WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Innowacje pedagogiczne 2017/2018 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 18:55


INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM  2017/2018 - OPIS


1. „Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły".

Mając na uwadze zainteresowania dzieci oraz plan koncepcji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/18pragniemy wdrożyć innowację w ramach edukacji regionalnej. Dotyczy ona zajęć dydaktycznych dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich z grup: III, IV,V, VI i VII uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia  i wychowania:

    1. Zapoznanie dzieci z wybranymi regionami Polski:

 • ukształtowanie terenu,
 • ważniejsze wydarzenia historyczne,
 • elementy gwary i obyczaje,
 • zawody ludzi zamieszkujących dany region,
 • fauna i flora regionu,
 • sławni Polacy,
 • ciekawostki kulturalne, obyczajowe.

   2.   Rozwijanie umiejętności aktorskich poprzez organizowanie cyklu przedstawień o regionach dla przedszkola, rodziców i klubu „Seniorek”.

   3.  Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, rozwijanie postawy małego patrioty.

   4. Uwrażliwianie dzieci na odmienność innych regionów, różnice w gwarze i obyczajach, integrowanie dzieci z innymi przedszkolakami poprzez nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami w Polsce.

Innowacja „Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły” opiera się na realizacji:

 • cyklicznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych mających na celu całościowe ukazanie piękna danego regionu Polski,
 • wzbogacanie kącików regionalnych na salach o rekwizyty, literaturę pochodzące z wybranego regionu,
 • zapoznanie dzieci z legendami, podaniami, piosenkami i tańcami regionalnymi,
 • organizowanie przedstawień mających na celu pokazanie obyczajów, kultury i ciekawostek wybranych regionów,
 • nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami w Polsce w celu zdobycia wiedzy u źródeł,
 • zorganizowanie gminnego konkursu wiedzy „Znam swój kraj”.

2. „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”.

      Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka - zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiek przedszkolny to jeden z najbardziej burzliwych i dynamicznych okresów dojrzewania. Przedszkolak bardzo szybko wpada w gniew i radość, niepokój i zachwyt. Takie stany emocjonalne określane są jako labilne. Bardzo ważną role w rozwoju emocjonalnym dziecka odgrywa rodzina a także przedszkole. Dziecko, wchodząc między dzieci, w grupę, rozwija się intelektualnie i społecznie, motorycznie, ale także emocjonalnie. Jest to okres, w którym dzieci mogą kształtować dobre nawyki emocjonalne – umiejętności związane z odbiorem, a także okazywaniem stanów emocjonalnych, poznają sposoby rozładowania napięć, panowania nad emocjami. Zdobyte umiejętności emocjonalne umożliwiają adekwatne zachowanie się w różnych sytuacjach, wobec ludzi, zadań, napotkanych trudności i niepowodzeń. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć malucha radzenia sobie z emocjami. Rozwój dziecka wtedy przebiega prawidłowo, procentuje w przyszłości - maluchowi o wiele łatwiej jest się odnaleźć w szkole, ale i w życiu dorosłym.

Celem głównym innowacji „ W krainie uczuć i emocji przedszkolaka” jest wspieranie rozwoju dziecka w sferze emocjonalno – społecznej, nauczenie ich różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, z negatywnymi emocjami oraz wdrażanie do wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu i relacjach z innymi ludźmi. Realizowany będzie za pomocą ciekawych metod pracy z małym dzieckiem, przy wykorzystaniu różnorodnych form aktywności dziecka oraz we współpracy z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Innowacja skierowana jest do dzieci 3-4 letnich ( I i II gr.).

Cele szczegółowe:

 • nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom,
 • uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać,
 • rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności,
 • rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska,
 • poznawanie świata wartości uniwersalnych i budowanie poczucia własnej wartości,
 • uczenie dzieci rozpoznawania, rozróżniania i nazywania uczuć u siebie i innych,
 • zaobserwowanie i wyłonienie dzieci mających trudności na tle emocjonalnym i społecznym – współpraca z psychologiem,
 • wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w dziedzinie emocji dziecka

3."Poczytaj mi mamo ,poczytaj mi tato"

