ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE IV


1. Jesień w sadzie.

 • Zapoznanie z wyglądem drzew owocowych.
 • Utrwalenie wyglądu wybranych owoców.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Uświadomienie konieczności zdrowego odżywiania się.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg podanych cech, przeliczanie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie.
 • Doskonalenie koordynacji ruchów oka i ręki – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

2. W ogródku warzywnym

 • Utrwalenie nazw oraz wyglądu warzyw.
 • Wielozmysłowe poznanie warzyw.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej.
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.

3. Pan listonosz

 • Wycieczka na pocztę – zapoznanie ze specyfiką pracy listonosza.
 • Rozbudzanie wyobraźni poprzez projektowanie znaczków pocztowych.
 • Utrwalenie adresów.
 • Tworzenie „kolekcji znaczków„ wg podanych kryteriów.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych wspólnie norm i zasad.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Ćwiczenie pamięci odtwórczej.

4. „ Zwiedzamy Kraków ” – przybliżenie wiadomości na temat grodu Kraka.

 • Poznanie historii oraz legend związanych z Krakowem.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami zabytków miasta.
 • Zachęcanie do podejmowania prac zespołowych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o teks czytany.
 • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
 • Rozwijanie pamięci oraz poczucia rytmu.
 •