ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VII


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE VII.

 

1. NIE PATRZ NA TO , JAKI KOLOR DZIECI MAJĄ I JAK PISZĄ NA TABLICY – TO NAPRAWDĘ SIĘ NIE LICZY !!!

 • Wychowanie do wartości - Rodzina w życiu każdego dziecka  - wszystkie dzieci potrzebują domu rodzinnego i miłości.    
 • Wzbogacanie wiadomości na temat dzieci różnych ras i narodów - Poznanie  zwyczajów  życia dzieci różnych narodowości i ras  ( zabawy, ubiór, mieszkania, fauna i flora,  wzbogacanie słownictwa
 • Nabywanie umiejętności tolerancji dla innych , szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych itp.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, tanecznych  i ruchowych  Z muzyką i plastyką dookoła świata;
 • Kształcenie umiejętności w zakresie  przygotowania do nauki czytania, pisania oraz  rozwijanie umiejętności matematycznych.   
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i  bepieczeństwa podczas zabaw, spacerów i wycieczek  - Wycieczka do Wioski Indiańskiej 

2. AFRYKAŃSKIE CUDA…

 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą (roślinność, zwierzęta) oraz kulturą Afryki (język, obyczaje),
 • Doskonalenie umiejętności  uważnego słuchania ze zrozumieniem oraz budowania dłuższych wypowiedzi słownych, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,
 • Wyrabianie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Wdrażanie do dbania o odpowiednie zachowanie w  łazience, podczas zabawy  swobodnych, ruchowych jak i w czasie wykonywania prac plastycznych przy stoliku,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

3. DUŻO WIEM, DUŻO POTRAFIĘ...

 • Rozwijanie umiejętności społecznych przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach,
 • Rozumienie następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą, zrozumienie istoty pomiaru długości
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznanie rzeczywistości
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, percepcji wzrokowo-słuchowej oraz sprawności manualnej
 • Budzenie zaciekawienia życiem społecznym i środowiskiem przyrodniczym podczas spacerów.

4. POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA NADSZEDŁ JUŻ CZAS, WE WRZEŚNIU SZKOŁA POWITA NAS!!!

 • Budzenie zainteresowania  poznawaniem ciekawych miejsc: Skawiny, Polski, Europy i innych krajów świata oraz  interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych
 • Rozwijanie aktywności twórczej przez różnorodne formy aktywności: ruchowej, muzycznej, plastycznej, teatralnej itp. - Koncert Szkoły Muzycznej „ ETIUDA”
 • Poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego i morskiego – porównywanie sposobów i prędkości poruszania się , przystosowania do przewozów osób, wykorzystywanych w turystyce i sporcie .
 • Doskonalenie  umiejętności w zakresie przygotowania do nauki czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie  przedszkola, podwórka i w miejscach wypoczynku dzieci z rodzicami: podczas wspólnych zabaw, spacerów i wycieczek oraz wdrażanie do przestrzegania ich w czasie odpoczynku podczas wakacji ( np. w górach, nad jeziorem, morzem, na basenie itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ….

Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach

Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników Doskonalenie pamięci mechanicznej, poznanie praw dziecka, rozumienie znaczenia pojęcia „prawo” Poszerzenie wiedzy o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce , poznanie ciekawostek o wybranych państwach Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształcenie słuchu muzycznego i wyczucia rytmu

Ilustrowanie ruchem treści opowiadania

II MÓJ TATA WSZYSTKO POTRAFI

Poznanie cech charakterystycznych wybranych zawodów męskich

Rozwijanie poczucia szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez tatę

Zacieśnienie więzi z tatą, dostrzeżenie jego wyjątkowej roli w życiu rodziny Rozumienie zależności skutkowo-przyczynowej Koncentracja uwagi na słuchanym tekście, budowanie wypowiedzi w oparciu o treść i własne przeżycia Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ich ojców-Rozwijanie małej motoryki, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem Rozwijanie pamięci wzrokowej, organizowanie pola spostrzeżeniowego

III W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu

Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej Doskonalenie słuchu fonemowego Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi Poszerzenie doświadczeń plastycznych, planowanie pracy na płaszczyźnie Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy, zapoznanie ze zjawiskiem tęczy.

Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej

Poznanie nowej techniki plastycznej Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała, aktywny udział w zabawach ruchowych

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Kształtowanie zainteresowania geografią Polski

Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku

Rozwijanie mowy podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia Ćwiczenie dłuższych wypowiedzi, rozwijanie kreatywności słownej, Doskonalenie świadomości fonologicznej wyrazów Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej Uważne słuchanie treści utworu literackiego, formułowanie wypowiedzi na jego temat Kształtowanie orientacji w najbliższej przestrzeni Budowanie zdań opisujących, używanie wielu przymiotników Rozwiązywanie zagadek, rozwijanie zaciekawienia u dzieci Przeliczanie elementów, odwzorowanie układu kropek Rozwijanie kreatywności twórczej i poczucia sukcesu