Innowacja ma na celu rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródła wiedzy i przeżyć wyrabianie kultury czytelniczej, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy ,uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego oraz  uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania.Efektem wprowadzonej innowacji będą rozbudzone zainteresowania czytelnicze, pojawienie się nawyku czytania wśród przedszkolaków i ich rodziców, a pośrednio także rozwój mowy dzieci, ich pamięci i wyobraźni oraz wzrost koncentracji uwagi. Mamy nadzieje ,iż częsty kontakt z literaturą dziecięcą będzie inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych przedszkolaków.Innowacja adresowana jest do wszystkich przedszkolaków lat od 3 do 6.Szczególnie zaangażowane będą grupy 5 i 6 latków tj. gr. III, IV, V, VI ,VII.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia   i wychowania:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do książki,
 • kształtowanie nawyku dbałości i poszanowania książek,
 • zwiększenie zasobu słownictwa dzieci,
 • poprawa koncentracji uwagi i wyciszenie się,
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i zapamiętywania szczegółów wysłuchanych treści,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii,
 • rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej przez codzienny kontakt z książką,
 • powstawanie więzi między nauczycielem i dzieckiem oraz między rodzicami i dziećmi..

4. ,,Taneczna podróż po Polsce - od Wawelu do Helu”.

Realizacja innowacji zmierza do kształcenia poczucia przynależności regionalnej i narodowej oraz rozwijania twórczej aktywności dzieci, ma też na celu wychowanie jednostek, dla których kontakt ze sztuką będzie nawykiem i wewnętrzną potrzebą.

Innowacja jest nastawiona na wypełnianie zadań koncepcji pracy przedszkola opracowanej na bieżący rok szkolny, która skierowana jest między innymi, na stwarzanie sytuacji mających na celu ukazanie dzieciom piękna naszego kraju poprzez wielorakie formy aktywności własnej.

Cele główne innowacji:

 • poznanie tradycji, kultury i zwyczajów różnych regionów naszego kraju;
 • poznanie podstawowych kroków, figur i układów wybranych polskich tańców narodowych i regionalnych;
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i kulturowej.

Innowacja „Taneczna podróż po Polsce – od Wawelu do Helu”, opiera się na realizacji następujących zadań:

 1. Realizacja zajęć koła tanecznego „Roztańczone smyki”, podczas którego przewiduje się naukę tańców z różnych regionów polski. W czasie zajęć dzieci będą opanowywały naukę podstawowych kroków wybranych tańców narodowych, poznają też tradycje oraz stroje regionalne wybranych obszarów polski.
 2. Zorganizowanie koncertu członków klubu ,,Seniorek” dla wszystkich przedszkolaków, przybliżającego tradycyjne polskie pieśni ludowe.
 3. Organizowanie oprawy tanecznej dla dzieci z koła teatralnego – 4 występy w ciągu roku.
 4. Udział w przeglądzie regionalnym w Skawinie – przedstawienie przez dzieci z koła tanecznego tańca z wybranego regionu polski.
 5. Zorganizowanie II edycji gminnego konkursu ,,Mam talent”, którego celem będzie popularyzacja działań artystycznych w przedszkolu oraz umożliwienie prezentacji dziecięcych pasji na forum.

5. " Historia w przedszkolu".

Innowacja prowadzona w grupie IV i V ( 5-latki). Opiera się na realizacji następujących zadań : 

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, wycieczek wprowadzających dzieci w zagadnienia historii, kultury, sztuki- Skawina, Kraków, spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi na terenie miasta, spotkania w Muzeum Regionalnym.
 2. Organizacja konkursów :
 • konkurs przedszkolny  " Wiedza o Skawinie"- 5,6 latki,
 • międzygrupowy quiz wiedzy historycznej .

3. Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodgległości.     

4. Prezentacje multimedialne dla grupy IV, V pt. " Moja pierwsza historia Polski".


OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : 


Historia w przedszkolu” w miesiącach wrzesień – grudzień  była realizowana poprzez następujące działania :


