ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA II

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE II

 

 

1.   „ WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

 

 • Poznanie  dzieci z innych kontynentów
 • Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznawanie własnych możliwości
 • Kształtowanie sprawności fizycznej w czasie zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem elementów metody J.G Thulina
 • Rozwijanie pojęć matematycznych- porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie mowy ,bogacenie słownika czynnego  podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • Doskonalenie  umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne zabawy,

 

       2.„NASI MALI ULUBIEŃCY”

 • Poznanie najważniejszych informacji o małych ulubieńcach
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez ćw. artykulacyjne
 • Grupowanie przedmiotów w sposób sensowny- klasyfikowanie
 • Podejmowanie spontanicznych zabaw ruchowych- dbanie o bezpieczeństwo
 • Umożliwienie dzieciom ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.

 

3.”KOLORY  LATA”

 

 • Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- obserwowanie przyrody
 • Kształcenie mowy komunikatywnej poprzez wypowiedzi dzieci na dany temat
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnych zagadek
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
 • Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w ćw. Gimnastycznych

 

     4.”WAKACYJNE PODRÓŻE”

 • Poznanie różnych miejsc wakacyjnego odpoczynku
 • Rozumienie konieczności bezpiecznych zachowań w czasie wakacyjnych wyjazdów
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej podczas opisywania ilustracji
 • Kształcenie umiejętności plastycznych poprzez zabawy plamą
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w opowieściach ruchowych

 

 

  • Stwarzanie przyjemnej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej