Drukuj

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5  W SKAWINIE W OKRESIE PANDEMII.

 1. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.
 2. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. ( załącznik nr 1)
 3. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. Grupa dzieci wraz z przypisanymi opiekunami  będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść i wycieczek poza teren przedszkola.
 5. Rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola tylko do części wspólnej ( szatni) z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.
 6. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. a także oświadczenie, że nie będą sobie rościć praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka. ( załącznik nr 2)
 7. Rekomenduje się sprawdzanie temperatury ciała dziecka w domu przed wyjściem do przedszkola. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie telefonicznie dyrektorowi przedszkola (sms-em lub telefonicznie).
 8. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy (chyba, że przedszkole posiada już taką wiedzę).
 9. Przedszkole organizuje pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 10. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Wystąpienie temperatury u dziecka skutkuje jego natychmiastową izolacją od grupy i wezwaniem rodziców do odbioru dziecka z przedszkola (telefonicznie i sms-em)  ( załącznik nr 4 – procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia).
 11. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek.
 12. Pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola pozostają bez zmian.