ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VII

1.PODRÓŻ PRZEZ CZTERY PORY ROKU

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych
 • Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi i prowadzenia rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych  
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych związanych  z  rytmem i rytmiczną  organizacją czasu. (zegar, kalendarz : dni, tygodnie i miesiące)
 •   Kształtowanie umiejętności w zakresie elementarnej  nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki N (małej i wielkiej , drukowanej i pisanej)  na wyrazach  NELA, NARTY.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, w oparciu o wiersze i piosenki.

 

2. KIEDY DZIECKU BARDZO SIĘ NUDZI –BAJECZKA MU ZAINTERESOWANIA ROZBUDZI.

 

 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno.
 • Spotkanie z panią bibliotekarką –  warsztaty z Bajkoterapii – Złość.
 • Kształtowanie właściwej postawy związanej z książką  – szanowanie i dbanie o  książki jako źródła wiedzy, humoru i relaksu.
 • Rozwijanie zainteresowań teatralnych, plastycznych, muzyczno-tanecznych  w oparciu o wiersze, opowiadania i bajki o treściach bliskich dzieciom.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie elementarnej  nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki B (małej i wielkiej , drukowanej i pisanej)  na wyrazach  BAJKA, BELLA.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej  – wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie części wspólnej zbioru.

 

3. BABCIA Z DZIADKIEM CZAS NAM CIĄGLE UMILAJĄ -  ZAWSZE DLA NAS NIESPODZIANEK WIELE MAJĄ. 

 

 •  Wzmacnianie więzów rodzinnych oraz kształtowanie systemu wartości jakim jest rodzina.
 • Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie ( prawa i obowiązki ) oraz ról innych członków rodziny; .  
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie Elementarnej  nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki U (małej i wielkiej , drukowanej i pisanej)  na wyrazach  ULA, UPOMINEK.
 •   Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej  – wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie cyfry

4. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Budzenie zainteresowania słowem drukowanym – globalne czytanie wyrazów, a także różnych znaków i napisów napotkanych w otaczającym środowisku.
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego i przewidywaniu następstw.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie Elementarnej  nauki  czytania i pisania: wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki G (małej i wielkiej , drukowanej i pisanej)  na wyrazach  GRYPA, GABINET.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty społecznej i narodowej oraz postawy patriotycznej.

 

  


WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ….

Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach

Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników Doskonalenie pamięci mechanicznej, poznanie praw dziecka, rozumienie znaczenia pojęcia „prawo” Poszerzenie wiedzy o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce , poznanie ciekawostek o wybranych państwach Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształcenie słuchu muzycznego i wyczucia rytmu

Ilustrowanie ruchem treści opowiadania

II MÓJ TATA WSZYSTKO POTRAFI

Poznanie cech charakterystycznych wybranych zawodów męskich

Rozwijanie poczucia szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez tatę

Zacieśnienie więzi z tatą, dostrzeżenie jego wyjątkowej roli w życiu rodziny Rozumienie zależności skutkowo-przyczynowej Koncentracja uwagi na słuchanym tekście, budowanie wypowiedzi w oparciu o treść i własne przeżycia Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ich ojców-Rozwijanie małej motoryki, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem Rozwijanie pamięci wzrokowej, organizowanie pola spostrzeżeniowego

III W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu

Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej Doskonalenie słuchu fonemowego Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi Poszerzenie doświadczeń plastycznych, planowanie pracy na płaszczyźnie Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy, zapoznanie ze zjawiskiem tęczy.

Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej

Poznanie nowej techniki plastycznej Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała, aktywny udział w zabawach ruchowych

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Kształtowanie zainteresowania geografią Polski

Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku

Rozwijanie mowy podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia Ćwiczenie dłuższych wypowiedzi, rozwijanie kreatywności słownej, Doskonalenie świadomości fonologicznej wyrazów Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej Uważne słuchanie treści utworu literackiego, formułowanie wypowiedzi na jego temat Kształtowanie orientacji w najbliższej przestrzeni Budowanie zdań opisujących, używanie wielu przymiotników Rozwiązywanie zagadek, rozwijanie zaciekawienia u dzieci Przeliczanie elementów, odwzorowanie układu kropek Rozwijanie kreatywności twórczej i poczucia sukcesu