 1. Wrzesień Skawina – moje miasto .Wycieczki po najbliższej okolicy , poznanie  historii powstania naszego miasta poprzez spotkanie w Muzeum Regionalnym – „Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic”.  Spacer z panem Cz. Gąsiorowskim  po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny, poznanie legend związanych z królem Kazimierzem Wielkim.
 2. Październik - Kraków – historia na każdej ulicy „ słuchanie legend związanych z m.in. kościołem Mariackim, o smoku wawelskim  i innych .Uczestniczenie w wycieczce do Krakowa – udział w spektaklu teatralnym , zwiedzanie jamy smoka wawelskiego { ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zwiedzanie Rynku Krakowskiego , Sukiennic  oraz Wawelu  zostanie zrealizowane w okresie wiosennym } Wykorzystanie  prezentacji multimedialnej przedstawiającej historyczne postacie Krakowa . Praca plastyczna „ Smok wawelski”.
 3. ListopadKto Ty jesteś Polak mały –  Jestem przedszkolakiem, lat niewiele mam, o Święcie Niepodległości opowiem Wam Poznanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poznanie symboli narodowych (godło Polski); poznanie  i zapamiętanie   historii powstania państwa polskiego, Praca plastyczna : wykonanie tarczy rycerza , przepaski dwórki . Przygotowanie obchodów Święta Niepodległości Polski dla przedszkolaków oraz dla członków Klubu Seniora. Zapoznanie z historycznym okresem zaborów i odzyskania niepodległości – postać Józefa Piłsudskiego , słuchanie i śpiewanie piosenek z tego okresu .
 4. Grudzień Tradycje chrześcijańskie – polskie Jasełka. Wprowadzenie dzieci w tradycje chrześcijańskie – postać księcia   Mieszka I  , przyjęcie przez Polskę chrztu , Poznanie tradycji bożonarodzeniowej jako elementu polskiej tradycji narodowej. Przygotowanie Jasełek dla rodziców i klubu Seniora .W KRAINIE UCZUĆ I EMOCJI PRZEDSZKOLAKA 

w miesiącach wrzesień – czerwiec była realizowana poprzez następujące działania :


 1. Wrzesień - Poznajemy siebie – przedszkolaki podczas wspólnych zabaw – zabaw integracyjnych poznawały siebie, utrwalały imiona kolegów, stosowały zwroty grzecznościowe. Dzieci stawały się bardziej otwarte, nabierały pewności siebie, potrafiły nawiązać kontakt z rówieśnikami, czuły się bardziej bezpiecznie w grupie oraz czerpały radość z wspólnej zabawy.
 2. Październik- Nasze umowy- ustalamy zasady- dzieci poznały prawa i obowiązki, jakie będą musiały przestrzegać. Każdy z przedszkolaków na znak zawiedzenia regulaminu odbił „pieczęć” ( rączkę ) . Poprzez przestrzegania umów dzieci rozwijały umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi oraz dorosłymi w codziennym życiu oraz poznały konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad grupy.
 3. Listopad- Akceptuje samego siebie i innych- w czasie tych zajęć przedszkolaki wzmocniły poczucie własnej wartości, wzmocniły więzi z innym, czuły, że są potrzebne, akceptowane w grupie, chętnie podejmowały nowe zabawy z innymi.
