PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Skawinie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Podstawa prawna:

-       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-       wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola.

Pracownicy kuchni :

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi, ani personelem mającym kontakt z dziećmi.
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).
 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

a)   używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

b)   myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,

c)   posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

d)   przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,

e)   przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.

 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Wydawane posiłki są poporcjowane w naczynia oznaczonych dla danej grupy dzieci.
 3. Pracownicy kuchni ustawiają oznaczone naczynia z porcjami w windach żywieniowych.
 4. Talerze z jedzeniem dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obsługi i ustawia na wózkach kelnerskich (woźne oddziałowe, które nie sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi).
 5. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.
 6. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci.
 7. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1)      śniadanie I,

2)      obiad dzielony – I danie, II danie,

3)      podwieczorek.

 1. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach.


Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe


 1. Pracownicy obsługi (woźne oddziałowe dla danej grupy) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci spożywają posiłki.
 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych.
 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)   myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na których będą przewozić posiłki dla dzieci przed każdym posiłkiem,

b)   myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek,

c)   czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed każdym podaniem posiłku.

 1. Woźne oddziałowe zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi:

a)   dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,

b)   zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami).

 1. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)   przemieścić się z wózkiem kelnerskim do wyznaczonej sali, w której dzieci spożywają posiłki,

b)   rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.

 1. Woźna opuszcza pomieszczenie na czas, gdy dzieci siedzą przy stołach i zjadają posiłek.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.
 3. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).
 4. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, po każdym posiłku.
 5. Nauczyciele poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci.
 6. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 7. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci.
 8. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa przedszkola przydzielona do określonego oddziału.


Sposób prezentacji procedury

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze


Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.


Zasady wchodzą w życie z dniem: 18.05.2020