STATUT PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 00:00

SPIS TREŚCI- Rozdziały

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Cele i zadania przedszkola.
 3. Organy przedszkola.
 4. Organizacja pracy przedszkola.
 5. Zasady odpłatności.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
 7. Prawa i obowiązki dzieci.
 8. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
 9. Zasady gospodarki finansowej.
 10. Postanowienia końcowe.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.


1. Nazwa przedszkola : Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Skawinie przy ulicy Daszyńskiego 11.

tel./fax 12 276 19 97.

3.   Na pieczęciach nazwa przedszkola jest używana w brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 5

32-050 Skawina ul. Daszyńskiego 11

tel. 12 276-19-97

NIP 944-20-13-487

REGON 350530356

4. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe  Nr 5  32-050  Skawina, ul. Daszyńskiego 11.


5. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Skawina.


6. Przedszkole jest jednostką budżetową.


7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Małopolski Kurator Oświaty.


8. Przedszkole Samorządowe nr 5 jest przedszkolem publicznym:

1)      prowadzi bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze do pięciu godzin dziennie, w godzinach od 8.00-do 13.00;

2)      realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;

3)      prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

5)      zapewnia realizację prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.


Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola.

§ 2.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w aktach wykonawczych do ustawy.

2. Cele przedszkola:

1)      Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców;

2)      Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

3)      Cele szczegółowe przedszkola:

a)       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)       budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)       rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)       budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)       wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)         kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

k)      przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania,

l)      przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej,

m)      w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 sycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. nr 17, poz.141 z późn. zm. ) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, przygotowywanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

3.  Zadania przedszkola:

1) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;

3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

5) wspieranie samodzielnych działań i wszechstronnej aktywności dziecka wyrażonej poprzez rożne formy ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej dziecka;

6)  tworzenie okazji do prezentowania i uczenia się zachowań proekologicznych;

7)  organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej;

8)  pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

9)  informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, wspieranie ich działań wychowawczych;

10) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  przez Przedszkole;

11) tworzenie warunków do poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk;

12) wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: prawda, piękno, miłość, dobro poprzez przekaz osobowy nauczyciela, literaturę oraz tworzenie sytuacji służących przeżywaniu i rozumieniu tych wartości;

13) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.


4.Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1)  zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska;

2) tworzenie warunków do własnej ekspresji twórczej w różnych dziedzinach aktywności językowej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokajania;

3)  rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

4) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli;

5)  rozwijanie wrażliwości moralnej;

6) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym;

7)  rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej;

8)  wspieranie dziecka uzdolnionego;

9)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


5.Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i  kulturalnych;wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej I komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania);

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o którym mowa w ustawie z dn. 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.


6. Przedszkole udziela dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez powołanie Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

1)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

a)      dziecka,

b)     rodziców dziecka,

c)      dyrektora przedszkola,

d)     nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

e)      pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,

f)      poradni,

g)     pomocy nauczyciela,

h)     pracownika socjalnego,

i)       asystenta rodziny,

j)       kuratora sądowego.


2)      Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne;

3)      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni;

4)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji;

5)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

a)      z niepełnosprawności,

b)     z niedostosowania społecznego,

c)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)     ze szczególnych uzdolnień,

e)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f)      z zaburzeń komunikacji językowej,

g)     z choroby przewlekłej,

h)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)       z niepowodzeń edukacyjnych,

j)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

k)     z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków;

7)      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora;

8)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi;

9)      nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci;

10)      w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola. Nauczyciel lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

11)  nauczyciel lub dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

12)  nauczyciel lub dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami;

13)  o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców;

14)  zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci,

b)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

c)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

d)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

e)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,

f)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

h)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


15)   Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,

b)     prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

c)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

d)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


7. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły:

1)      organizuje współpracę z rodzicami;

2)      zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo- dydaktycznymi przedszkola;

3)      zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz nauczania -  uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;

4)      udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;

5)      stwarza warunki do realizacji co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

6)      współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego;

7)      umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń wpływających stymulująco na ich rozwój;

8)      stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu gotowości lub umiejętności  czytania i pisania; poznawania, stosowania i tworzenia symboli  i znaków.


8. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, a w tym:

1)      stwarza atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa;

2)      podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia;

3)      przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia;

4)      uczy zasad  postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;

5)      zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce, jak i poza terenem przedszkola;

6)      tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

7)      zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)      organizuje w miarę potrzeb i możliwości stałą lub doraźną pomoc materialną;

9)      stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku.


9. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1)      tworzenie okazji do poznawania i przeżywania rzeczywistości przyrodniczej;

2)      upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

3)      stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych;

4)      współpracę z instytucjami kulturalnymi i twórcami ludowymi;

5)      budzenie zainteresowań otaczającym światem;

6)      wykorzystywanie i stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości technicznej;

7)      wspieranie samodzielnych działań dzieci.


10. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych poprzez:

1)      dbanie o kulturę języka polskiego;

2)      organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym;

3)      tworzenie tradycji przedszkola;

4)      zapoznawanie dzieci z historią i symbolami  narodowymi;

5)      przybliżanie tradycji, kultury regionu;

6)      stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych;

7)      organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.


11. Podstawowe formy działalności przedszkola to:

1)      zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą;

2)      zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach;

3)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce;

4)      zajęcia dodatkowe;

5)      spontaniczna działalność dzieci;

6)      prace porządkowe i samoobsługowe;

7)      współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi;

8)      współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.


12. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

1)      przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych:

a) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno od względem fizycznym jak i psychicznym,

b) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

2)      przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem, każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek;

3)  podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości;

4)   w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej jednej osoby na 10 wychowanków, a podczas spacerów jedna osoba dorosła na 15  wychowanków;

5)  podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga woźna; opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola;

6)  organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności;

7)  udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody rodziców (dopuszcza się wprowadzenie druku „ zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach, i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” podpisanego przez rodzica na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu);

8)  wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgodny z Regulaminem spacerów i wycieczek;

9)  nauczyciel organizujący wycieczkę lub spacer powinien:

    a) znać i ściśle przestrzegać przepisy o ruchu drogowym i zapoznać z  nimi dzieci przed wyjściem w teren,

    b) poinformować dzieci o miejscu i celu wycieczki,

    c) dostosować zajęcia do możliwości fizycznych wszystkich dzieci,

    d) zapoznać dzieci z normami kulturalnego zachowania się, które powinny być przestrzegane przez wszystkich uczestników wycieczki,

    e) wspólnie z dziećmi ustalić zasady postępowania, które zapewnią grupie bezpieczeństwo, dobre współdziałanie, przyjemną atmosferę,

    f) zadbać o właściwy, tj. dostosowany do warunków atmosferycznych, ubiór dzieci;

10)  przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika, odpowiedzialnego za stan ogrodu przedszkolnego;

11)  dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby co najmniej jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu;

12)  ustalony, dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;

13)  w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb: leżakowanie, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspakajające;

14)  dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.


13. Zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)      rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

2)      rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

3)      dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola;

4)      życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

5)      osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

6)      odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej ( od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca);

7)      rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci do przedszkola zgodnie z godzinami zdeklarowanymi w umowie, jednak bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub osobistego, najpóźniej do godz. 8.30. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się najpóźniej do godziny 17  – tej;

8)      do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców,a oni mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

9)      każde podawanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia;

10)       w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

11)      w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie; dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;

12)      w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.


14. Przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem;

1) przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków  na koszt i za zgodą rodziców;

2) firma ubezpieczająca wybierana jest przez większość rodziców na zebraniu organizacyjnym, dotyczącym planowaniu danego roku szkolnego.


15.  Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie i pisemny wniosek rodziców.

16.  W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe m.in. rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego i inne :

1)  koszt organizacji zajęć dodatkowych pokrywa przedszkole, ilość zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu jest uzależniona od możliwości finansowych przedszkola;

2) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

3) za bezpieczeństwo dziecka uczęszczającego na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę nie będącą pracownikiem przedszkola odpowiada nauczyciel przedszkola, który został wyznaczony do sprawowania nad nim opieki.

