oraz działania plastyczno- techniczne,
 • Utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw (odwrotność strony lewej i prawej) w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach graficznych,
 • Rozwijanie umiejętności wyodrębniania zbiorów o określonej liczbie elementów i sprawdzanie przez przeliczanie; posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.