 4. Grudzień - Poznajemy i nazywamy uczucia - dzieci rozpoznały  i nazywały własne uczucia, rozróżniały  dobre i złe emocje, poznały , że należy akceptować  uczucia innych, wyrażały uczucia za pomocą muzyki , kształtowały umiejętność  radzenia sobie ze swoimi emocjami, poznały techniki relaksacyjne, rozwijały empatię na emocje i potrzeby innych.
 5. Styczeń - - Radzimy sobie ze złością i agresją- dzieci utrwaliły sposoby opanowania złości ( rwanie gazety, uderzanie w poduszkę, zgniatanie piłki, rysowanie, ściskanie foli bąbelkowej) - pudełko uczuć, wyrażały swoje emocje za pomocą tańca, ruchów. W ramach realizacji innowacji odbyło się spotkanie z Panią z Biblioteki Pedagogicznej, która opowiedziała bajkę terapeutyczną „ Wulkan złości”.  Dzieci poznały losy bohatera, który bardzo często się złościł i w ten sposób krzywdził innych. Przedszkolaki oceniały zachowanie chłopca i poznały jego sposób radzenia ze złością. Na koniec każde z nich podało swoje sposoby radzenia z tą emocją.  Dzięki takim spotkaniom dzieci przekonały się, że odczuwanie złości nie jest czymś złym, lecz naturalnym. Niewłaściwe może być jedynie zachowanie, którym rozzłoszczona osoba krzywdzi innych.
 6. Luty- Pokonujemy nieśmiałość- w czasie zajęć dzieci uczyły się pokonywać nieśmiałość, rozwijały umiejętność radzenia sobie z nią poprzez tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, wspieranie w samodzielnych działaniach, odkrywania zdolności i umiejętności dziecka, które czynią go wyjątkowym. W pokonywaniu trudności pomagali koledzy, którzy poprzez serdeczne kontakty zachęcały do wspólnej zabawy.  Dzieci coraz chętniej współpracowały, podejmowały nowe wyzwania.
 7. Marzec- Komunikacja- przedszkolaki rozwijały umiejętność porozumiewania się, nawiązywały pozytywne kontakty, utrwalały zasady uprzejmego zwracania się do siebie, rozwijały poczucie przynależności do grupy, kształtowały umiejętności społeczne. W ramach realizacji innowacji w grupie I odbyły się warsztaty z rodzicami pt. „Wielkanoc już blisko - z rodzicami zrobię wszystko”, gdzie dzieci czerpały radość z zabawy ze swoimi rodzicami.
 8. Kwiecień- Magiczne słowa- dzieci utrwalały zwroty grzecznościowe” dziękuje” ,       „ przeprasza” , „proszę”; poznały znaczenie „ magicznych słów” w życiu codziennym, kształtowały umiejętność współpracowania w grupie, doskonaliły zasady społeczne.
 9. Maj-  Mama, tata, siostra, brat i ja to mój mały świat- dzieci rozwijały więzi z rodziną, swobodnie wypowiadały się o swojej rodzinie, rozwijały szacunek do starszych, wykonały niespodzianki dla swoich bliskich, przygotowały piękny występ, pokonywały nieśmiałość przed występem publicznym, odczuwały radość z wykonanej pracy.
 10. Czerwiec- Dziecięce przyjaźnie - przedszkolaki rozwijały wzajemne relacje pomiędzy kolegami oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji, uczyły się serdecznych zachowań wobec kolegów oraz bliskich, doskonaliły umiejętność współpracy w grupie podczas zabaw dydaktycznych oraz ruchowych, co sprawiało im ogromna radość, utrwaliły swoje prawa.

