ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE IV.

I.            WITAMY NOWY ROK

*      Zapoznanie dzieci ze zwyczajem witania nowego roku w różnych stronach Świata, zapoznanie ze strefami czasowymi.

*      Kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania następstw czasowych, utrwalenie pojęć: miesiąc, pora roku, rok.

*      Kształtowanie umiejętności rozkładania zbioru na podzbiory rozłączne

*      Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, określanie zjawisk atmosferycznych zimą, utrwalenie zjawisk charakterystycznych dla pozostałych pór roku.

*      Kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, doskonalenie słuchu i poczucia rytmu..

II.         POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

*      Uwrażliwienie dzieci na trudny los ptaków podczas zimy – zachęcanie do ich dokarmiania.

*      Rozwijanie sprawności manualnej poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

*      Doskonalenie  umiejętności analizy tekstu literackiego – budowanie poprawnych wypowiedzi.

*      Rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby i głoski.

*      Zachęcanie dzieci do podejmowania prac zespołowych.

*      Rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania elementów w zbiorach.

*      Kształtowanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowo-naśladowcze oraz ćwiczenia gimnastyczne.

III.       U BABCI JEST SŁODKO

*      Przygotowanie i przestawienie montażu słowno – muzycznego „Jasełka dla babci i dziadka. ”

*      Kształtowanie u dzieci przynależności do rodziny, umiejętności radzenia sobie w niektórych sytuacjach samodzielnie.

*      Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań, próby oceny zachowania bohaterów.

*      Rozwijanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego poprzez zabawy z muzyką.

*      Kształtowanie postawy niesienia pomocy bardziej potrzebującym, chorym czy starszym.

*      Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o przymiotniki określające cechy fizyczne i osobowe.

*      Doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.

IV.        ZABAWY ZIMOWE

*      Zapoznanie z różnego rodzaju sportami zimowymi.

*      Kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw na śniegu i ze śniegiem.

*      Wdrażanie do odpowiedniego ubierania się zimą.

*      Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów.

*      Wykorzystanie materiału przyrodniczego do zabaw manipulacyjno – badawczych.

*      Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac w określonej liniaturze, przestrzeni lub polu.

V.           W ŚWIECIE BAJEK I BASNI

*     Zapoznanie z utworami literackimi z różnych regionów świata.

*     Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne).

*     Zachęcenie do samodzielnego korzystania z książeczek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.

*     Poznanie znaczenia morału w baśniach.

*     Rozwijanie wyobraźni plastycznej

*     Kreatywna praca z obrazkiem, tworzenie nowego zakończenia do znanej baśni - akceptacja pomysłów kolegów.