17. W przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przyznanie im pomocy stałej bądź doraźnej.


Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 3.

1.  Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.


§ 4.

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

4. Dyrektor przedszkola w szczególności :

1)      kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór  pedagogiczny;

3)       sprawuje opiekę nad wychowankami oraz  stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne;

4)      zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu;

5)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)      współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli;

7)      tworzy właściwą atmosferę pracy;

8)      zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

9)      organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi;

10)    przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki  i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a Radzie Rodziców informacje o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego;

11)   dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela(i)  program nauczania,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

12)  wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy czym jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów;

13)  informuje dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko 5-letnie i 6-letnie, o spełnianiu  przez to dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub niespełnieniu  obowiązku w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca wynoszącej co najmniej 50% .


5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

2)      przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

3)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

7. Dyrektor przedszkola, do 15 czerwca danego roku,  podaje do publicznej wiadomości przedszkolny zestaw programów obowiązujący od początku następnego roku szkolnego.


§ 5.

1. Rada Pedagogiczna- zadania i kompetencje:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola, a jej przewodniczącym jest dyrektor placówki;

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu;

3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji których  celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkola;

4) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

5) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

6) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

7) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

8) dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.


2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2)      przygotowuje projekt statutu lub jego zmiany i zapoznaje z nimi Radę Rodziców;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

6)      ustalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2)      koncepcję pracy placówki;

3)      projekt planu finansowego przedszkola;

4)      wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)      delegowanie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki;

6)      powierzenie stanowiska dyrektora;

7)      proponowany przez nauczyciela/i program wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem go do użytku w przedszkolu;

8)      proponowany przez nauczyciela/i plan wychowawczy przed dopuszczeniem go do użytku w przedszkolu;

9)      proponowany przez nauczyciela/i plan profilaktyczny przed dopuszczeniem go do użytku w przedszkolu;

10) opinii do oceny pracy dyrektora;

11) wnioskowanie o nadanie imienia placówce;

12) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.


4. Rada Pedagogiczna :

1)      może wystąpić z  wnioskiem o odwołanie  nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska  kierowniczego przedszkola, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić  postępowanie wyjaśniające  i  powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągi 14 dni od otrzymania wniosku;

2)      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, zebrania rady są  protokołowane.

5. Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

7.   O obowiązku nie ujawniania spraw poruszanych podczas Rady Pedagogicznej zobowiązane są również wszystkie inne osoby biorące udział w zebraniu.


§ 6.

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, która uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci:

1)      w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola;

2)      w wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

3)      wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;

4)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców ;

5)      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

6)      do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

     a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną planu  wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i  działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, a realizowane przez nauczycieli,

    b) uchwalenie planu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców ,

    c) uchwalenie regulaminu swojej działalności;

7)      do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

    a) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,

    b) możliwość występowania do dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach placówki,

    c) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

    d) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

    e) nadanie imienia placówce;

8)      w celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

9)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4;

10)  Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców z innych placówek w ramach ustalonych zasad i zakresu współpracy;

11)  w posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor placówki.


§ 7.

1. Współdziałanie organów:

1) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach posiadanych kompetencji;

2) w celu wymiany bieżących informacji dyrektor przedszkola spotyka się z Radą Rodziców co najmniej dwa razy do roku;

3) na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania Dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.

§ 8.


1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1)  ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi przedszkola;

2) w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej;

3) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie sporne - decyzja organu jest ostateczna.Rozdział 4.

Organizacja pracy przedszkola.

§ 9.


1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z  uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2.  Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.

3. Liczba dzieci obecnych w oddziale na zajęciach w danym dniu, nie może przekraczać 25.


§ 10.

1. Tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1) w przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;

2) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

§ 11.

