ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE II.

1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ I MAJĄ TAKIE SAME PRAWA -MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie koordynacji ruchów oka i ręki.
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Kształtowanie uczucia miłości i szacunku do drugiego człowieka, rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa, ale i obowiązki

2. NA WIEJSKIM PODWÓRKU WIELKA AWANTURA, KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY– KROWA, KOŃ CZY KURA?

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi - rodziny zwierząt i ciekawostki z życia.
 • Rozwijanie zainteresowań kulinarnych - kto nam daje mleko i do czego potrzebne jest mleko;.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, muzyczno- ruchowych w oparciu o wiersze, opowiadania i bajki o tematyce zwierząt domowych.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć matematycznych; wdrażanie się do stosowania pojęć w zakresie orientacji przestrzennej: określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Wdrażanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk atmosferycznych oraz odpowiedniego ubioru.
 • Wdrażanie do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3. W ŚWIECIE BAJEK.

 • Zachęcanie do słuchania bajek.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odnajdywanie morału w bajkach – wyciąganie wniosków.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat powstawania książek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z emocjami.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania liczebności zbiorów

4. CIESZY SIĘ DZIECKO , MAMA I TATO , ŻE W KOŃCU ZACZĘŁO SIĘ GORĄCE LATO .

 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola, podwórka i w miejscach wypoczynku dzieci z rodzicami: podczas wspólnych zabaw, spacerów i wycieczek oraz wdrażanie do przestrzegania ich w czasie odpoczynku podczas wakacji
 • Budzenie zainteresowania poznawaniem ciekawych miejsc: Polski, Europy i innych krajów świata oraz interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych
 • Rozwijanie aktywności twórczej przez różnorodne formy aktywności: ruchowej, muzycznej, plastycznej, teatralnej itp.
 • Poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego i morskiego
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej.