ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE VII.


      1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

 • Poznawanie i  nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją 
 • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras(ubiór, mieszkanie)
 • Zwracanie uwagi dzieci na zabawy dzieci z różnych stron świata. 
 • Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych dzieci, szanowanie jej,
 • Doskonalenie umiejętności czytania, czytanie tekstów ilustrowanych,
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej, określanie podstawowych cech różniących poszczególne  figury,
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez różne zabawy plastyczne.


       2. NA NASZYM PODWÓRKU

 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów,
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu( bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymi ludźmi, jedzenia nieznanych roślin, zbliżanie się do nieznanych zwierząt,)
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego podczas układania i opowiadania historyjek obrazkowych,
 • Utrwalanie liter w działaniu, czytanie krótkich ilustrowanych tekstów
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej cechy lub wspólnych kilku, 
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej, określanie podstawowych cech różniących poszczególne  figury.


       3. WAKACYJNE PDRÓŻE MAŁE I DUŻE

 • Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku: lata,
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach- las ,łąka,,
 • Nasze bezpieczeństwo na co dzień ,poznanie zasad bezpiecznych wakacji, odpowiedniego zachowania się w czasie burzy, huraganu
 • Poznawanie różnych środków transportu; lądowego,, wodnego, powietrznego,
 • Wakacyjne podróże –utrwalenie miejsc wartych zobaczenia w czasie letniego odpoczynku w Polsce i za granicą, 
 • Rozwijanie aktywności twórczej-tworzenie mapy skojarzeń
 • Porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby,
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach ruchowych
 • Utrwalenie liter drukowanych – ćwiczenia w czytaniu krótkich ilustrowanych tekstów,
 • Pożegnanie przedszkola-wręczenie dyplomów, upominków.

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ….

Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach

Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników Doskonalenie pamięci mechanicznej, poznanie praw dziecka, rozumienie znaczenia pojęcia „prawo” Poszerzenie wiedzy o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce , poznanie ciekawostek o wybranych państwach Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształcenie słuchu muzycznego i wyczucia rytmu

Ilustrowanie ruchem treści opowiadania

II MÓJ TATA WSZYSTKO POTRAFI

Poznanie cech charakterystycznych wybranych zawodów męskich

Rozwijanie poczucia szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez tatę

Zacieśnienie więzi z tatą, dostrzeżenie jego wyjątkowej roli w życiu rodziny Rozumienie zależności skutkowo-przyczynowej Koncentracja uwagi na słuchanym tekście, budowanie wypowiedzi w oparciu o treść i własne przeżycia Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ich ojców-Rozwijanie małej motoryki, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem Rozwijanie pamięci wzrokowej, organizowanie pola spostrzeżeniowego

III W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu

Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej Doskonalenie słuchu fonemowego Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi Poszerzenie doświadczeń plastycznych, planowanie pracy na płaszczyźnie Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy, zapoznanie ze zjawiskiem tęczy.

Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej

Poznanie nowej techniki plastycznej Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała, aktywny udział w zabawach ruchowych

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Kształtowanie zainteresowania geografią Polski

Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku

Rozwijanie mowy podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia Ćwiczenie dłuższych wypowiedzi, rozwijanie kreatywności słownej, Doskonalenie świadomości fonologicznej wyrazów Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej Uważne słuchanie treści utworu literackiego, formułowanie wypowiedzi na jego temat Kształtowanie orientacji w najbliższej przestrzeni Budowanie zdań opisujących, używanie wielu przymiotników Rozwiązywanie zagadek, rozwijanie zaciekawienia u dzieci Przeliczanie elementów, odwzorowanie układu kropek Rozwijanie kreatywności twórczej i poczucia sukcesu