1. Programy:

1) przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego;

3) godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

4)czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, szczególnie zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a)      dla dzieci w wieku 3 – 4 lat – około 20 minut;

b)      dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut;

5) zajęcia dodatkowe prowadzone są w godzinach poza realizacją podstawy programowej;

6) dyrektor podaje do publicznej wiadomości ogółu rodziców zestaw programów, które obowiązywać będą od następnego roku szkolnego;

7) na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

a)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

b)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.);

c)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d)     pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).


§ 12.

1. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

1)      przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym;

    a) do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania; odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, oraz tematy tych zajęć a także oznaczenie realizowanego programu nauczania,

    b) fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem;

2)      przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych:

   a) w dzienniku zajęć dodatkowych prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan zajęć, alfabetyczny wykaz dzieci, tematy prowadzonych zajęć i wnioski do dalszej pracy,

   b) do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii,

   c) zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w dzienniku zajęć terapii logopedycznej; zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych;

3)      dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

   a)  przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

   b) rodzicom wychowanków, na ich życzenie w części dotyczącej  informacji o dziecku.


§13.

1. Ramowy i szczegółowy rozkład dnia w tym określenie czasu na realizację Podstawy Programowej:

1)      szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia ;

2)      arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole;

3)      w arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

    a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

    b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

    c) czas pracy przedszkola,

    d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4)      organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia każdego oddziału, który określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

5)      na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny dzieci, ich potrzeb i zainteresowań oraz oczekiwań rodziców.


§ 14.

1.   Czas funkcjonowania przedszkola w ciągu roku:

1)      przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2)      przedszkole pracuje od 600 do 1700, w tym 5 godzin ( od godz. 8.00 do godz. 13.00) przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

3)      termin przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący podawany jest około 30 marca, natomiast do 30 kwietnia podawane są do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.


§ 15.

 1. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

1) przedszkole realizuje na życzenie rodziców naukę religii, dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela.

2) planuje i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

    a)informuje  rodziców o formach, sposobach,  okresie i wymiarze godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    b)realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalistów;

3) organizuje dla rodziców i nauczycieli: porady, konsultacje, szkolenia, spotkania ze specjalistami;

4) prowadzi oświatę zdrowotną;

5) w przedszkolu mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu zgody dyrektora placówki oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców.


Rozdział 5

Zasady odpłatności.

§ 16.


1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest  przez:

1) organ prowadzący;

2) rodziców w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad godziny realizacji bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.

2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.Wysokość opłaty stałej za świadczenia wykraczające poza godziny bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki tj. powyżej pięciu godzin dziennie, ustala się na podstawie bieżącej uchwały Rady Miejskiej w Skawinie.

1)      przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z § 16 ust1.pkt.2.

4. Dziecko może korzystać z wyżywienia (śniadanie,obiad, podwieczorek).

5. Opłata składa się z dwóch części:  opłata stała, stawka żywieniowa:

1)  koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry w terminie do 15 każdego miesiąca;

2) wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków;

3) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami;

4) dyrektor na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, przyznaje ulgi oraz dokonuje potrąceń za czas nieobecności dziecka w przedszkolu;

5) w szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do pięciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków przedszkolnych, ustala dyrektor  w porozumieniu z rodzicami;

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic( prawny opiekun) może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;

7) nieterminowość w dokonywaniu wpłat może być przyczyną przepisania dziecka na pięciogodzinną podstawę programową bez wyżywienia, a w ostateczności wypisania dziecka z przedszkola( nie dotyczy dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne);

8)      z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola zgodnie z zasadami i stawką obliczaną wg wytycznych określonych przez organ prowadzący.

6.  Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.


Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

§ 17.


1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania w szczególności :

1)           informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2)           udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3)           przekazywanie informacji odbywa się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu ( pokój nauczycielski);

4)         ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

5)         planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość;

6)         realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania wychowanków;

7)         dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

8)          wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej  i przyrodniczej;

9)          stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

10)      stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;

11)      zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;

12)      informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie one natrafiają;

13)      zachęca rodziców do współdecydowania o sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci.