W ramach realizacji Innowacji pedagogicznej kontynuowano współpracę z Biblioteką Pedagogicznej w Skawinie,

gdzie w czasie spotkań z BAJKĄ TERAPEUTYCZNĄ dzieci poznają losy różnych bohaterów

( O Królu Hałasiku, Wulkan Złości, Strach przed ciemnością).

W czasie zajęć wykorzystane zostały elementy różnych metod aktywizujących m.in.

W. Sherbone, K. Orffa, R. Labana, pedagogika zabawy, arteroterapia, masażyk relaksacyjny.


 

 

 

 

 


„Poczytaj mi mamo ,poczytaj tato”- w miesiącach październik – grudzień  była realizowana poprzez następujące działania :


 1. Październik- regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania, o stałych porach . Zachęcenie dzieci do  dbania o estetykę „Kącików książki”, przynoszenie książeczek z domu ,eksponowanie książek związanych z tematami kompleksowymi. Wyróżnienie najładniejszych „Kącików książki”.  Wycieczka na przedstawienie pt.”Akademia Pana Kleksa” do NCK w Krakowie raz zwiedzanie Krakowa –Wawelu i Smoczej Jamy. Słuchanie fragmentów „Akademii Pana Kleksa „ podczas zajęć popołudniowych .Spotkanie w gr. V – prezentowanie przez dzieci wybranych wraz z rodzicami wierszy polskich autorów. Nagrodzenie dzieci drobnymi upominkami.
 2. Listopad- nawiązanie kontaktu z Bibliotekami : Publiczną i Pedagogiczną .Zorganizowanie wypożyczania książek z biblioteki w przedszkolu , zapoznanie z literaturą autorki Ewy  Stadtmüller. Zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastycznego pt: „ Smok wawelski ” – ilustrowanie przez dzieci legendarnej postaci smoka – z cyklu „Praca dziecka z rodzicem”, zorganizowanie wystawy prac w holu przedszkola. Wyróżnienie najładniejszych prac przez rówieśników ,wręczenie nagród wszystkim uczestnikom.Nauka na pamięć wierszy patriotycznych, wspólna prezentacja wierszy połączona z uroczystym wywieszaniem flagi państwowej z okazji 11 listopada i wykonaniem chorągiewek – Rocznicy Odzyskania Niepodległości.Oglądanie przedstawienia patriotycznego w wykonaniu gr.IV. Warsztaty z rodzicami „W baśniowej krainie” w gr.V – zabawy z rodzicami pozwalające utrwalić wiedzę dzieci na temat znanych bajek a także zachęcić oraz ich szanowania i wspólnego czytania . Oglądanie spektaklu Teatru  EDEN   pt. : „Prawdziwy Skarb”- opowieść o tym  prawdziwym, iż prawdziwym skarbem jest rodzina, miłość. .Obchody „Dnia pluszowego Misia”- przyniesienie swoich ulubionych misiów ,oglądanie przedstawienia w domu kultury „Sokół” -Teatru Moralitet  pt. „Wielkie hece w bibliotece”    Udział gr.VII  w  warsztatach literackich z  autorką utworów dla dzieci  Ewą Stadtmüller w  domu kultury „Sokół”. Dzieci min wzięły udział w konkursie ,który był sprawdzianem znajomości utworów Jana Brzechwy oraz umiejętności układania rymowanek o zwierzątkach.
 3. Grudzień- regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania-zapraszanie gości : rodziców , rodzeństwa. Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych. Czytanie książek tematycznie nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.Oglądanie przedstawienia pt.”Wyjątkowy gość” teatru „Bajka”, opartego na opowiadaniu Zofii Kossak a wykorzystującego do inscenizacji kukiełki .
 4. Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”. Podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej)Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr. VII . Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy. Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo”. Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V.Spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego   Panem Cz. Gąsiorowskim  z cyklu " Na szlakach historii i kultury miasta Skawiny i okolic" ,który opowiadał ciekawostki na temat legend skawińskich. Odwiedziny  Teatru Arkadia z Krakowa z  przedstawieniem    pt.: „Przygody Technoludka”.

