O nas
O NAS - WIZJA, MISJA PDF Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2016 00:00


WIZJA

NASZE PRZEDSZKOLE POMAGA DZIECIOM POKONYWAĆ

CODZIENNE TRUDNOŚCI I UCZY BEZPIECZNIE ŻYĆ

W ZGODZIE Z OTACZAJĄCĄ PRZYRODĄ


MISJA

Celem działalności naszego przedszkola jest taki wpływ na dziecko,

by radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, by umiało harmonijnie współżyć z ludźmi,

dbało o środowisko naturalne i potrafiło wybrać co dla niego jest dobre.

Uczymy sposobów unikania i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających

własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu.

Dążymy  do  tego , aby  nasze  dzieci  możliwie najwcześniej

wyposażone zostały w nawyki unikania,

zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw

oraz dbania o środowisko naturalne.Przedszkole Samorządowe nr 5 swą działalnością:

 • zapewnia indywidualną drogę rozwoju każdego dziecka,
 • odkrywa i rozwija zainteresowania przyrodnicze dzieci,
 • rozwija poczucie własnej wartości (wiary we własne siły),
 • umożliwia podejmowanie różnych form aktywności,
 • troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,
 • promuje pro-zdrowotne wychowanie,
 • zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,
 • zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,
 • promuje uniwersalne wartości,
 • kultywuje tradycje rodzinne regionalne i narodowe,
 • uczy zasad współżycia społecznego,
 • szanuje (przestrzega) prawa dziecka,
 • stwarza miłą, życzliwą i akceptującą atmosferę,
 • stwarza warunki dobrej zabawy,
 • umożliwia pozytywne kontakty z rówieśnikami,
 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem,
 • wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły,
 • doradza i pomaga rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych,
 • zapewnia atrakcyjne formy wzajemnej współpracy,
 • gwarantuje dobrze zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny oparty na nowoczesnych koncepcjach pedagogicznych,
 • oferuje atrakcyjne zajęcia, zabawy i imprezy,
 • jest zadbane i estetycznie urządzone ,                      ­
 • posiada wysoko kwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy,
 • umożliwia stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.


Pracujemy  według  programu:

 • Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja,
 • „Trampolina” M. Janiak, K. Witerska, wydawnictwo PWN,
 • „Zbieram, poszukuję, badam” D. Dziamska, M. Buchnat, wydawnictwo Nowa Era.


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Uczestniczę w poznawaniu piękna naszego kraju
poprzez wielorakie formy aktywności własnej.

Rozwijam zainteresowania i możliwości aktywnego działania
na rzecz najbliższego i dalszego środowiska.

 

Sposoby realizacji:

 1. Pogłębianie przez dzieci wiedzy na temat historii, kultury i zabytków naszego kraju:
 • Poznanie przez dzieci symboli miast i regionów Polski;
 • Zapoznanie dzieci z położeniem geograficznym wybranych regionów Polski, ważniejszych miast,  krain geograficznych, fauną i florą występującymi w danym regionie;
 • Przedstawienie typowych zajęć ludzi zamieszkujących dany region, przybliżenie elementów gwary oraz obrzędów charakterystycznych dla określonego regionu;
 • Zapoznanie dzieci ze sławnymi Polakami z poszczególnych regionów kraju;
 • Przybliżenie dzieciom wybranych faktów z historii Polski – zorganizowanie spotkania z historykiem;
 • Wycieczka do Krakowa w celu przybliżenia kultury i tradycji Małej Ojczyzny.


       2. Stwarzanie sytuacji mających na celu rozwijanie świadomości dotyczącej poczucia przynależności narodowej:

 • Poznanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn);
 • Zapoznanie ze stolicą Polski;
 • Zorganizowanie spotkania dzieci z koła teatralnego i tanecznego z klubem „Seniorek” w Skawinie o charakterze patriotycznym;
 • Zorganizowanie spotkania z żołnierzem;
 • Celebrowanie uroczystości narodowych.


