Regulaminy
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2020 13:16

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5  W SKAWINIE W OKRESIE PANDEMII.

 1. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.
 2. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. ( załącznik nr 1)
 3. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. Grupa dzieci wraz z przypisanymi opiekunami  będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść i wycieczek poza teren przedszkola.
 5. Rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola tylko do części wspólnej ( szatni) z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.
 6. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. a także oświadczenie, że nie będą sobie rościć praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka. ( załącznik nr 2)
 7. Rekomenduje się sprawdzanie temperatury ciała dziecka w domu przed wyjściem do przedszkola. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu przekazywane są niezwłocznie telefonicznie dyrektorowi przedszkola (sms-em lub telefonicznie).
 8. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy (chyba, że przedszkole posiada już taką wiedzę).
 9. Przedszkole organizuje pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 10. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Wystąpienie temperatury u dziecka skutkuje jego natychmiastową izolacją od grupy i wezwaniem rodziców do odbioru dziecka z przedszkola (telefonicznie i sms-em)  ( załącznik nr 4 – procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia).
 11. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek.
 12. Pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola pozostają bez zmian.


 
TELEFONY KONTAKTOWE PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2020 13:13

TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33,

tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy

tel. 12 684 40 32

tel. 12 684 40 33

INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Organ prowadzący:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji -  12 2770143

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10

Fax: 12 448-11-62

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Macieja Jakubowskiego

tel.: 12 400 20 47

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90

 
PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2020 13:09

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Skawinie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Podstawa prawna:

-       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-       wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola.

Pracownicy kuchni :

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi, ani personelem mającym kontakt z dziećmi.
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).
 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

a)   używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

b)   myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,

c)   posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

d)   przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,

e)   przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.

 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Wydawane posiłki są poporcjowane w naczynia oznaczonych dla danej grupy dzieci.
 3. Pracownicy kuchni ustawiają oznaczone naczynia z porcjami w windach żywieniowych.
 4. Talerze z jedzeniem dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obsługi i ustawia na wózkach kelnerskich (woźne oddziałowe, które nie sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi).
 5. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.
 6. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci.
 7. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1)      śniadanie I,

2)      obiad dzielony – I danie, II danie,

3)      podwieczorek.

 1. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach.


Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe


 1. Pracownicy obsługi (woźne oddziałowe dla danej grupy) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci spożywają posiłki.
 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych.
 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)   myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na których będą przewozić posiłki dla dzieci przed każdym posiłkiem,

b)   myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek,

c)   czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed każdym podaniem posiłku.

 1. Woźne oddziałowe zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi:

a)   dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,

b)   zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami).

 1. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)   przemieścić się z wózkiem kelnerskim do wyznaczonej sali, w której dzieci spożywają posiłki,

b)   rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.

 1. Woźna opuszcza pomieszczenie na czas, gdy dzieci siedzą przy stołach i zjadają posiłek.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.
 3. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).
 4. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, po każdym posiłku.
 5. Nauczyciele poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci.
 6. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 7. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci.
 8. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa przedszkola przydzielona do określonego oddziału.


Sposób prezentacji procedury

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze


Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.


Zasady wchodzą w życie z dniem: 18.05.2020

 
PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2020 13:06

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Skawinie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Podstawa prawna:

-       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-       wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników przedszkola podczas dezynfekcji sal i łazienek.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy przedszkola: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi.

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.


Dezynfekcja pomieszczeń

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w przedszkolu.
 3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
 4. Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne osoby.
 5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna, domofonu – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez rodziców / przyjściu oraz po ich odebraniu.
 6. Pracownicy przedszkola sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.
 7. Pracownicy przedszkola zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa innej/innego).
 8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
 9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                   i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


Dezynfekcja zabawek i sprzętu

 1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię preparatem pod nazwą: Domestos i przemyć ciepłą wodą.  W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. Następnie przemyć specjalnym preparatem pod nazwą: Drasepton.
 2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji pod nazwą: Trisept Pro, pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek pluszowych.
 3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).

Czyszczenie zabawek/sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

 1. W celu wyczyszczenia dużych zabawek / sprzętu z plastiku, metalu i drewna w ogrodzie przedszkolnym należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym np. Domestosem, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący).

Sposób prezentacji procedury

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej =dyrektor przedszkola . Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 18.05.2020

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2