 5. LutyUmieszczenie w "kąciku książki" książek naukowych: encyklopedie dla dzieci, albumy, atlasy – zachęcanie do oglądania i zaspakajania ciekawości dziecięcej, czytanie chętnym dzieciom zawartych tam informacji. Wycieczka do Biblioteki Publicznej dzieci z gr. IV , gdzie zapoznały się z zasadami wypożyczania książek oraz rozbudziły swoje zainteresowania czytelnicze. Spotkanie  z pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej –  warsztaty w ramach  bajkoterapii   –pt” O królu Hałasiku ,wulkan złości”. Warsztaty plastyczne  Projektowanie postaci z komiksu ” z wykorzystaniem tabletu graficznego – przeprowadzone przez absolwentkę przedszkola – studentki Emilii M.  
 6. Marzec - Kontynuowanie codziennego głośnego czytania dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem poezji. Sięganie po klasykę poezji dla dzieci ( J.Brzechwa, J.Tuwim, M.Konopnicka, W.Chotomska ) oraz współczesnych poetów. Zachęcanie dzieci do ilustrowania wysłuchanych wierszy. Wyjście na przedstawienie pt. "Kwiat dobroci" do Zespołu Szkół Katolickich w Skawinie. Przedstawienie „Kopciuszek" na podstawie  utworu J.Brzechwy  dla przedszkola i  dla przedszkoli i szkół z gminy Skawina. Zaproszenie teatrzyku kukiełkowego „Bajka” z przedstawieniem pt.”Jaś i Małgosia”. Zorganizowanie w przedszkolu uroczystości połączonej z Pierwszym Dniem Kalendarzowej Wiosny,  oglądanie przedstawienia przygotowanego przez gr.II -Spacer z Marzanną ulicami miasta.Przygotowanie inscenizacji  „Wielkanocne  przedstawienie”   dla kolegów i rodziców przez dzieci z gr V przybliżającego wielkanocne zwyczaje –malowania pisanek i śmigusa – dyngusa. 
 7. Kwiecień- Kontynuowanie głośnego czytania dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem „Baśni” Andersena. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w naszym przedszkolu:  zachęcanie  dzieci do  opowiadania o swojej książce i dzielenia się wrażeniami z lektury z kolegami. Zapisywanie wypowiedzi dzieci .Przynoszenie do przedszkola swojej ulubionej książki. Urządzanie sesji fotograficznej pt. „Książka mój przyjaciel”Wypowiadanie się na temat swojej ulubionej książki, zebranie wypowiedzi w formie wywiadu (każdy nauczyciel w swojej grupie). Zorganizowanie  wewnątrzprzedszkolnego  przeglądu recytatorskiego „Piękno ojczystego kraju w wierszu ukryte"-wiersze polskich   poetów  prezentowane przez 15 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zorganizowanie w naszym przedszkolu Gminnego Przeglądu Teatralnego „ Mam talent  ”, którego głównym celem  było rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez formy recytatorskie , teatralne ,wokalne i kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej związanej z występem przed szerszą publicznością. Udział 2 dzieci  w Gminnym  Konkursie  plastycznym „Legendy polskie”  w przedszkolu w Borku Szlacheckim  ” – wykonywanie prac plastycznych techniką dowolną, zorganizowanie wystawy prac w holu przedszkola. Konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną pt. „Smoki, smoczki i smoczęta” – inspirowany bajkami. Odbiór Nagród w konkursie o smokach – III miejsce „kategorii przestrzennej” oraz wyróżnienie w „kategorii płaskiej”. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja –recytowanie wierszy patriotycznych przez laureatów konkursu „Piękno ojczystego kraju w wierszu ukryte”,śpiew piosenek patriotycznych gr IV.
 8. Maj- Codzienne czytanie dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem legend, opowiadań historycznych i patriotycznych. Wykorzystanie kukiełek do zabaw teatralnych w przedstawianie legend. Udział w spotkaniu z Panem Wojciechem Widlakiem- autorem książek da dzieci z serii „ Pan Kuleczka”. Udział w  XVI Przeglądzie Recytatorskim  pt” W świecie poezji dziecięcej –poezja patriotyczna” - wyróżnionych w wewnętrznym konkursie recytatorskim „Piękno ojczystego kraju w wierszu ukryte". Spotkanie z bajką terapeutyczną” Strach przed ciemnością -pracownik Biblioteki pedagogicznej. Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim w przedszkolu „Inkluzja”w  Integracyjnym Konkursie Recytatorskim pt „Przygoda ze słowem".Spacer z misiem po Skawinie –oglądanie najważniejszych zabytków naszego miasta , zapoznanie z historią powstania naszego miasta, słuchanie skawińskich legend. Przygotowywanie przez dzieci z gr.V inscenizacji „Bajka o pięciu smokach” na podstawie legendy o smoku wawelskim. Zaprezentowanie jej rodzicom z okazji Dnia mamy i taty.  Podsumowanie czytelnictwa –współpraca z Biblioteka Publiczną -nagrodzenie dzieci ,które  wypożyczyły najwięcej książek nagrodami książkowymi oraz dyplomami.
 9. Czerwiec2– 10 CZERWCA 2018 – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM. Zaproszenie zaprzyjaźnionego przedszkola ze Świątnik Górnych na inscenizacje „Bajka o pięciu smokach”przygotowana przez gr.V. Udział w lekcji pokazowej zorganizowanej przez Szkołę  Podstawowa nr.2 pt .”Książka to mój najlepszy przyjaciel".  Konkurs plastyczny dla chętnych przedszkolaków „Mój ulubiony  bohater książkowy” – wykonywanie prac plastycznych techniką dowolną, zorganizowanie wystawy prac w holu przedszkola. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu – zapraszanie rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa do przedszkola lub innych osób  ( każda grupa we własnym zakresie). Czytanie Lokomotywy przez p. Ewę Tarnopolską z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Czytanie legendy skawińskiej przez p.Katarzyne Czernachowską /pracownika przedszkola/–ilustratorkę książeczki z legendą. Oplakatowanie przedszkola plakatami zachęcającymi do głośnego czytania dzieciom i ukazującymi korzyści z tego płynących.  Oglądanie zaproszonego do przedszkola  teatrzyku  w  przedstawieniu „Zabawki wopałach”.  Spotkanie w Przedszkolu Nr 3 z przedszkolakami biorącymi udział w Gminnym Etap projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”,zabawy czytelnicze,historyjki obrazkowe ,zagadki i zabawy zespołowe w gronie dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Wręczenie uczestnikom nagród i drobnych upominków. 
  