3. Nauczyciel prowadzi  obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju przez wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań przez :

1)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i rzetelne udzielanie informacji rodzicom o postępie rozwoju i zachowaniu dziecka;

2)     przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, przekazanie rodzicom  informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

3)      prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną i z dzieckiem zdolnym w oparciu o plan pracy z dzieckiem, zawierający zabawy, ćwiczenia i zadania stymulujące rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka .

4.  Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:

1)   zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w  przedszkolu;

2)    udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

3)     aktywny udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli i zebraniach Rady Pedagogicznej;

4)     samokształcenie;

5)     pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;

6)  wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

7.  Nauczyciel jest zobowiązany w szczególności:

1)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki;

2)  wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

3)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)  kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji RP oraz w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

8. Za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w § 17 ust. 7 statutu, wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

9. W celu potwierdzenia spełnienia warunku niekaralności, nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne.


§ 18.

1.     Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia

procesu dydaktyczno- wychowawczego  oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:

1)       zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie  rzadziej niż raz w roku;

2)        zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku;

3)         konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne, w miarę potrzeb;

4)          zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku;

5)          uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców;

6)           „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco;

7)          spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi.

2.         Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.


§ 19.

1.    Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)          rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

2)          pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

3)         uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

4)         pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą ,pedagogiem;

5)         zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

2.         Na  rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

1)          udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2)           zapewnienia dzieciom 5 i 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;

3)           regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

4)      informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku przez dziecko, w tym obowiązku informowania o realizacji tego zadania w przypadku odbywania go za granicą;

5)      usprawiedliwienia niespełnienia tego obowiązku w przypadku nieobecności dziecka trwającej w miesiącu powyżej 50% obowiązkowych godzin zajęć, zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki, jeśli dziecko realizuje ten obowiązek poza przedszkolem.


§ 20.

1.        Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:

1)           sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań;

2)           kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;

3)           realizuje orzeczenia i wskazania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


2.        Przedszkole współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:

1)            prowadzi oświatę zdrowotną;

2)            pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3)            organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

4)            organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;

5)            organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.


§ 21.

1.     Przedszkole zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

2.      Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:

1)      troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2)      współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;

3)      usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

3.      Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1)      dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;

2)      przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych;

3)   właściwe i zgodne z procedurą GHP i  GMP-HACCP przygotowywanie wyżywienia dla dzieci;

4)    odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

5)     przestrzeganie dyscypliny pracy;

6)     dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą;

7)   włączanie się w proces poprawy jakości pracy przedszkola.

4.      Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

5.     Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określają odrębne dokumenty przedszkola.


§ 22.

1.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2.  Pracownicy przedszkola zobowiązania są do przestrzegania i nie ujawniania tajemnicy danych osobowych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców oraz dobra przedszkola.


Rozdział 7

Prawa i obowiązki dzieci.

§ 23.


1.  Prawa dzieci  wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka:

1)      dziecko ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

    a) do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego,  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

    b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

    c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

    d) poszanowania godności osobistej,

    e) poszanowania własności,

    f) opieki i ochrony,

    g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    h) akceptacji jego osoby,

    i) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

    j) pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych potrzeb życiowych,

    k) zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,

    l) badania i eksperymentowania,

    ł) fantazji i własnych przeżyć,

    m) nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństwa,

    n) zdrowego żywienia;

3)      w przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar ośmieszających dziecko i godzących w jego poczucie godności osobistej;

4) przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

    a) poszanowania godności rówieśników i dorosłych,

    b) tolerancji, otwartości wobec innych,

    c) bycia z innymi i dla innych pomocnym,

    d) uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie, działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

    e) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości,

    f) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,

    g) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych;

5)   w przypadku naruszenia praw dziecka rodzic ma możliwość odwołania się do dyrektora przedszkola zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg i Wniosków.


2. Dziecko może realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w  przedszkolu, szkole, za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.


§ 24.

1.    Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)            szanowania wytworów innych dzieci;

2)            podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

3)            przestrzegania zasad higieny osobistej.


§ 25.