      3. Zapoznanie z historią, kulturą i tradycjami Skawiny jako najbliższego otoczenia dzieci:

 • Organizowanie zajęć z wykorzystaniem legend skawińskich;
 • Częste wyjścia i wycieczki po najbliższej okolicy;
 • Współpraca z Muzeum Regionalnym w Skawinie;
 • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny;
 • Zorganizowanie cyklu warsztatów lub spotkań z mieszkańcami Skawiny.


       4. Realizowanie innowacji ,,Taneczna podróż po Polsce – od Wawelu do Helu”:

 • Prowadzenie koła tanecznego;
 • Udział w przeglądzie regionalnym;
 • Zorganizowanie konkursu gminnego „Mam talent”;
 • Organizowanie oprawy tanecznej do cyklicznych przedstawień zorganizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Podróże małe i duże-wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły”.


        5. Realizowanie innowacji pedagogicznej ,,Podróże małe i duże-wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły”:

 • Gromadzenie i przekazywanie nauczycielom materiałów o danym regionie Polski, prowadzenie zajęć;
 • Organizowanie cyklicznych przedstawień ukazujących kulturę i tradycje danego regionu;
 • Wzbogacanie kącików regionalnych na salach;
 • Kontakt i wymiana między innymi przedszkolami w Polsce w celu zdobycia wiedzy oraz materiałów u źródeł;
 • Zorganizowanie gminnego konkursu ,,Znam swój kraj”.

        6. Realizowanie innowacji pedagogicznej „Historia w Przedszkolu”.

        7. Realizowanie innowacji pedagogicznej „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”.

 • Konkurs recytatorski „Wiersze polskich poetów”;
 • Konkurs plastyczny „Smok Wawelski”. 

       8. Realizowanie innowacji pedagogicznej „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”.

 • Gminny konkurs plastyczny „W krainie uśmiechu”;
 • Pokaz multimedialny dla rodziców.

       9. Cykliczne zajęcia kulinarne w przedszkolu polegające na przygotowywaniu przez dzieci zdrowych przekąsek na bazie sezonowych warzyw i owoców,     pobudzenie u dzieci zmysłu smaku i węchu, wzroku i dotyku poprzez umożliwienie im samodzielnego przygotowywania posiłków i degustacji.

 

Realizujemy również innowację pedagogiczną :


1. „Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły".

      Mając na uwadze zainteresowania dzieci oraz plan koncepcji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/18pragniemy wdrożyć innowację w ramach edukacji regionalnej. Dotyczy ona zajęć dydaktycznych dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich z grup: III, IV,V, VI i VII uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia  i wychowania:

1. Zapoznanie dzieci z wybranymi regionami Polski:

 • ukształtowanie terenu,
 • ważniejsze wydarzenia historyczne,
 • elementy gwary i obyczaje,
 • zawody ludzi zamieszkujących dany region,
 • fauna i flora regionu,
 • sławni Polacy, 
 • ciekawostki kulturalne, obyczajowe.

·     2.   Rozwijanie umiejętności aktorskich poprzez organizowanie cyklu przedstawień o regionach dla przedszkola, rodziców i klubu „Seniorek”.

·     3.  Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, rozwijanie postawy małego patrioty.

·     4. Uwrażliwianie dzieci na odmienność innych regionów, różnice w gwarze i obyczajach, integrowanie dzieci z innymi przedszkolakami poprzez nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami w Polsce.

Innowacja „Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły” opiera się na realizacji:

 • cyklicznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych mających na celu całościowe ukazanie piękna danego regionu Polski,
 • wzbogacanie kącików regionalnych na salach o rekwizyty, literaturę pochodzące z wybranego regionu,
 • zapoznanie dzieci z legendami, podaniami, piosenkami i tańcami regionalnymi,
 • organizowanie przedstawień mających na celu pokazanie obyczajów, kultury i ciekawostek wybranych regionów,
 • nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami w Polsce w celu zdobycia wiedzy u źródeł,
 • zorganizowanie gminnego konkursu wiedzy „Znam swój kraj”.

 2. „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”.

      Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka - zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiek przedszkolny to jeden z najbardziej burzliwych i dynamicznych okresów dojrzewania. Przedszkolak bardzo szybko wpada w gniew i radość, niepokój i zachwyt. Takie stany emocjonalne określane są jako labilne. Bardzo ważną role w rozwoju emocjonalnym dziecka odgrywa rodzina a także przedszkole. Dziecko, wchodząc między dzieci, w grupę, rozwija się intelektualnie i społecznie, motorycznie, ale także emocjonalnie. Jest to okres, w którym dzieci mogą kształtować dobre nawyki emocjonalne – umiejętności związane z odbiorem, a także okazywaniem stanów emocjonalnych, poznają sposoby rozładowania napięć, panowania nad emocjami. Zdobyte umiejętności emocjonalne umożliwiają adekwatne zachowanie się w różnych sytuacjach, wobec ludzi, zadań, napotkanych trudności i niepowodzeń. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć malucha radzenia sobie z emocjami. Rozwój dziecka wtedy przebiega prawidłowo, procentuje w przyszłości - maluchowi o wiele łatwiej jest się odnaleźć w szkole, ale i w życiu dorosłym.

     Celem głównym innowacji „ W krainie uczuć i emocji przedszkolaka” jest wspieranie rozwoju dziecka w sferze emocjonalno – społecznej, nauczenie ich różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, z negatywnymi emocjami oraz wdrażanie do wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu i relacjach z innymi ludźmi. Realizowany będzie za pomocą ciekawych metod pracy z małym dzieckiem, przy wykorzystaniu różnorodnych form aktywności dziecka oraz we współpracy z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Innowacja skierowana jest do dzieci 3-4 letnich ( I i II gr.).

 Cele szczegółowe:

 •  nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom,
 •  uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać, 
 •  rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności,
 •  rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska,
 •  poznawanie świata wartości uniwersalnych i budowanie poczucia własnej wartości,
 •  uczenie dzieci rozpoznawania, rozróżniania i nazywania uczuć u siebie i innych, 
 •  zaobserwowanie i wyłonienie dzieci mających trudności na tle emocjonalnym i społecznym – współpraca z psychologiem, 
 •  wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w dziedzinie emocji dziecka 

3."Poczytaj mi mamo ,poczytaj mi tato"

      Innowacja ma na celu rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródła wiedzy i przeżyć wyrabianie kultury czytelniczej, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy ,uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego oraz  uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania.Efektem wprowadzonej innowacji będą rozbudzone zainteresowania czytelnicze, pojawienie się nawyku czytania wśród przedszkolaków i ich rodziców, a pośrednio także rozwój mowy dzieci, ich pamięci i wyobraźni oraz wzrost koncentracji uwagi. Mamy nadzieje ,iż częsty kontakt z literaturą dziecięcą będzie inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych przedszkolaków.Innowacja adresowana jest do wszystkich przedszkolaków lat od 3 do 6.Szczególnie zaangażowane będą grupy 5 i 6 latków tj. gr. III, IV, V, VI ,VII.

         Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia   i wychowania:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do książki,
 • kształtowanie nawyku dbałości i poszanowania książek,
 • zwiększenie zasobu słownictwa dzieci,
 • poprawa koncentracji uwagi i wyciszenie się,
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i zapamiętywania szczegółów wysłuchanych treści,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii,
 • rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej przez codzienny kontakt z książką,
 • powstawanie więzi między nauczycielem i dzieckiem oraz między rodzicami i dziećmi.. 

4. ,,Taneczna podróż po Polsce - od Wawelu do Helu”.

     Realizacja innowacji zmierza do kształcenia poczucia przynależności regionalnej i narodowej oraz rozwijania twórczej aktywności dzieci, ma też na celu wychowanie jednostek, dla których kontakt ze sztuką będzie nawykiem i wewnętrzną potrzebą.

     Innowacja jest nastawiona na wypełnianie zadań koncepcji pracy przedszkola opracowanej na bieżący rok szkolny, która skierowana jest między innymi, na stwarzanie sytuacji mających na celu ukazanie dzieciom piękna naszego kraju poprzez wielorakie formy aktywności własnej.

         Cele główne innowacji:

 • poznanie tradycji, kultury i zwyczajów różnych regionów naszego kraju;
 • poznanie podstawowych kroków, figur i układów wybranych polskich tańców narodowych i regionalnych;
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i kulturowej.                             

Innowacja „Taneczna podróż po Polsce – od Wawelu do Helu”, opiera się na realizacji następujących zadań:

 1. Realizacja zajęć koła tanecznego „Roztańczone smyki”, podczas którego przewiduje się naukę tańców z różnych regionów polski. W czasie zajęć dzieci będą opanowywały naukę podstawowych kroków wybranych tańców narodowych, poznają też tradycje oraz stroje regionalne wybranych obszarów polski.
 2. Zorganizowanie koncertu członków klubu ,,Seniorek” dla wszystkich przedszkolaków, przybliżającego tradycyjne polskie pieśni ludowe.
 3. Organizowanie oprawy tanecznej dla dzieci z koła teatralnego – 4 występy w ciągu roku.
 4. Udział w przeglądzie regionalnym w Skawinie – przedstawienie przez dzieci z koła tanecznego tańca z wybranego regionu polski.
 5. Zorganizowanie II edycji gminnego konkursu ,,Mam talent”, którego celem będzie popularyzacja działań artystycznych w przedszkolu oraz umożliwienie prezentacji dziecięcych pasji na forum. 
5. " Historia w przedszkolu". 

Innowacja prowadzona w grupie IV i V ( 5-latki). Opiera się na realizacji następujących zadań : 
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, wycieczek wprowadzających dzieci w zagadnienia historii, kultury, sztuki- Skawina, Kraków, spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi na terenie miasta, spotkania w Muzeum Regionalnym.
 2. Organizacja konkursów : 
 • konkurs przedszkolny  " Wiedza o Skawinie"- 5,6 latki,
 • międzygrupowy quiz wiedzy historycznej .
       3. Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodgległości.
       4. Prezentacje multimedialne dla grupy IV, V pt. " Moja pierwsza historia Polski".

Myślą przewodnią tej innowacji jest nauczenie dzieci poprzez zabawę jak jeść i co jeść, wykorzystując przy tym całą paletę kolorów.

Dotyczy ona wszystkich grup przedszkolnych w placówce czyli 3-6-latków i ma charakter organizacyjny.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia                   i wychowania:

 

·         Zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania  poprzez przygotowanie prostych posiłków z warzyw i owoców i innych produktów bogatych w witaminy.

·         Utrwalanie znajomości kolorów oraz niektórych witamin.

·         Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

·         Wspólne ustalanie przez dzieci jadłospisu przedszkolnego z intendentką.

·         Wprowadzenie zasad savoire-vivre'u nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu.

·         Zachęcanie rodziców do zdrowego odżywiania, wspólnego gotowania, poprzez

obserwację zajęć, umieszczanie w Kąciku Rodzica informacji o zdrowym odżywianiu.

 

Innowacja „Tęczowe witaminki w oczach chłopca i dziewczynki” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1.      Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w ramach realizacji tematów kompleksowych kształtujących nawyki zdrowotne- celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie w dzieciach entuzjazmu do zdrowych postaw dotyczących żywienia, pokazanie dzieciom jak można jeść zdrowo i kolorowo, przekazanie dzieciom wiedzy, dlaczego warto jeść zdrowo.

 

2.      Cyklicznych zajęciach twórczych z przedstawicielami zawodów promujących zdrowe odżywianie (intendent, kuchnia, dietetyk, centrum natur house itp.) dla przedszkolaków, które zachęcą m.in. rodziców do włączenia się w propagowaną działalność edukacyjno-zdrowotną przedszkola.

 

3.      Zajęciach edukacyjnych „Tęczowe dni”- znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy  poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „Tęczowe dni ”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę, oraz będzie poznawało różne owoce, warzywa oraz produkty nabiałowe konkretnego koloru. 

4.      Realizacji zajęć kółka kulinarnego „Kuchcikowo” , których celem głównym jest wdrażanie do zdrowego odżywiania poprzez przygotowywanie posiłków z zdrowych produktów. Zajęcia kółka kulinarnego przeznaczone są dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Skierowane są przede wszystkim dla dzieci chętnie pomagających rodzicom w kuchni i lubiących przyrządzanie posiłków.