                  


    
 

 


    

  


Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr VII                                    Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy

Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo” .Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V


 
INFORMACJE DLA RODZICÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00


TO WYDARZY SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:


 GRUPA I: 

 • 7.06- występ z okazji Dnia Rodziny

GRUPA II:                   

 • 6.06- występ z Okazji Dnia Rodziny

GRUPA III :

 • 5.06- występ w Klubie Seniora w Skawinie
 • 7.06- Wycieczka do Wioski Indiańskiej 
 • 18.06- Zakończenie Roku Szkolnego -występ

 GRUPA  IV :

 • 7.06- Wycieczka do Wioski Indiańskiej  
 • 18.06- Zakończenie Roku Szkolnego -występ

   GRUPA V:

  • 7.06- Wycieczka do Wioski Indiańskiej 
  • 18.06- Zakończenie Roku Szkolnego -występ

  GRUPA VI:

  • 7.06- Wycieczka do Wioski Indiańskiej 
  • 18.06- Zakończenie Roku Szkolnego -występ

   GRUPA VII:

  • 7.06- Wycieczka do Wioski Indiańskiej 
  • 18.06- Zakończenie Roku Szkolnego -występ

   i okazaną pomoc w roku szkolnym 2012/2013:

   Grupa I:

   • Pani Marzenie Piwowarczyk
   • Pani Paulina Szuba

   Grupa II:

   • Państwu Marcie i Mirosławowi Krejca
   • Pani Annie - Marii Salus
   • Panu Tomaszowi Wącław
   • Pani Agnieszce Visentinii

   Grupa III:

   • Państwu Monice i Bogusławowi Kopta
   • Państwu Sylwii i Danielowi Lisiewicz
   • Państwu Natalii i Markowi Babraj
   • Państwu Ewelinie i Piotrowi Doroz
   • Państwu Marcie i Mariuszowi Kukuła
   • Państwu Marii Szafraniec i Piotrowi Krawczyk
   • Państwu Annie i Wojciechowi Migdał
   • Państwu Magdalenie i Rolandowi Zemła

   Grupa IV:

   • Państwo Grażynie i Januszowi Kowalikom
   • Pani Katarzyna Wicherek

   Grupa V:

   • Pani Agnieszka Blus
   • Państwu Paulinie i Bogdanowi Kawaler 
   • Państwu Ewie i Krzysztofowi Kucik
   • Pani Joannie Milarskiej
   • Pani Agnieszce Skrzeczek
   • Państwu Małgorzacie i Pawłowi Szymskim

   Grupa VI:

   • Państwu Annie i Tomaszowi Król
   • Państwu Joannie i Łukaszowi Myjak
   • Pani Gabrieli Preisner
   • Pani Agnieszce Szymanek
   • Państwu Sylwii i Maciejowi Wojdyńskim

   Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w organizacji Dnia Dziecka: Uśmiech

   • Bahlsen Polska spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. k.
   • Hipermarket Carrefour Zakopianka
   • Lajkonik Snacks GmbH Sp. k.
   • Państwo Mariusz i Marta Kukuła
   • Pani Agnieszka Visentinii

   Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu,

   którzy pomogli w organizacji Pikniku Przedszkolnego w dniu 18.06.2013 roku.

   Za upieczenie ciast i przekazanie ich, na rzecz pikniku:

   • Pani Iwonie Babral
   • Państwu Marcie i Mirosławowi Krejca
   • Państwu Iwonie i Sylwestrowi Kosowskim
   • Pani Joannie Myjak
   • Pani Annie Ozga
   • Pani Gabrieli Preisner
   • Pani Oldze Riss
   • Pani Agnieszce Skrzeczek,
   • Pani Agnieszce Szymanek
   • Pani Katarzynie Wicherek.

   Za przekazanie butli z helem do balonów:

   Panu Maciejowi Wojdyńskiemu

   Za przekazanie upominków na Piknik Przedszkolny:

   • „Barbaras” Firma Odzieżowa – M. Skowron, Staszów
   • Państwu Natalii i Markowi Babraj
   • Państwu Ewelinie i Piotrowi Doroz
   • Pani Justynie Gaczorek
   • Państwu Paulinie i Bogdanowi Kawaler
   • Panu Dawidowi Kopieć
   • Państwu Monice i Bogusławowi Kopta
   • Państwu Ewie i Krzysztofowi Kucik
   • Państwu Annie Król
   • Państwu Sylwii i Danielowi Lisiewicz
   • Pani Monice Moskała
   • Państwu Joannie i Łukaszowi Myjak
   • Państwu Annie i Wojciechowi Migdał
   • Pani Annie Ozga
   • Pani Marzenie Piwowarczyk
   • Pani Karolinie Płonka
   • Pani Agnieszce Skrzeczek
   • Państwu Małgorzacie i Pawłowi Szymskim
   • Pani Paulinie Szuba
   • Pani Sylwii Wojdyńskiej

   Dziękujemy

    
   PLAN UROCZYSTOŚCI PDF Drukuj Email
   poniedziałek, 05 września 2016 00:00


   Plan uroczystości i wydarzeń przedszkolnych

    zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018

   Lp.


   Uroczystość , wydarzenie


   Termin realizacji

   1

   Na śmieci nie ma innej rady –segreguj odpady”- akcja „Sprzątanie świata”.