1.   Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

2)  długotrwałej nieobecności dziecka bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;

3)  zalegania z opłatami za pobyt dziecka ponad realizację bezpłatnych godzin wychowania przedszkolnego przez okres określony w umowie o korzystanie z usług przedszkola; w przypadku dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, podjęcie decyzji o przepisaniu wychowanka  na bezpłatne 5 godzin pobytu bez wyżywienia;

4)  nie podpisania umowy w określonym terminie;

5)  uzyskania opinii specjalisty stwierdzającego, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym.


Rozdział 8

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci

do  przedszkola.

§ 26.


1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.  Przedszkole umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko odroczone od spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.


§ 27.

1.  Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.   Do przedszkola w pierwszej kolejności  przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Skawina, dzieci rodziców spoza Miasta i Gminy Skawina mogą  być przyjęte do przedszkola zgodnie z zasadami określonymi  w uchwale Rady Miejskiej w Skawinie.

3.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca:

1) dokumentację przyjęć dzieci do przedszkola /deklarację o zamiarze kontynuowania edukacji przedszkolnej, wniosek o przyjęcie do przedszkola, umowę o korzystaniu z usług przedszkola/ przechowuje się w kancelarii przedszkola.

4.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają „Deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” na kolejny rok szkolny, w  terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji ustalony przez organ prowadzący.


§ 28.

1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka przedłożony  w kancelarii przedszkola w terminie rekrutacji określonej przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Podstawę ostatecznego przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a dyrektorem przedszkola; umowa powinna być podpisana przez obie strony w terminie ogłoszonym po zakończeniu rekrutacji.

3. Nie podpisanie umowy przez rodzica dziecka w terminie wskazanym w ust 2 , jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

4. Umowa podpisywana jest na okres od 1 września i nie dłużej niż do 30 czerwca każdego roku.

5. W przypadku przyjęcia dziecka w terminie innym niż określony w ust. 4 umowa powinna być podpisana najpóźniej w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

6. Dyrektor przedszkola ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

8. Umowa wygasa, bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek:

1) nie uiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat, wygaśnięcie następuje ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty;

2) nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez powiadomienia przedszkola, wygaśnięcie następuje następnego dnia po upływie kolejnych 14 dni kalendarzowych.


§ 29.

1.Przedszkole zapewnia dzieciom 5 i 6 letnim realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2.W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc, wszczyna się postępowanie rekrutacyjne:

1)      na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    a) wielodzietność rodziny kandydata /rodzina wychowująca troje i więcej dzieci/,

    b) niepełnosprawność kandydata,

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

    d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

    e) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

    f) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

2) na drugim etapie rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria wskazane przez dyrektora przedszkola w porozumieniu  z organem prowadzącym.

3. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola oraz wyznacza jej przewodniczącego.

4.Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola pracuje w oparciu o odrębny regulamin.

5.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola:

1) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem;

2) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)      rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia;

4)      dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania;

5)      na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

6.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

7.  O przyjęciu dziecka do przedszkola, w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.


Rozdział  9

Zasady gospodarki finansowej.

§ 30.


1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.

2. W razie zastrzeżenia sobie na mocy odrębnych przepisów przez organ prowadzący przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawczy organu prowadzącego przedszkole dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

3. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Wydział ten może udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym, ponosi dyrektor przedszkola.

4. Zasady przewidziane w ustawie 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym przedszkola.

5. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

6. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

7. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

1) prawidłowe tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych;

3) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu;

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętym rocznym planem finansowym przedszkola.

8. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne  i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

9. W zakresie spraw o których mowa w ust. 5 – 7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.


Rozdział 10

Postanowienia końcowe.

§ 31.


1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3.  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola w kancelarii i na stronie internetowej.

4. W sprawach nie unormowanych Statutem stosuje się akty prawne normujące działalność publicznego przedszkola.

5.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Dyrektor przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.


§ 32.

Traci moc uchwała nr 1/2014 w sprawie Statutu Przedszkola Samorządowego nr 5 z dnia 29.01.2014.


§ 33.

Rada Pedagogiczna uchwałą nr 16/2016 z dnia 12.09.2016 zatwierdza tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Samorządowego nr 5 po wprowadzonych zmianach.