Opis przedszkola
WESOŁYCH WAKACJI 2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2020 18:15


Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę

i życzymy Dzieciom i ich Rodzicom bezpiecznych i słonecznych wakacji.  

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych chwil i wrażeń.

Do zobaczenia we wrześniu Uśmiech !!!

 
Dyżur wakacyjny PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 17:47


Informujemy, że  w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się  od 3-28 sierpnia. 

Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się w holu przedszkola. 

Przedszkole będzie otwarte dla dzieci od 6.30-16.30.Informacja


Drodzy Rodzice,

Klub lokalny Akademia Piłkarska Champions Skawina organizuje zajęcia ogólnorozwojowe o profilu piłkarskim

dla 4,5 i 6-latków oraz zajęcia piłkarskie dla 7,8,9 i 10-latków.

Jeśli Państwo chcielibyście zapewnić swoim dzieciom więcej popołudniowej aktywności w grupie rówieśników,
to zachęcamy do skontaktowania się i zapewnienia dodatkowego rozwoju fizycznego Waszym córkom i synom.

Wszelkie informacje ws. zajęć można znaleźć u trenera
Wiktora pod numerem telefonu 783-818-095

Klub planuje organizować zajęcia również przez lipiec i sierpień, a w tym czasie przygotował dodatkowe zniżki dla swoich nowych uczestników.
Wystarczy przyjść na trening z kolorowanką Akademii lub wysłać maila z #AktywneKinderki-grupa przedszkolna
#AktywniChampions- pierwsza, druga i trzecia klasa podstawowa.

Kolorowankifile:///C:/Users/aniaj/Downloads/Klub%20pi%C5%82karski-%20kolorowanki-skonwertowany.pdf

Ważne: podczas zajęć Akademia stosuje się do wszystkich wytycznych sanitarnych,
m.in. odkażając sprzęt przed i po zajęciach, odkażając dłonie dzieci oraz kadry trenerskiej.


 
Monitoring jakości powietrza w Skawinie PDF Drukuj Email
czwartek, 25 października 2018 18:41

Informujemy, iż w naszym Przedszkolu  monitorowana jest jakość powietrza.


 • Codziennie otrzymujemy informacje z UMiG Skawina oraz strony  https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/.
 • Dyżurni z grup starszych codziennie umieszczają odpowiednią buźkę - informującą o aktualnej jakości powietrza.
 • Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Spacerów i Wycieczek Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie "...W przypadku przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza  PM10 powyżej 150 µg/m3 dyrektor ogłasza zakaz wyjść na spacery..."
 • W przedszkolu obecnie korzystamy z 7 oczyszczaczy powietrza . W każdej sali zajęć dydaktycznych znajdują się oczyszczacze powietrza , a nauczyciele i obsługa zostali zapoznani z ich funkcjonowaniem .


 

 
Uwaga Rodzice !!! PDF Drukuj Email
środa, 05 września 2018 00:00


Drodzy Rodzice !

Od września nastąpi zmiana rozliczeń za pobyt w przedszkolu.


Treść nowej uchwały, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 28.06.2018r.

UCHWAŁA nr XLIV/592/18

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203), art. 52 ust. 1 - 3 i ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina – zwanych w dalszej części uchwały przedszkolami – dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku w czasie od godz. 8:00 do godz. 13:00.
 2. W przedszkolach gdzie dzieci są dowożone w sposób zorganizowany przez Gminę, godziny rozpoczęcia i zakończenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa dyrektor przedszkola.
 3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa 
  w ust. 1 i 2 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2

 1. Za godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł.
 2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, a których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.
 3. Rodzice ponoszą odpłatność za:

1)      korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat,

2)      wyżywienie dziecka kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłku.

§ 3

 1. Całkowicie zwalnia się z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodziców:

1)       dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola,

2)       dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

 1. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Skawina uczęszcza jednocześnie więcej niż troje dzieci z tej samej rodziny, opłata na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za czwarte i następne dziecko ulega obniżeniu o 50 %.
 2. Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu.
 3. Upoważnia się dyrektorów szkół i przedszkoli do udzielania zwolnień, o których mowa 
  w ust. 2.

§ 4

 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.
 2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/364/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Antoni BYLICA

 

  


Rejestrator ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.


Informujemy, że od 3 września 2018r. w naszym Przedszkolu funkcjonować będzie rejestrator ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Poniżej prezentujemy Regulamin, który otrzymają również Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci 3 września

wraz z przypisanymi kodami paskowymi dla swojego dziecka.


Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

przez rodziców/opiekunów prawnych

w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Skawinie

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System ewidencji pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart kodów paskowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr XLIV/592/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 roku.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 4. Karty kodów są przekazane w ilości 4 szt. dla każdego dziecka i stają się własnością Rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór kodów przypisanych dziecku, które obowiązują przez cały czas uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Skawinie.

§ 2

Przyprowadzanie i Odbieranie dziecka

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia  karty kodu numerycznego ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE I WYJŚCIE, lub wpisanie na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, lub wpisaniu na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego rodzice / opiekunowie prawni, kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty kodu i nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.
 5. W przypadku odbioru dziecka z przedszkola i nieodbicia karty, nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka będzie naliczany do 17.00.
 6. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, braku kodu numerycznego do wpisania na klawiaturze rodzic(prawny opiekun) lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela, lub dyżurującego pracownika i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w odpowiednim zeszycie oddziału - Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty.
 7. Przed wyjściem z szatni lub wyjściem z ogrodu rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają kartę kodu numerycznego dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE I WYJŚCIE lub wpisują ręcznie przypisany kod numeryczny.
 8. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wejściu i wyjściu, nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 6.00 do godz. 17.00.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2018 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.

 


 
Słoneczne Przedszkole PDF Drukuj Email
wtorek, 04 września 2018 00:00

 

SŁONECZNE PRZEDSZKOLE 


WITA WAS !


       Grupa I - Biedronki   


              


          Grupa II- Sówki             

Grupa III- Jeżyki Grupa IV-  Słoneczka

       

                                               

Grupa V-   Misie


Grupa VI- Pszczółki

              


 Grupa VII - Motylki


                                                 

                                                                                            
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2