ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE IV

 

1.   MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 • Poszerzenie zasobu wiedzy słownictwa i związanego z muzyką.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i odczuć.
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz sprawności manualnej.
 • Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności w czasie wykonywania powierzonych zadań.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania przedmiotów.

Rozbudzanie wyobraźni

 

2.   ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA.

 • Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta.
 • Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat - stymulowanie rozwoju mowy.
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz ogólnej sprawności ruchowej.
 • Zachęcanie do samodzielnego podejmowania działań.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i przyporządkowywania.

 

3.   MALI STRAŻNICY PRZYRODY.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka.
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o własne przeżycia i spostrzeżenia.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg podanych cech, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.
 • Rozbudzanie wyobraźni poprzez różnorodną działalność plastyczno – techniczną.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego.

 

4.   W TEATRZE

 • Wzbogacania wiedzy i słownictwa na temat teatru.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnika porządkowymi.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.