   Wrzesień

    2 

   Kocham Cię Polsko ”

   Jesienny Festyn Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym.

   Wrzesień

   21  wrzesień

   Jak być bezpiecznym   ”

   -ewakuacja dla dzieci w przedszkolu

   Wrzesień /październik

    4

   Pocztówka z Polski”- nawiązanie współpracy z przedszkolami z całej Polski

   Cały rok

    5

   „Pasowanie na przedszkolaka”


   październik/listopad

    6

   Święto naszej Pani ”- Dzień Edukacji Narodowej


   Październik

    7

   Święto drzewa”- wycieczka do  parku


   10 październik

   Słoneczne wieści”- kwartalnik


   Co kwartał

   Bezpieczna droga do przedszkola”- pogadanka z policjantem

   Październik


   Marzec

   10 

   Wizyta w teatrze ”- wyjazd na spektakl teatralny


   Wg ofert

   11 

   „Smok wawelski” -międzygrupowy konkurs plastyczny z cyklu „Praca dziecka z rodzicem”

   Listopad

   12 

   11 listopada”- Akademia z okazji Dnia  Niepodległości.

   Listopad

    13

   „ A idźże chodaczku – zabawy Andrzejkowe


   Listopad

    14

   Gwiazdka dla zwierzaka” – akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt

   Listopad, grudzień

    15

   „Teatr w przedszkolu”


   Wg ofert

    16

   ABC  Małego Ratownika”- spotkanie z ratownikiem medycznym„ Malta”


   Listopad

    17

   Kalendarze   noworoczne


   Listopad/grudzień

    18

   Zdjęcia z Mikołajem


   6 grudnia

    19

   Przyjedź do nas Mikołaju” -wizyta Mikołaja

   Grudzień

   20 

   Akcja charytatywna pt. „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”.

   Listopad – grudzień

    21

   Szopka Bożonarodzeniowa” -konkurs organizowany przez Parafię Miłosierdzia Bożego

   Grudzień

    22

   Jezus malusieńki- jasełka dla przedszkola.


   Grudzień

   23 

   Kiermasz na rzecz dzieci z Krzeszowic


   Grudzień

   24 

   Jest taki dzień”- spotkania wigilijne


   Grudzień

   25 

   Hej kolęda, kolęda – kolędowanie z absolwentami przedszkola-uczniami szkół muzycznych

   Styczeń

   26 

   Dzień Babci” występ taneczno- recytatorski


   Styczeń

   27 

   ”Znam swój kraj” - gminny konkurs wiedzy


   Styczeń

    28

   Jak karnawał to zabawa”– Zabawa karnawałowa


   Styczeń /luty

    29

   Powitanie wiosny ”-uroczyste powitanie wiosny-występ wokalno recytatorski

   Marzec

    30

   Pocztówki wielkanocne


   Marzec

   31 

   Dzień lasu - wycieczka


   21 Marzec

    32

   Wieziemy tu kogucika ” teatrzyk dla przedszkolaków i rodziców

   Marzec

   33 

   „W krainie uśmiechu”- gminny konkurs plastyczny


   Marzec

   34 

   Zróbmy coś dobrego dla bliźniego”-akcja charytatywna

   Marzec – Kwiecień

    35

   Międzygrupowy konkurs recytatorski –wiersze polskich autorów J.Tuwim, W.Chotomska , J.Brzechwa.

   Kwiecień

    36

   „Dzień Strażaka”  - spotkanie ze strażakami


   Maj

   37 

   Święto  Konstytucji 3 maja” i  „Dnia Flagi”- pogadanki w grupach


   Maj

    38

   Dzień Dziecka – wyjście do Kolorado


   Czerwiec

    39

   Wycieczka z okazji „Dnia Dziecka”.

   Maj / Czerwiec

    40

   „Mam talent” -konkurs gminny

   Marzec/Kwiecień

    41

   Wędrówki skawińskiego Sokoła „– warsztaty w Muzeum Regionalnym

   Cały rok

    42

   Wiosenne spotkania z muzyką” Koncert wiosenny w  Szkole  Muzycznej  „Etiuda”


   Maj

    43

   Z mamą i tatą jest zawsze wesoło” – warsztaty z rodzicami

   Maj/Czerwiec

    44 

   W trosce o młodego człowieka”-

   spotkanie ze strażnikiem miejskim  z cyklu

   Cały rok

    45

            „ Żegnaj przedszkole - przedstawienie wokalno- muzyczne

   Czerwiec