ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VII

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE VII

 

 

1. PRZEDSZKOLAKA TAJEMNICA WIELKA –  TO  MAŁA WODY KROPELKA!

 • Kształtowanie  ekologicznej postawy  związanej z wodą – źródła naszego  zdrowego i higienicznego stylu życia - zdobywanie doświadczeń sprzyjających jej poznaniu oraz nabywanie świadomości oszczędności wody podczas  wykonywania różnych czynności.
 • Wzbogacanie wiadomości nt  roślin i zwierząt  żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych zwłaszcza wodnych.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie elementarnej nauki czytania i pisania.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie  dokonywania pomiaru pojemności, ciężaru wody.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie podczas  codziennych wycieczek i spacerów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk atmosferycznych i odpowiedniego ubioru.

 

2. NA WIEJSKIM PODWÓRKU  WIELKA AWANTURA, KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY – KROWA, KOŃ CZY KURA?

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi  - rodziny zwierząt i ciekawostki z życia, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi ( gospodarstwo ekologiczne , agroturystyczne).
 • Rozwijanie zainteresowań kulinarnych – do czego potrzebne jest mleko; zajęcia gospodarcze – wyrób masła z użyciem maselniczki.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie elementarnej nauki czytania i pisania- poznanie literki F, f .
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć matematycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji.  
 • Wdrażanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem spacerów i wycieczek; zjawisk atmosferycznych oraz  odpowiedniego ubioru.

 

3. ZWIEDZAMY WARSZAWĘ- STOLICĘ POLSKI.

 • Poznanie legend i opowieści o Warszawie.
 • Budzenie przywiązania do swojego kraju i miasta, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Prezentacja mapy Polski, wskazanie i zaznaczenie miejscowości w której mieszkają dzieci.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych  i improwizacji muzyczno-tanecznych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania muzyki poważnej, określania jej nastroju i łączenia z ilustracją.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie elementarnej nauki czytania i pisania-poznanie literki H, h .

 

4. WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI

 • Kształtowanie przekonania o konieczności poszanowania przyrody.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w
 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej, wykorzystywania różnych technik plastycznych
 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie elementarnej nauki czytania i pisania- poznanie literki Ż, ż.­

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ….

Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach

Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników Doskonalenie pamięci mechanicznej, poznanie praw dziecka, rozumienie znaczenia pojęcia „prawo” Poszerzenie wiedzy o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce , poznanie ciekawostek o wybranych państwach Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształcenie słuchu muzycznego i wyczucia rytmu

Ilustrowanie ruchem treści opowiadania

II MÓJ TATA WSZYSTKO POTRAFI

Poznanie cech charakterystycznych wybranych zawodów męskich

Rozwijanie poczucia szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez tatę

Zacieśnienie więzi z tatą, dostrzeżenie jego wyjątkowej roli w życiu rodziny Rozumienie zależności skutkowo-przyczynowej Koncentracja uwagi na słuchanym tekście, budowanie wypowiedzi w oparciu o treść i własne przeżycia Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ich ojców-Rozwijanie małej motoryki, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem Rozwijanie pamięci wzrokowej, organizowanie pola spostrzeżeniowego

III W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu

Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej Doskonalenie słuchu fonemowego Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi Poszerzenie doświadczeń plastycznych, planowanie pracy na płaszczyźnie Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy, zapoznanie ze zjawiskiem tęczy.

Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej

Poznanie nowej techniki plastycznej Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała, aktywny udział w zabawach ruchowych

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Kształtowanie zainteresowania geografią Polski

Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku

Rozwijanie mowy podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia Ćwiczenie dłuższych wypowiedzi, rozwijanie kreatywności słownej, Doskonalenie świadomości fonologicznej wyrazów Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej Uważne słuchanie treści utworu literackiego, formułowanie wypowiedzi na jego temat Kształtowanie orientacji w najbliższej przestrzeni Budowanie zdań opisujących, używanie wielu przymiotników Rozwiązywanie zagadek, rozwijanie zaciekawienia u dzieci Przeliczanie elementów, odwzorowanie układu kropek Rozwijanie kreatywności twórczej i poczucia sukcesu