ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE IV.

1. DUŻO WIEM, DUŻO POTRAFIĘ

 • Rozwijanie umiejętności społecznych przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w parach,
 • Rozumienie następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą, zrozumienie istoty pomiaru długości
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznanie rzeczywistości
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, percepcji wzrokowo-słuchowej oraz sprawności manualnej
 • Budzenie zaciekawienia życiem społecznym i środowiskiem przyrodniczym podczas spacerów z rodzicami.

2. AFRYKAŃSKIE CUDA…

 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą (roślinność, zwierzęta) oraz kulturą Afryki (język, obyczaje),
 • Doskonalenie umiejętności  uważnego słuchania ze zrozumieniem oraz budowania dłuższych wypowiedzi słownych, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,
 • Wyrabianie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Wdrażanie do dbania o odpowiednie zachowanie w  łazience, podczas zabawy  swobodnych, ruchowych jak i w czasie wykonywania prac plastycznych przy stoliku,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

3,4. RADOSNE, BEZPIECZNE WAKACJE.

 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowywania się w miejscach letniego wypoczynku,
 • Wyrabianie ogólnej sprawności całego ciała oraz nawyku dbania o własne zdrowie,
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej: zainteresowania przyrodą, geografią Polski, nieznanymi krajami poprzez literaturę, zabawy teatralne i badawcze oraz działania plastyczno- techniczne,
 • Utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw (odwrotność strony lewej i prawej) w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach graficznych,
 • Rozwijanie umiejętności wyodrębniania zbiorów o określonej liczbie elementów i sprawdzanie przez przeliczanie; posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.