ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ

 

 „SKĄD SIĘ BIERZE WĘGIEL – KTO TO JEST GÓRNIK”

 • Zapoznanie z pracą górników.
 • Poznanie właściwości węgla oraz jego zastosowana.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem litery „G, g”.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów, klasyfikowania ich wg podanej cechy, porównywanie liczebności z użyciem określeń więcej, mniej, tyle samo, poznanie znaków <, >, =.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej.

 „ WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU”

 • Kształtowanie postawy grzecznego i uczynnego przedszkolaka oraz empatii wobec ludzi i zwierząt.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wizyty św. Mikołaja.
 • Rozwijanie pojęć matematycznych – utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym liter „P,p”.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego przebierania się, dbania o higienę osobistą, rozpoznawania i wyrażania stanów i emocji.
 • Rozwijanie mowy poprzez interpretowanie tekstów piosenek oraz podczas swobodnych wypowiedzi.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach ruchowych, integracyjnych, muzyczno-tanecznych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zachęcanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, wdrażanie do zabaw z rówieśnikami w oparciu o ustalone zasady.

 „ NADCHODZI ZIMA ”

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat –poznanie właściwości fizycznych śniegu, zabawy badawcze.
 • Zachęcanie do podejmowania wysiłku umysłowego.
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami , rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej .
 • Doskonalenie umiejętności porównywania, klasyfikowania i przeliczania przedmiotów według podanego kryterium.
 • Mobilizowanie do skupienia uwagi na wykonaniu zadania-radzenie sobie z emocjami.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych-śpiew oraz gra na instrumentach.
 • Kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej , doskonalenie czynności samoobsługowych .
 • Rozwijanie słuchu fonemowego.
 • Zapoznanie z wyglądem litery y
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0

 „ ŚWIĘTA TUŻ- TUŻ”

 • Aktywne uczestnictwo w poznaniu tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia.
 • Umuzykalnienie dzieci, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchów ciała.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo –słuchowej.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6.
 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Wspólne przygotowanie wigilii grupowej.

   „ WITAJ NOWY ROKU”

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem witania Nowego Roku w różnych stronach Świata.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania następstw czasowych, utrwalenie pojęć: tydzień, miesiąc, pora roku, rok.
 • Wycieczka do zegarmistrza - praktyczne zastosowanie zegara.
 • Utrwalenie zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej – zabawy z literą „R ,r.”.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, panowanie nad negatywnymi emocjami.